adekvátně čeština

Překlad adekvátně anglicky

Jak se anglicky řekne adekvátně?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV baru | In the barPatnáct vět v angličtině, se kterými můžete zajít na skleničku.Naučit se 15vet.cz »

Příklady adekvátně anglicky v příkladech

Jak přeložit adekvátně do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Nevím o něm nic než to, že sloužil adekvátně.
I know nothing of him except that he has served adequately.
Nicméně nejsem zcela kompetentní vás adekvátně učit vás vyšívání, namísto toho budeme mít další lekce zpěvu.
However, as I'm not really competent to instruct you in the art of needlecraft, we shall be having extra choir practice instead.
Ačkoli věřím, že zareagujete adekvátně.
However, I'm counting on you to respond appropriately.
Už jsi prokázal, že máš pravdu docela adekvátně.
You've already proved your point quite adequately.
Myslím že adekvátně reprezentuje moje projímadlo.
I think she's correct to represent my laxative.
Ano. práce byla adekvátně dodělána.
The job was adequately done.
A jestli se nebudu schopen adekvátně obhájit, je zde veliká možnost, že budu uvězněn.
And if I'm not adequately able to defend myself, there's a very real possibility of imprisonment.
Adekvátně.
Non tanto.
Jo, to si taky myslím.adekvátně.
I also think, not so much.
Nechť vás Bůh adekvátně potrestá.
May God punish you accordingly.
Aby tento systém adekvátně fungoval. bude třeba 100 návštěvnic a 5 lodí. které by se plavily po amazonských řekách.
To function adequately. the plan requires 100 visitors and 5 ships. that would permanently navigate the rivers.
Zajímali jsme se o to, zda budou schopny adekvátně odpočívat.
We've had concerns about whether they're able to rest adequately.
Jste adekvátně připravená?
Are you adequately prepared?
Kdyby vaši zástupci adekvátně odpověděli Maddy. na formální návrh tohoto projektu, nemuseli bychom vás unést.
Had your representatives adequately responded to Maddy's proposal for this project, none of this would've been necessary.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

V subsaharské Africe pak většina ekonomik nebyla s to adekvátně zareagovat na adaptační programy prosazované Mezinárodním měnovým fondem a Světovou bankou.
In Sub-Saharan Africa, most economies failed to respond to the adjustment programs demanded by the IMF and World Bank.
Pouze v Iráku administrativa špatně odhadla hrozbu zbraní hromadného ničení, nedokázala adekvátně naplánovat okupaci, a když se jí situace začala vymykat z rukou, projevila také neschopnost se rychle přizpůsobit.
In Iraq alone, the administration misestimated the threat of WMD, failed to plan adequately for the occupation, and then proved unable to adjust quickly when things went wrong.
Státy sousedící s Japonskem, kde se stále daří obavám plynoucím z druhé světové války a z neschopnosti Japonska adekvátně přistupovat ke své historii, bude znepokojovat růst japonského nacionalismu.
Japan's neighbors, who continue to harbor concerns stemming from World War II and Japan's failure to deal adequately with its history, will worry about Japanese nationalism.
Japonsko se mohlo izolovat před značným množstvím dopadů souvisejících s fluktuacemi HDP, kdyby bylo toto riziko adekvátně řídilo.
Japan could have insulated itself from a good deal of the effects of GDP fluctuations if it had managed this risk accordingly.
Nicméně místo aby učinila riziko vlastní pro ekonomický rozvoj a vyvinula portfolio rizikově vybalancovaných projektů (a adekvátně stanovených cen na půjčky), předstírá banka, že je neomylná.
Yet, instead of making the case that risk is intrinsic to economic development and developing a risk-balanced portfolio of projects (and loans priced accordingly), the Bank pretends that it can be infallible.
V menších zemích, samozřejmě v adekvátně menším měřítku a stejně tak s menším rozruchem, dochází k podobně rychlému procesu.
In smaller countries, too, appropriately downsized in terms of scope and excitement, a lot is happening also.
Švýcarský stát má naproti tomu se svými daňovými poplatníky výborný vztah a tomu odpovídá i adekvátně vysoká míra daňové poctivosti.
The Swiss state, by contrast, has an excellent relationship with its taxpayers, and there is a correspondingly high level of taxpayer honesty.
Je taktéž potřeba zajistit, aby občané všech členských států, velkých i malých, byli adekvátně a vhodně zastoupeni v Evropském parlamentu.
There is also a need to ensure that the citizens of all member states, big and small, are adequately and appropriately represented in the European Parliament.
Dokážete-li se adekvátně stravovat bez konzumace masa, nerovná se jeho nákup zbytečnému zapříčiňování smrti zvířete - nebo přinejmenším účasti na něm?
If you can nourish yourself adequately without eating meat, isn't buying meat needlessly causing, or at least being complicit in causing, the death of an animal?
Ztratili jsme dvě drahocenná desetiletí, během nichž jsme mohli adekvátně reagovat na globalizaci a krizi liberální demokracie a otevřených společností.
We have lost two valuable decades to respond adequately to globalization and the crisis of liberal democracy and open societies.
Lomborgův případ tedy podle všeho hovoří pro obžalovací model etického přezkumu, který předpokládá, že vědci sami adekvátně řídí své vlastní záležitosti prostřednictvím běžných postupů vzájemného hodnocení.
Indeed, Lomborg's case would seem to support the accusatorial model of ethics review, which assumes that scientists adequately regulate their own affairs through normal peer-review procedures.
Je nezbytné, abychom nejen adekvátně zareagovali na současnou krizi, ale abychom uskutečnili dlouhodobé reformy, jichž je zapotřebí, chceme-li vytvořit stabilnější, úspěšnější a spravedlivější globální ekonomiku.
It is imperative that we not just respond adequately to the current crisis, but that we undertake the long-run reforms that will be necessary if we are to create a more stable, more prosperous, and equitable global economy.
Také Japonsko nebude schopno adekvátně reagovat, protože jeho vláda nyní není nedokáže udržet nad vodou ani svoje vlastní hospodářství.
Japan will be incapable of responding because its government can't even keep its own economy above water.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDále! | Come in!Patnáct způsobů, jak anglicky někoho pozvat dál, nebo se naopak sám nechat pozvat.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...