plaz | plat | plan | Plak

play čeština

Příklady play francouzsky v příkladech

Jak přeložit play do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Coline, co tvůj smysl pro fair play?
Enfin, et ton sens du fair-play?
Pokoušíme se tu hrát fair play. Fér, to je živý pacient.
On essaie de sauver leur peau, de minimiser les dégâts.
Trenére! Peterborough dnes prohrál, takže jsme postoupili do play-off.
Peterborough a perdu, on est donc en finale.
Máme play-off malé ligy a baseball důstojnických synů.
Les finales de la ligue des petits, et le match de base-ball pères contre fils.
Jasně, mám něco na co můžu koukat do noci - play off.
C'est que ce soir est un grand soir: Il y a la phase finale.
Play!
Jouez!
Jako záruku fair play a čestné hry. vybrali němečtí pořadatelé neutrálního rozhodčího.
Au nom de l'esprit sportif, les organisateurs allemands ont choisi un arbitre neutre.
Špatný smysl pro fair-play.
Un mauvais esprit sportif.
Pokud dnes vyhrajeme, tak jdeme do play-off. To je jednoduchý.
Si on gagne, on joue en finale.
Celej tým jde do hajzlu a uniká nám i play-off.
L'équipe n'assure pas, on pourrait rater la finale.
Ale v duchu fair play, tedy hlavní zásady mé vlády, jsem jmenoval komisi, která obě akademie zhodnotí a porovná. Svůj osud tak budou mít ve vlastních rukou.
A vec l'impartialité qui caractérise mon administration j'ai désigné un comité qui notera les deux Écoles, dont le destin sera décidé par leur propre valeur.
Potřebují 1bod,aby se dostali do play-off.
Ils ont besoin d'un joueur pour les championnats.
Nové dresy pro play-off?
Il y a de nouveaux uniformes?
Je to play-off.
C'est la finale.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Pro případ krachu tohoto systému sice existují právní nástroje, avšak neosobní obchodování nemůže fungovat bez toho, že většina lidí sdílí hodnoty fair play a vzájemné spolupráce.
Si des solutions juridiques existent en cas de dysfonctionnement, le système ne peut fonctionner que si la grande majorité des acteurs partagent les même valeurs de respect des règles et de coopération.
Může Evropa prosazovat v mezinárodních záležitostech fair play, nebo musí přijmout novou hru velmocenské rivality jako nevyhnutelnou a vrhnout se do bitky?
L'Europe peut-elle promouvoir le fair play dans les affaires internationales ou doit-elle accepter la nouvelle règle du jeu, la rivalité des grands pouvoirs, comme passage inévitable et se jeter dans la mêlée?
Mnozí Evropané se považují za zastánce globální hry fair play.
Bien des Européens se considèrent comme les champions du fair play international.
Zdá se, že zásady fair play jsou mimo Evropu přijímány v čím dál větší míře.
Il semble que les principes du fair play soient de plus en plus souvent adoptés à l'extérieur de l'Europe.
Evropská víra ve fair play pro všechny odráží její vlastní zájem, tedy alespoň v některých ohledech, protože světová rovnováha moci se mění. Uvažme vzestup Číny a Indie.
Les convictions européennes en matière de fair play reflètent son propre intérêt, du moins sous certains aspects, parce que l'équilibre des pouvoirs est en pleine mutation à l'échelle mondiale.
Asie chce převzít větší odpovědnost za dění ve světě a je v evropském zájmu, aby tak učinila, pokud bude také dodržovat pravidla fair play.
Les Asiatiques veulent assumer plus de responsabilités à l'échelle mondiale et il est de l'intérêt de l'Europe qu'ils y parviennent tant qu'ils respectent le fair play, eux aussi.
Smysl pro fair play je významný také uvnitř Unie.
Un certain sens du fair play est également important au sein de l'Union.
Ve světě fair play je protějškem tvorby pravidel jejich dodržování a to může být potřeba vymáhat, pomocí hospodářských sankcí a dalších nevojenských opatření.
Dans un monde de justice, le revers de la médaille de la mise en place de politiques est le respect de ces politiques, un respect qui entraîne l'application, à travers les sanctions économiques et d'autres mesures autres que militaires.
Nebude-li Evropa připravena chopit se v případě potřeby zbraní, její výzvy k okolnímu světu, aby ctil fair play, vyzní jako prázdná gesta.
Si l'Europe n'est pas prête à prendre les armes quand il le faut, alors son appel au respect des règles sonnera comme simple déclaration de principe aux oreilles du reste du monde.
Má-li se však fair play rozšířit do celého světa, evropské iniciativy musí být součástí mezinárodních snah, v nichž se budou angažovat stejně smýšlející partneři, jako jsou Spojené státy a multilaterální instituce.
Mais si le fair play doit être mondialisé, les initiatives européennes doivent s'intégrer dans un effort international plus large, rassemblant des partenaires partageant la même vision tels que les Etats-Unis et les institutions multilatérales.
Právě naopak, fair play potřebuje americkou moc jako oporu.
Au contraire, le fair play implique un soutien de l'Amérique.
Ukrajinská revoluce i vysoký hospodářský růst jsou výsledkem zvyku prezidenta Leonida Kučmy hrát se všemi proti všem a ignorovat fair play.
C'est l'habitude du président Leonid Koutchma de diviser pour régner et de magouiller qui est à l'origine de la croissance économique et de la révolution ukrainienne.

Možná hledáte...