adekvátně čeština

Překlad adekvátně německy

Jak se německy řekne adekvátně?

adekvátně čeština » němčina

zulänglich hinreichend entsprechend angemessen
Doporučujeme...Patnáct vět německyDále! | Herein!Patnáct způsobů, jak německy někoho pozvat dál, nebo se naopak sám nechat pozvat.Naučit se 15vet.cz »

Příklady adekvátně německy v příkladech

Jak přeložit adekvátně do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Nicméně nejsem zcela kompetentní vás adekvátně učit vás vyšívání, namísto toho budeme mít další lekce zpěvu.
Aber da ich nicht so sehr in der Nähkunst bewandert bin werden wir stattdessen das Chorsingen üben.
Ačkoli věřím, že zareagujete adekvátně.
Ich hoffe, Sie reagieren entsprechend.
Toto zařízení je více než adekvátně zásobené na pohodlných 17 měsíců žití v podzemí.
Diese Einrichtung ist bestens ausgerüstet für angenehme 17 Monate des Untergrundlebens.
Ano. práce byla adekvátně dodělána.
Der Job wurde angemessen erledigt.
A jestli se nebudu schopen adekvátně obhájit, je zde veliká možnost, že budu uvězněn.
Und wenn ich mich nicht gut genug verteidigen kann, ist die Möglichkeit auf eine Gefängnisstrafe hoch.
Mám tu experty z muzea, kteří vyzdvižené předměty adekvátně ošetří a utřídí.
Ich habe hier Experten aus Museen, die sicherstellen, dass die Überreste aufbewahrt und katalogisiert werden.
Jste adekvátně připravená?
Der Hirogen ist ein effizienter Lehrer.
A pravidla říkají: reagovat adekvátně na každou situaci.
Die Vorschriften, die besagen, laut Professor Thon, dass wir auf alle Ereignisse angemessen reagieren sollen?
Adekvátně.
Von gleich zu gleich.
Aby můj přístup fungoval, ten přístup, který byl tak úspěšný v případě Cylona Sharon Valerii, vězni musí být umožněno adekvátně přebývat, jíst, samozřejmě, a kdyby bylo možné poskytnout i oblečení, tedy určité základní pohodlí, hodně by to pomohlo.
Damit meine Technik funktioniert, die ich erfolgreich bei der Zylonin Sharon Valerii anwandte, muss die Gefangene baden und essen dürfen. Wenn Kleidung und andere Komfortartikel bereitgestellt würden, wäre das ideal.
Samozřejmě adekvátně maskovaný.
Natürlich gut verkleidet.
Má radost je adekvátně tomu neomezená.
Entsprechend ist meine Freude eine überschäumende.
Jde o to, kdy jste na ty ryby šli. Jde o to, být na maminčiném pohřbu adekvátně oblečený. Jde o prokázání sebeovládání a ohleduplnosti vůči druhým, chápeš?
Darum, anständig angezogen zu sein für die Beerdigung deiner Mutter, es geht um Selbstdisziplin und Rücksichtnahme.
Nuže, pokud se věci podaří tak, jak očekáváme, budete adekvátně oceněn.
Nun, wenn die Dinge hier so gut laufen wie erwartet, werden Sie dementsprechend belohnt.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

V subsaharské Africe pak většina ekonomik nebyla s to adekvátně zareagovat na adaptační programy prosazované Mezinárodním měnovým fondem a Světovou bankou.
Im Afrika südlich der Sahara verfehlten es die meisten Volkswirtschaften, den vom Internationalen Währungsfond (IWF) und der Welt-Bank geforderten Anpassungsprogrammen zu entsprechen.
Pouze v Iráku administrativa špatně odhadla hrozbu zbraní hromadného ničení, nedokázala adekvátně naplánovat okupaci, a když se jí situace začala vymykat z rukou, projevila také neschopnost se rychle přizpůsobit.
Allein im Irak verschätzte sich die US-Regierung bei der Bedrohung durch Massenvernichtungswaffen, versäumte es, einen angemessenen Plan für die Besatzung aufzustellen und erwies sich anschließend als unfähig, schnell auf Fehlentwicklungen zu reagieren.
Státy sousedící s Japonskem, kde se stále daří obavám plynoucím z druhé světové války a z neschopnosti Japonska adekvátně přistupovat ke své historii, bude znepokojovat růst japonského nacionalismu.
Japans Nachbarn - noch immer besorgt aufgrund des Zweiten Weltkriegs und des Versagens Japans, sich angemessen mit seiner Geschichte auseinander zu setzen - werden beunruhigt sein über ein Wiedererstarken des japanischen Nationalismus.
Od vlád by se také očekávalo, že adekvátně alokují domácí finanční zdroje, aby dosáhly těchto cílů.
Von Regierungen würde außerdem erwartet, angemessene nationale Mittel für das Erreichen dieser Ziele bereitzustellen.
Japonsko se mohlo izolovat před značným množstvím dopadů souvisejících s fluktuacemi HDP, kdyby bylo toto riziko adekvátně řídilo.
Japan hätte sich vor einem erheblichen Teil der Auswirkungen der Fluktuationen des BIP schützen können, wenn es dieses Risiko entsprechend verwaltet hätte.
Nicméně místo aby učinila riziko vlastní pro ekonomický rozvoj a vyvinula portfolio rizikově vybalancovaných projektů (a adekvátně stanovených cen na půjčky), předstírá banka, že je neomylná.
Doch statt zu argumentieren, dass wirtschaftliche Entwicklung per se risikobehaftet ist und ein Projektportfolio mit ausgewogenem Risikoprofil (und risikoadäquaten Kreditzinsen) zu entwickeln, tut die Bank, als könne sie unfehlbar sein.
Švýcarský stát má naproti tomu se svými daňovými poplatníky výborný vztah a tomu odpovídá i adekvátně vysoká míra daňové poctivosti.
Im Gegensatz dazu verfügt der Schweizer Staat über ein hervorragendes Verhältnis zu seinen Steuerzahlern und dementsprechend hoch ist auch der Grad an Steuerehrlichkeit.
Ztratili jsme dvě drahocenná desetiletí, během nichž jsme mohli adekvátně reagovat na globalizaci a krizi liberální demokracie a otevřených společností.
Wir haben zwei wertvolle Jahrzehnte verloren, um auf die Globalisierung und die Krise der liberalen Demokratie und offener Gesellschaften angemessen zu reagieren.
Lomborgův případ tedy podle všeho hovoří pro obžalovací model etického přezkumu, který předpokládá, že vědci sami adekvátně řídí své vlastní záležitosti prostřednictvím běžných postupů vzájemného hodnocení.
Tatsächlich scheint der Fall Lomborg das akkusatorische Modell ethischer Überprüfung zu stützen, das davon ausgeht, dass die Wissenschaftler ihre eigenen Angelegenheiten durch normale Peer-Review-Verfahren angemessen regeln.
Doporučujeme...Patnáct vět německyAutobus a tramvaj | Bus und StraßenbahnS těmito větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města v německy mluvících zemích.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...