adekvátní čeština

Překlad adekvátní rusky

Jak se rusky řekne adekvátní?
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Příklady adekvátní rusky v příkladech

Jak přeložit adekvátní do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Píše, že zákrok byl adekvátní.
Да, он говорит, что ты нормально справился с работой. Бог ты мой!
Adekvátní. Ježiši Kriste!
Нормально?
Naštěstí s vámi dvěma zde, se panu Johnsonovi dostane více než adekvátní péče.
Но, к счастью, у него есть вы оба, и мистер Джонсон поэтому будет более чем обеспечен.
Vybavení je adekvátní, Lelande?
Лиланд, условия содержания под стражей нормальные?
Proč neměl Jeriko One adekvátní ochranku?
Почему Джерико Ван не была обеспечена необходимая охрана?
Pořád měl adekvátní ochranku kolem sebe.
Она всегда была для него доступна.
Doufám, že mi půda dala víc než jen adekvátní záruku, pane.
Надеюсь, земля даст больше, чем дополнительный доход, сэр.
Změnit tě na Pevného byl jediný adekvátní trest za tvůj zločin.
Превращение тебя в твердого было единственным достаточно жестоким наказанием за твое преступление.
Je adekvátní.
Она адекватна.
Naše systémy jsou víc než adekvátní.
Наши системы более чем адекватны.
Hologram byl adekvátní, ale mou ženu nemůže nic takového nahradit.
Голограмма была адекватной, но она не заменит мне жену.
Jsem vám kdykoliv k službám. Doufám, že odměna je adekvátní.
Всегда готов услужить снова - я только надеюсь что компенсация был адекватна.
Energetický článek je adekvátní.
Электричество доступно.
No myslím, že máme více než adekvátní náhradu.
Что ж, отговорка более чем прекрасная.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Teprve když pochopíme tyto věci, můžeme formulovat adekvátní a konkrétní politiku.
Только тогда, когда мы поймем это, мы сможем выработать реальную и эффективную политику.
Lidé však stále trpí a umírají - často v důsledku absence přístupu k důvěryhodným informacím nebo adekvátní léčbě.
Тем не менее, люди продолжают страдать и умирать, часто из-за невозможности получения доступа к достоверной информации или адекватному лечению.
K náhlému přesunu zodpovědnosti za zdravotnictví na provincie bohužel došlo bez adekvátní přípravy a dohledu.
К сожалению, внезапная передача обязанностей по обеспечению услуг здравоохранения провинциям страны произошла без необходимой подготовки и надзора.
Nedostatek adekvátní zahraniční pomoci patří k největším ostudám na naší planetě a Spojené státy zaostávají nejvíc ze všech.
Нехватка адекватной иностранной помощи - одна из самых постыдных вещей на нашей планете, и Соединенные Штаты являются самой медлительной из всех стран в этом вопросе.
Hlavním problémem výzkumníků v těchto rozmanitých oborech tak nemusí být absence vědeckého pokroku, ale spíše nedostatek adekvátní interdisciplinární kvalifikace.
Действительно, главной проблемой, стоящей перед исследователями в этих различных областях является не отсутствие научного прогресса, а скорее недостаток адекватного междисциплинарного тренинга.
Jako řečnická figura bylo vyhlášení války proti terorismu pochopitelné, ba možná adekvátní.
Объявленная война с терроризмом звучала понятно и, возможно, ее использование, как образного выражения, было обосновано.
Další stěžejní starost představují vhodná rezervní měna a adekvátní mezinárodní likvidita.
Соответствующая резервная валюта и адекватная международная ликвидность представляют собой еще одну из главных проблем.
Můj závěr je ten, že otevřenost není adekvátní náhražkou pro rozvojovou strategii.
Мой вывод состоит в том, что открытость не является адекватной подменой стратегии развития.
Nová opatření současné vlády se také zdají rozumná a adekvátní.
Новые меры правительства также кажутся разумными и соразмерными.
Finanční krize, která propukla v roce 2008, potvrdila například nutnost adekvátní regulace.
Например, финансовый кризис, начавшийся в 2008 г., продемонстрировал необходимость надлежащего регулирования.
Americké zahraničněpolitické instituce a jejich personál jsou navíc roztříštěné, spadají pod různé úseky a chybí adekvátní meziagenturní postup rozvoje a financování strategie chytré moci.
Более того, ведомства, участвующие в формировании и проведении американской внешней политики, а также их персонал разобщены, и не существует адекватного межведомственного процесса разработки и финансирования стратегии умной силы.
Chudí si nemohou koupit adekvátní bydlení sami, a tak je třeba použít veřejné zdroje.
Поскольку бедный не может купить соответствующее жилье самостоятельно, необходимо использовать государственные ресурсы.
A aby toho nebylo málo, k obrovským ztrátám přispívá také absence adekvátní infrastruktury pro skladování a dopravu potravin ke spotřebitelům.
Положение еще более ухудшается из-за того, что нет достаточной инфраструктуры для хранения и транспортировки продовольствия к потребителям, что ведет к большим потерям продовольствия.
Bush ale ani neodstranil rozsáhlé dotace pro ropný průmysl (ačkoliv demokratický Kongres naštěstí možná zakročí), ani nezajistil adekvátní pobídky k úsporám.
Но Буш не стал ни отменять крупные субсидии нефтяной промышленности (к счастью, демократический Конгресс может еще принять меры), ни создавать соответствующие стимулы для энергосбережения.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyDobrý den a na shledanou | Добрый день и здравствуйтеTyhle věty potřebujete v ruštině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...