adekvátně čeština

Překlad adekvátně spanělsky

Jak se spanělsky řekne adekvátně?

adekvátně čeština » spanělština

suficientemente satisfactoriamente adecuadamente

Příklady adekvátně spanělsky v příkladech

Jak přeložit adekvátně do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Nicméně nejsem zcela kompetentní vás adekvátně učit vás vyšívání, namísto toho budeme mít další lekce zpěvu.
Como no soy muy bueno en labores, - haremos más horas de canto.
Ačkoli věřím, že zareagujete adekvátně.
Sin embargo, confío en que reaccionarán de la forma apropiada.
Pouze během období sociální stability, může společnost adekvátně jednat s kriminálníky jako je tento muž a tato nebohá dívka.
Sólo durante un período de estabilidad social,. puede la sociedad de manera adecuada hacer frente a los delincuentes. como este hombre y esta desdichada.
Toto zařízení je více než adekvátně zásobené na pohodlných 17 měsíců žití v podzemí.
Este lugar está más que adecuado para vivir comododamente 17 meses bajo tierra.
Myslím že adekvátně reprezentuje moje projímadlo.
Pienso que es la mejor para representar a mi laxante.
Ano. práce byla adekvátně dodělána.
Bueno, el trabajo fue realizado correctamente.
A jestli se nebudu schopen adekvátně obhájit, je zde veliká možnost, že budu uvězněn.
Y si no puedo defenderme adecuadamente hay serias posibilidades de que vaya a prisión.
Mám tu experty z muzea, kteří vyzdvižené předměty adekvátně ošetří a utřídí.
Cuento con expertos en museología para asegurarme. de que estas reliquias sean bien preservadas y catalogadas.
Aby tento systém adekvátně fungoval. bude třeba 100 návštěvnic a 5 lodí. které by se plavily po amazonských řekách.
Esto no es nada, Tigre. Escucha este otro pedido. Les ruego estudien la posibilidad de darles una prima de riesgo a las visitadoras que salen en convoy, ya que al realizar su misión exponen su vida.
Zajímali jsme se o to, zda budou schopny adekvátně odpočívat.
Nos preocupaba si podrían descansar.
A pravidla říkají: reagovat adekvátně na každou situaci.
Según eso, tenemos que reaccionar de acuerdo a las circunstancias.
Bohaté země musí navíc adekvátně reagovat na stále naléhavější potřebu reforem.
Los países ricos aúun deben responder de manera adecuada solicitudes de reforma cada vez más urgentes.
Adekvátně.
De la misma manera.
Byl jsi zaplacen docela adekvátně.
Ya te he pagado más que adecuadamente.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

V subsaharské Africe pak většina ekonomik nebyla s to adekvátně zareagovat na adaptační programy prosazované Mezinárodním měnovým fondem a Světovou bankou.
La mayoría de las economías del África Negra no respondieron a los programas de ajuste demandados por el FMI y el Banco Mundial.
Pouze v Iráku administrativa špatně odhadla hrozbu zbraní hromadného ničení, nedokázala adekvátně naplánovat okupaci, a když se jí situace začala vymykat z rukou, projevila také neschopnost se rychle přizpůsobit.
Tan sólo en Iraq, la administración calculó mal la amenaza de las armas de destrucción masiva, no planeó de forma adecuada la ocupación y después no pudo hacer ajustes rápidos cuando las cosas salieron mal.
Státy sousedící s Japonskem, kde se stále daří obavám plynoucím z druhé světové války a z neschopnosti Japonska adekvátně přistupovat ke své historii, bude znepokojovat růst japonského nacionalismu.
Los vecinos de Japón, que continúan abrigando preocupaciones que surgen de la Segunda Guerra Mundial y de la incapacidad de Japón para abordar adecuadamente su historia, se preocuparán por el nacionalismo japonés.
Od vlád by se také očekávalo, že adekvátně alokují domácí finanční zdroje, aby dosáhly těchto cílů.
Los gobiernos también deberían asignar fondos domésticos adecuados para alcanzar estos objetivos.
Japonsko se mohlo izolovat před značným množstvím dopadů souvisejících s fluktuacemi HDP, kdyby bylo toto riziko adekvátně řídilo.
Japón podría haberse protegido de una buena parte de los efectos de las fluctuaciones del PIB si hubiera gestionado este riesgo de manera correspondiente.
Političtí lídři však takovéto vědecké informace adekvátně nevyužívají, především kvůli hlubokým propastem, jež přetrvávají mezi vědeckou obcí, politiky a širokou veřejností.
Pero los líderes políticos no están usando adecuadamente este tipo de información científica, en parte, principalmente, por las divisiones profundas que persisten entre la comunidad científica, los políticos y el público en general.
Švýcarský stát má naproti tomu se svými daňovými poplatníky výborný vztah a tomu odpovídá i adekvátně vysoká míra daňové poctivosti.
El estado suizo, por el contrario, tiene una excelente relación con sus contribuyentes, y existe un nivel correspondientemente alto de honestidad por parte de los tributantes.
Pokud Indie tyto dopady rychlé urbanizace adekvátně neřeší, pak se o zmíněné přínosy ochuzuje.
Al no abordar de manera adecuada los impactos de la rápida urbanización, India deja de obtener esos beneficios.
Ztratili jsme dvě drahocenná desetiletí, během nichž jsme mohli adekvátně reagovat na globalizaci a krizi liberální demokracie a otevřených společností.
Hemos perdido dos décadas valiosas para responder de manera adecuada a la globalización y a la crisis de la democracia liberal y las sociedades abiertas.
Lomborgův případ tedy podle všeho hovoří pro obžalovací model etického přezkumu, který předpokládá, že vědci sami adekvátně řídí své vlastní záležitosti prostřednictvím běžných postupů vzájemného hodnocení.
De hecho, el caso de Lomborg parece respaldar el modelo acusatorio de la revisión ética, según el cual los científicos regulan adecuadamente sus propios asuntos mediante procedimientos de revisión por parte de sus pares.
Je nezbytné, abychom nejen adekvátně zareagovali na současnou krizi, ale abychom uskutečnili dlouhodobé reformy, jichž je zapotřebí, chceme-li vytvořit stabilnější, úspěšnější a spravedlivější globální ekonomiku.
Es imperativo que no sólo respondamos adecuadamente a la crisis actual, sino que emprendamos reformas a largo plazo que serán necesarias si queremos crear una economía global más estable, más próspera y equitativa.

Možná hledáte...