adekvátně čeština

Překlad adekvátně francouzsky

Jak se francouzsky řekne adekvátně?

adekvátně čeština » francouzština

suffisamment convenablement adéquatement

Příklady adekvátně francouzsky v příkladech

Jak přeložit adekvátně do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Nicméně nejsem zcela kompetentní vás adekvátně učit vás vyšívání, namísto toho budeme mít další lekce zpěvu.
Mais n'étant pas compétent en travaux d'aiguille, je vous propose de chanter.
Ačkoli věřím, že zareagujete adekvátně.
Cependant, je compte sur vous pour répondre convenablement.
Toto zařízení je více než adekvátně zásobené na pohodlných 17 měsíců žití v podzemí.
Nous avons des provisions pour 17 mois, dans ce bunker.
Myslím že adekvátně reprezentuje moje projímadlo.
Je pense qu'elle convient bien pour mon laxatif.
Ano. práce byla adekvátně dodělána.
C'est du travail bien fait.
A jestli se nebudu schopen adekvátně obhájit, je zde veliká možnost, že budu uvězněn.
Et si je ne suis pas capable de me défendre, je risque de finir en prison.
Zajímali jsme se o to, zda budou schopny adekvátně odpočívat.
Nous nous soucions qu'ils puissent se reposer.
Jste adekvátně připravená?
Etes-vous bien préparée? - L'Hirogen est un bon instructeur.
Bohaté země musí navíc adekvátně reagovat na stále naléhavější potřebu reforem.
Les pays riches doivent répondre de façon adéquate à des demandes urgentes de réforme.
Nejsme profesionální únosci. Kdyby vaši zástupci adekvátně odpověděli Maddy. na formální návrh tohoto projektu, nemuseli bychom vás unést.
Si vos représentants avaient répondu de façon adéquate à la demande formelle de Maddy pour ce projet, on n'en serait pas là.
Adekvátně.
Sur son terrain.
Doufám, že jsem adekvátně nastavil přílivová schémata.
Je vais régler le tableau des marées en conséquence. Où voulez-vous en venir?
Byl jsi zaplacen docela adekvátně.
Tu as déjà été payé convenablement.
Vysoké součty dávají výhodu hráči, podle nich pak adekvátně sázejí.
Les fortes valeurs jouent en faveur du joueur, ils parient en fonction.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

V subsaharské Africe pak většina ekonomik nebyla s to adekvátně zareagovat na adaptační programy prosazované Mezinárodním měnovým fondem a Světovou bankou.
En Afrique sub-saharienne, la plupart des économies ne sont pas parvenues à faire face aux programmes d'ajustement exigés par le FMI et la Banque mondiale.
Pouze v Iráku administrativa špatně odhadla hrozbu zbraní hromadného ničení, nedokázala adekvátně naplánovat okupaci, a když se jí situace začala vymykat z rukou, projevila také neschopnost se rychle přizpůsobit.
Rien qu'en Irak, l'administration a mal estimé la menace d'armes de destruction massive, échoué à établir un programme approprié pour l'occupation, et s'est avérée incapable de s'adapter rapidement quand les choses ont mal tourné.
Státy sousedící s Japonskem, kde se stále daří obavám plynoucím z druhé světové války a z neschopnosti Japonska adekvátně přistupovat ke své historii, bude znepokojovat růst japonského nacionalismu.
Les voisins du Japon, qui ont toujours présents à l'esprit l'attitude du Japon durant la Deuxième Guerre mondiale et ses difficultés à faire face à son passé, s'inquiètent du nationalisme japonais.
Od vlád by se také očekávalo, že adekvátně alokují domácí finanční zdroje, aby dosáhly těchto cílů.
Il convient également que les gouvernements consacrent les ressources nationales adéquates pour atteindre ces objectifs.
Japonsko se mohlo izolovat před značným množstvím dopadů souvisejících s fluktuacemi HDP, kdyby bylo toto riziko adekvátně řídilo.
Le Japon aurait pu s'éviter une grande partie des effets de la fluctuation du PIB s'il avait géré ce risque en conséquence.
Švýcarský stát má naproti tomu se svými daňovými poplatníky výborný vztah a tomu odpovídá i adekvátně vysoká míra daňové poctivosti.
Comparativement, l'Etat suisse entretient d'excellents rapports avec ses contribuables, et son niveau élevé de probité fiscale est là pour en témoigner.
Pokud Indie tyto dopady rychlé urbanizace adekvátně neřeší, pak se o zmíněné přínosy ochuzuje.
En échouant à atténuer efficacement les conséquences d'une urbanisation rapide, l'Inde laisse échapper ces avantages.
Je taktéž potřeba zajistit, aby občané všech členských států, velkých i malých, byli adekvátně a vhodně zastoupeni v Evropském parlamentu.
Il importe également de garantir que les citoyens de tous les états membres, grands et petits, soient suffisamment et convenablement représentés au Parlement européen.
Ztratili jsme dvě drahocenná desetiletí, během nichž jsme mohli adekvátně reagovat na globalizaci a krizi liberální demokracie a otevřených společností.
Nous avons perdu deux précieuses décennies pour répondre de manière adéquate à la globalisation et la crise de la démocratie libérale et des sociétés ouvertes.
Lomborgův případ tedy podle všeho hovoří pro obžalovací model etického přezkumu, který předpokládá, že vědci sami adekvátně řídí své vlastní záležitosti prostřednictvím běžných postupů vzájemného hodnocení.
Certes, le cas de Lomborg semblerait soutenir le modèle inquisitorial d'investigations éthiques, qui estime que les scientifiques règlent correctement leurs propres affaires par le biais de procédures normales d'investigation entre pairs.
Je nezbytné, abychom nejen adekvátně zareagovali na současnou krizi, ale abychom uskutečnili dlouhodobé reformy, jichž je zapotřebí, chceme-li vytvořit stabilnější, úspěšnější a spravedlivější globální ekonomiku.
Il est impératif de ne pas simplement résoudre la crise actuelle, mais surtout d'entreprendre des réformes de longue durée indispensables à l'instauration d'une économie mondiale plus stable, prospère et équitable.

Možná hledáte...