absence čeština

Význam absence význam

Co znamená absence?

absence

situace, kdy něco někde není  Absence důkazu není důkazem absence.  Na začátku hodiny profesorka zjišťovala stávající i předchozí absenci studentů a sháněla se po omluvných listech.

Synonyma absence synonyma

Která slova mají podobný význam jako absence?

Skloňování absence skloňování

Jak se skloňuje absence?

absence · podstatné jméno

+
++

Příklady absence příklady

Jak se používá absence?

Jednoduché věty

Nikdo si nevšiml její absence.
Často mívá neomluvené absence.

Citáty z filmových titulků

Říká, že kromě neomluvené absence, jste do kanceláře přinesl hudební nástroj. A odvážil se dělat nechutné vtipy o státní službě.
Vaše časté absence nelze ututlal déle.
Ale jestli se ta jeho absence protáhne, bude to problém.
Ta vaše několikadenní absence a ten klobouk jsou snad jediné novinky za hodně dlouhou dobu.
Pro tu mluví charakter obžalovaného jeho vojenská historie, absence zločinů anebo nezákonné činnosti.
Užití antikoncepce, prípadne absence mužova vyvrcholení.
Stav orgánů, absence záchytných bodů.
Absence zlého úmyslu.
Jejich postoj zní, že za vše může vláda, a že vše, co se nedaří, je výsledkem absence integrované dopravní politiky.
V mém oslabeném stavu bych mohl uklouznout na schodech a utrpět další školní absence.
Kawasaki, nějaké absence?
Ta samá absence pravdy.
Absence Audrey mě tíží víc než jsem předpokládal.
Absence snů.
Absence obrazu byla připisována faktu, že je u fotografa.
Nenechte se mýlit, budu velmi litovat absence vaší mysli.
Říká, že kromě neomluvené absence, jste do kanceláře přinesl hudební nástroj.
Ještě měsíc, a byl by to rekord. 30 let bez jediné absence!
Absence v plánovaném zápase je vážná věc.
Tato vypráví o epifenomenalizmu, který vnímání chápe jako výsledek fyziologických procesů, jejichž výskyt nebo absence neznamená nic.
Užití antikoncepce, případně absence mužova vyvrcholení.
Absence prostředníka, to jest prodavačky, a to, že zákazník nemusí vyslovit konkrétní přání, v něm vyvolává osvobozující pocit, který ruší zábrany a uvolňuje podvědomí, což se projeví v záchvatu nakupování mnohdy zbytečných a nepotřebných věcí.
A právě proto si říkám, nebyla by škoda nechat si ujít příležitost tak mimořádnou a spokojit se s hodinou absence?
Opravdu mě mrzí absence profesora Bretta.
Bez rukou, ano. A celkem nic si z jejich absence nedělající.. zatím.
Naše komunita je malá, a jeho absence.
Tohle je moje letošní devátá absence.
Camerone, je to moje devátá absence.
Jsem tak zesláblý, že bych se mohl zranit pádem ze schodu, a přivodit si tak další absence.
A za den absence vás vyhodil?
Naprostá absence projevů. civilizace, technologie a informací, tyhle muže vrátila až téměř k prehistorickému stavu, kdy se řídí pouze deseti divokými zákony přírody.
Absence?
Existuje i nosní aplázie, teda kompletní absence nosu.
Za mé absence jste si vedl dobře, na poli i mimo něj.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Doma i v zahraničí mu předcházela absence preventivního odporu vůči hrozbě, která během třicátých let v nacistickém Německu narůstala.
K dnešním problémům se navíc přidává absence dostatečné soukromé poptávky - zejména spotřeby domácností - v rozvinutých ekonomikách, která by kompenzovala snížení poptávky v důsledku úsporných opatření.
Zároveň růst poškozuje absence strukturálních reforem na rozvíjejících se trzích, společně s jejich posunem k silnějšímu státnímu kapitalismu, což také oslabí jejich odolnost.
Absence základní podpory může vést k odmítnutí ústavy v zemích, jako je Británie, v nichž byla před vstupem nového uspořádání v platnost přislíbena referenda.
V době války v Iráku se však podmínky změnily: USA začaly být v porovnání se zbytkem světa tak silné, že se absence reciprocity stala zdrojem silné podrážděnosti dokonce i u nejbližších amerických spojenců.
Současné fiskální problémy eurozóny skutečně nepramení z absence velkého společného rozpočtu, nýbrž ze slabého vymáhání paktu.
Neúčinnost kontroly fiskální politiky a absence hospodářské konvergence stále více znepokojují jak Evropskou centrální banku, tak i ministry financí eurozóny.
Jejich absence totiž způsobuje, že je obtížné investovat příliš velká množství peněz do ruských cenných papírů.
Hlavním problémem, který za sebou Arafat zanechal, je absence jakéhokoliv vedení.
Ekonom Barry Eichengreen v knize Zlaté okovy uvedl, že absence koordinované akce prodloužila proces globálního zotavování.
Mnozí pozorovatelé skutečně tvrdí, že hlavním problémem eurozóny je absence společné fiskální soustavy.
První překážka, na kterou Kodaň ve snaze dosáhnout nulových emisí naráží, je absence nákladově efektivních alternativ k některým zdrojům CO2, zejména k automobilům.
Absence takového plánu v USA (a Evropě) přispívá k odpojování finančních trhů z vazby na inkluzivní vývoj hospodářství, protože ukazuje, že současné trendy jsou politicky udržitelné.
Možná se nedalo předpokládat, že jednání v Dauhá za současných okolností něčeho významného dosáhne, avšak absence jakéhokoliv pokračujícího dialogu o světovém obchodu - přinejhorším o nějakém užitečném bezpečnostním ventilu - přináší novou úroveň rizika.
Ještě znepokojivější byla zjevná absence jakékoli strategie za financovaným výzkumem.
Absence následné opětovné volby na všech úrovních posiluje moc partajní mašinerie: strany vybírají kandidáty, které pak voliči u uren pouze schválí.
Nezdar zapříčinila absence vhodných mezinárodních institucí, jež by bděly nad širokým spektrem potenciálních katastrof.
Pokud by se tyto prostředky převáděly prostřednictvím amerických agentur pomoci, tvorba politik by podléhala rozmarům rozvojového uvažování (či jeho absence) od jedné administrativy ke druhé.

Možná hledáte...