adekvátně čeština

Překlad adekvátně rusky

Jak se rusky řekne adekvátně?
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyAutobusy, tramvaje a metro | Автобусы, трамваи и метроS těmito ruskými větami se neztratíte v hromadné dopravě kdekoliv, kde se mluví rusky.Naučit se 15vet.cz »

Příklady adekvátně rusky v příkladech

Jak přeložit adekvátně do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Ačkoli věřím, že zareagujete adekvátně.
Тем не менее, я расчитываю, что вы отреагируете должным образом.
Pouze během období sociální stability, může společnost adekvátně jednat s kriminálníky jako je tento muž a tato nebohá dívka.
Только в период социальной стабильности общество может адекватно разобраться с такими преступниками, как этот человек и эта несчастная девочка.
Už jsi prokázal, že máš pravdu docela adekvátně.
Вы уже доказали, что ваши намерения вполне адекватны.
Ano. práce byla adekvátně dodělána.
Да. Работа сделана хорошо.
A jestli se nebudu schopen adekvátně obhájit, je zde veliká možnost, že budu uvězněn.
И если я не представлю ничего адекватного в свою защиту, то вероятность отправиться в тюрьму - весьма реальна.
Nechť vás Bůh adekvátně potrestá.
Да накажет тебя Господь.
A hotovo! Ty předpisy říkají: Podle profesora Thona, že máme adekvátně reagovat na každou situaci.
Кстати, по правилам, мы должны на все реагировать, исходя из ситуации.
Drazí umělci, nyní potřebujeme vidět vaše kivi a adekvátně je posoudit.
Художники, давайте оценим ваших киви.
Byl jsi zaplacen docela adekvátně.
Тебе уже уплатили сполна.
Pokračujeme adekvátně.
Мы продвигаемся соответственно.
Má radost je adekvátně tomu neomezená.
Моя радость, соответственно, неограниченна.
Popsala jsi, jak reagoval na tvoje odhalení. na tvou rakovinu, tím, že byl zlý, ale. přijde mi, že se choval adekvátně ustaraně.
Вы описали его реакцию на ваше откровение. про ваш рак как недобрую, но. но мне кажется, что он вел себя соответственно. с беспокойством.
Nuže, pokud se věci podaří tak, jak očekáváme budete adekvátně oceněn.
Вы будете награждены соответствующим образом. Я получу специальную должность в компании?
Ačkoliv ten výraz používám nerada, jsme ve válce. Ve válce, na kterou nejsme adekvátně připraveni.
Не хотела бы использовать эту терминологию, но мы на войне, и к ней мы подготовлены плохо.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Pouze v Iráku administrativa špatně odhadla hrozbu zbraní hromadného ničení, nedokázala adekvátně naplánovat okupaci, a když se jí situace začala vymykat z rukou, projevila také neschopnost se rychle přizpůsobit.
Только в Ираке администрация неправильно оценила угрозу оружия массового поражения, оказалась неспособной адекватно спланировать оккупацию, а затем быстро изменить тактику, когда все пошло не по плану.
Státy sousedící s Japonskem, kde se stále daří obavám plynoucím z druhé světové války a z neschopnosti Japonska adekvátně přistupovat ke své historii, bude znepokojovat růst japonského nacionalismu.
Соседи Японии, по-прежнему испытывающие тревогу, вызванную Второй Мировой Войной и неспособностью Японии адекватно воспринять свою историю, будут беспокоиться по поводу японского национализма.
Japonsko se mohlo izolovat před značným množstvím dopadů souvisejících s fluktuacemi HDP, kdyby bylo toto riziko adekvátně řídilo.
Япония могла бы в значительной степени оградить себя от последствий колебаний ВВП, если бы правильно управляла данным риском.
Nicméně místo aby učinila riziko vlastní pro ekonomický rozvoj a vyvinula portfolio rizikově vybalancovaných projektů (a adekvátně stanovených cen na půjčky), předstírá banka, že je neomylná.
Тем не менее, вместо того, чтобы выступать за то, что риск присущ экономическому развитию и развитию портфеля роста и доходов проектов (и займов оцененных соответственно), Банк делает вид, что безупречен.
Političtí lídři však takovéto vědecké informace adekvátně nevyužívají, především kvůli hlubokým propastem, jež přetrvávají mezi vědeckou obcí, politiky a širokou veřejností.
Но политические лидеры не используют этот тип научной информации адекватным образом, в основном из-за глубокой пропасти, которая продолжает существовать между научным обществом, политиками и широкой общественностью.
V menších zemích, samozřejmě v adekvátně menším měřítku a stejně tak s menším rozruchem, dochází k podobně rychlému procesu.
В меньших странах (в пропорциональном масштабе) также происходит очень многое.
Švýcarský stát má naproti tomu se svými daňovými poplatníky výborný vztah a tomu odpovídá i adekvátně vysoká míra daňové poctivosti.
У швейцарского государства, напротив, отличные взаимоотношения со своими налогоплательщиками, что объясняет соответственно высокий уровень честности налогоплательщиков.
Je taktéž potřeba zajistit, aby občané všech členských států, velkých i malých, byli adekvátně a vhodně zastoupeni v Evropském parlamentu.
Существует также необходимость в обеспечении того, чтобы граждане всех государств-участников, как больших, так и малых, были должным образом представлены в Европейском Парламенте.
Lomborgův případ tedy podle všeho hovoří pro obžalovací model etického přezkumu, který předpokládá, že vědci sami adekvátně řídí své vlastní záležitosti prostřednictvím běžných postupů vzájemného hodnocení.
Действительно, кажется, что случай Ломборга поддерживает обвинительную модель этических проверок, которая предполагает, что ученые сами регулируют свои проблемы через обычные процедуры рецензий авторов того же круга ученых.
Je nezbytné, abychom nejen adekvátně zareagovali na současnou krizi, ale abychom uskutečnili dlouhodobé reformy, jichž je zapotřebí, chceme-li vytvořit stabilnější, úspěšnější a spravedlivější globální ekonomiku.
Существует настоятельная необходимость в том, чтобы мы не просто адекватно ответили на нынешний кризис, но и начали долгосрочные реформы, которые будут необходимы, если нам предстоит создать более стабильную, процветающую и справедливую мировую экономику.
Také Japonsko nebude schopno adekvátně reagovat, protože jeho vláda nyní není nedokáže udržet nad vodou ani svoje vlastní hospodářství.
Япония будет не в состоянии реагировать, поскольку японское правительство не способно поддержать на плаву даже свою собственную экономику.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyKočky a psi | Коты и собакиKdo si chce rusky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...