ublížení čeština

Překlad ublížení anglicky

Jak se anglicky řekne ublížení?

ublížení čeština » angličtina

harm disservice misdoing malefaction injury
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVlak | The trainS těmito anglickými větami se určitě neztratíte na nádraží kdekoliv na světě.Naučit se 15vet.cz »

Příklady ublížení anglicky v příkladech

Jak přeložit ublížení do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Předtím byl už jedenáctkrát zatčen. FARLANDSKÝ OKRESNÍ SOUD.s obviněními sahajícími od velké krádeže po těžké ublížení na zdraví.
He has previously been arrested 11 times on charges ranging from grand larceny to felonious assault.
Ukrutný útok a ublížení s úmyslem zabít.
Atrocious assault and battery with intent to kill. Huh?
Vše od loupeže k ublížení na zdraví.
Everything from robbery to assault and battery.
Ublížení na těle?
Mess a kid up?
Útok a ublížení na zdraví.
Assault and battery.
A vymluvíme jí ublížení které chce lidstvu způsobit.
And talk her out of doing mankind such a disservice.
Můj úřad musí učinit prohlášení o nehodě ještě dnes a uvést, že pachatelé jsou zatčeni za řízení v opilosti a těžké ublížení na zdraví.
I think my office must make a statement today about the accident and say that the culprits are in jail on charges of drunken driving and assault and battery.
Jedná se o ublížení.
An assault.
Říkal jste, že jde o ublížení.
You said an assault.
Jak nezodpovědné chování. Mohlo by vést k obvinění z ublížení na zdraví.
Such irresponsible action. warrants a serious charge of assault.
Za normálních okolností řeší běžný policajt Dopravní policie přečiny jako jsou přepadení, napadení, vraždy, opilství, nemoci, vandalismus, šílenství, ublížení, sexuální obtěžování, exhibicionismus..
In the course of a normal week, the average TA policeman deals with such crimes as robbery, assault, murder, drunkenness, illness, vandalism, mishegaas, abusiveness, sexual molestation, exhibitionism.
Je ale třeba reagovat, dokonce i na subjektivní pocit ublížení.
But it was necessary, even if the sense of injustice was subjective.
Byl obžalován z ublížení na zdraví.
Because I handled him on an aggravated assault charge.
Asi vyfásnete 1-3 roky za těžký ublížení na zdraví.
I think we can get you one to three for felonious assault.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Bezprostředním etickým problémem, jemuž čelíme, je reálné ublížení nic netušícím subjektům prostřednictvím široké palety ponižování, nepříznivých jevů, poranění i úmrtí.
The immediate ethical issue facing us is the real harm inflicted on unsuspecting subjects through a vast array of indignities, adverse events, injuries, and death.
Skutečnost, že jedna forma ublížení jinému člověku existuje po většinu našich evolučních dějin, zatímco druhá je relativně nová, přece z etického hlediska nehraje žádnou roli.
There is, after all, no ethical significance in the fact that one method of harming others has existed for most of our evolutionary history, and the other is relatively new.
A ačkoliv se těžká ublížení na zdraví včetně některých ohavných případů znásilnění mohou svou závažností některým vraždám blížit a mohly by případně volat po nejtěžším trestu, já osobně jeho uplatňování v těchto případech nepodporuji.
Although severe assaults, including some gruesome rapes, may approach some murders in severity, and might conceivably call for capital punishment, I do not support its use in these cases.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPaměť | MemoryJak anglicky mluvit o pamatování a zapomínání.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...