adekvátně čeština

Překlad adekvátně italsky

Jak se italsky řekne adekvátně?

adekvátně čeština » italština

congruamente adeguatamente

Příklady adekvátně italsky v příkladech

Jak přeložit adekvátně do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Ačkoli věřím, že zareagujete adekvátně.
Ma sono certo che la vostra reazione sarà adeguata.
Pouze během období sociální stability, může společnost adekvátně jednat s kriminálníky jako je tento muž a tato nebohá dívka.
Solo durante un periodo di stabilità sociale, la società può trattare adeguatamente i criminali come quest uomo e questa sfortunata ragazza.
Už jsi prokázal, že máš pravdu docela adekvátně.
Hai provato che la tua teoria e' pienamente adeguata.
Myslím že adekvátně reprezentuje moje projímadlo.
Penso sia perfetta per il mio lassativo.
A jestli se nebudu schopen adekvátně obhájit, je zde veliká možnost, že budu uvězněn.
E se non riuscissi a difendermi in modo adeguato, potrei davvero finire in prigione.
Mám tu experty z muzea, kteří vyzdvižené předměty adekvátně ošetří a utřídí.
Sono circondato da validi esperti che devono assicurarsi che tutti questi cimeli vengano preservati e catalogati.
A pravidla říkají: reagovat adekvátně na každou situaci.
Le regole, già! Come ha detto il professor Thon,..dobbiamo dare a ogni evento insolito la giusta risposta.
Adekvátně.
Come? DANNY: A tono.
Byl jsi zaplacen docela adekvátně.
Sei già pagato più che adeguatamente.
Vysoké součty dávají výhodu hráči, podle nich pak adekvátně sázejí.
Ma non si capisce?
Nikdo nezareagoval adekvátně situaci.
Nessuno reagì adeguatamente alla crisi.
Nevěřím, že existuje anglické slovo, které by to adekvátně popsalo.
Non credo ci sia un termine inglese che descriva adeguatamente.
Chovej se adekvátně.
Si comporta di conseguenza.
Pokračujeme adekvátně.
Stiamo procedendo in conformita'.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Japonsko se mohlo izolovat před značným množstvím dopadů souvisejících s fluktuacemi HDP, kdyby bylo toto riziko adekvátně řídilo.
Se il Giappone fosse riuscito a gestire il rischio in modo conforme, si sarebbe potuto proteggere da una serie di conseguenze legate alla fluttuazione del suo PIL.
Pokud Indie tyto dopady rychlé urbanizace adekvátně neřeší, pak se o zmíněné přínosy ochuzuje.
Data, però, la sua incapacità di affrontare in modo adeguato gli effetti di una rapida urbanizzazione, l'India sta rinunciando a questi vantaggi.

Možná hledáte...