jéje | jez | jež | jev

její čeština

Překlad její německy

Jak se německy řekne její?

její čeština » němčina

ihr ihre seine sein ihrige ihrer
Doporučujeme...Patnáct vět německyV restauraci | Im RestaurantTyhle německé věty vám pomůžou domluvit se s obsluhou restaurace.Naučit se 15vet.cz »

Příklady její německy v příkladech

Jak přeložit její do němčiny?

Jednoduché věty

To je její dům.
Das ist ihr Haus.
Její oči byly plné slz.
Ihre Augen waren voll von Tränen.
Její činy i slova jsou vždy čestné.
Ihre Taten und Worte sind ehrenhaft.
Její dům stojí u moře.
Ihr Haus ist nahe am Meer.
Její neustálé žvanění mě rozčiluje.
Ihr fortwährendes Geschwätz regt mich auf.
Miluje její děti.
Sie liebt ihre Kinder.
Volnost je tak důležitá, že nemůžeme nikdy dostatečně zdůraznit její význam.
Freiheit ist so wichtig, dass wir ihre Bedeutung nie genug betonen können.
Poezie je krajně abstraktní záležitost a proto si právem děláme starosti o její budoucnost ve světě ovládaném obrázky, které skutečnost zrcadlí analogicky.
Dichtung ist eine hochgradig abstrakte Angelegenheit, und deshalb fürchten wir mit Recht um ihre Zukunft in einer Welt, die beherrscht wird von Bildern, welche die Wirklichkeit auf analoge Weise spiegeln.
Její dům stojí u moře.
Ihr Haus steht nahe an der See.
Její dcera je zdravotní sestra.
Ihre Tochter ist Krankenschwester.
Její odpověď byla nepochopitelná.
Ihre Antwort war unverständlich.
Co myslíš, najdeme její dům?
Meinst du, wir werden ihr Haus finden?
Nejradši má její nejstarší dceru.
Am meisten liebt er ihre älteste Tochter.
Byl zaujat její krásou.
Er war von ihrer Schönheit beeindruckt.

Citáty z filmových titulků

Už i Cornelie pochopila, že se její šance na vítězství zmenšují.
Selbst Cornelia hat ohne ihre Truppen nur geringe Siegeschancen.
Její Veličenstvo Cornelie je bojovník.
Von solchen Dingen versteht sie leider nur wenig.
To je. její máma?
Das ist deine Mutter?
Budeš se účastnit její aktuální operace.
Du wirst an der nachsten Operation teilnehmen!
Jelikož tam byla Její Výsost neoficiálně, není její jméno na seznamu.
Da sie nur als Beisitzerin auf der Konferenz ist, steht ihr Name auch nicht in den Teilnehmerlisten.
Jelikož tam byla Její Výsost neoficiálně, není její jméno na seznamu.
Da sie nur als Beisitzerin auf der Konferenz ist, steht ihr Name auch nicht in den Teilnehmerlisten.
Její Výsost Cornelie je člověk, který značně odlišuje Brity od ostatních.
Ihre Hoheit Cornelia unterscheidet ganz klar zwischen Britanniern und Nummern.
Musíme jim dokázat, že i honorovaný Brit je plnohodnotný člověk. Vy jste její otec?
Wozu gibt es denn Uberhaupt das System mit den Britanniern ehrenhalber?
Její existence byla zřejmě někomu trnem v oku.
Fur die anderen Prinzessinnen war ihre Existenz eine Beleidigung.
Vypadá to, že její tělo je pěkně slabé.
Sie scheint etwas kranklich zu sein.
Její chůze zněla nějak divně.
Und auBerdem Ah!
Je tu více-guvernérka, Její Výsost třetí princezna!
Sie ist Vizegouverneurin und die dritte Prinzessin Britannias!
S ohledem na to, že Její Výsost byla ještě nedávno před oznámením tohoto radikálního plánu studentka, nemůžeme popírat tento fakt, který měl jistě vliv na její rozhodnutí.
Bis vor Kurzem war Euphemia noch Schulerin.
S ohledem na to, že Její Výsost byla ještě nedávno před oznámením tohoto radikálního plánu studentka, nemůžeme popírat tento fakt, který měl jistě vliv na její rozhodnutí.
Bis vor Kurzem war Euphemia noch Schulerin.
Doporučujeme...Patnáct vět německyNemoc a zdraví | Krankheit und GesundheitPatnáct vět v němčině o zdraví, nemoci a uzdravování.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Když jsem v roce 1977 působil v administrativě prezidenta Jimmyho Cartera na ministerstvu zahraničí, byl jsem vyslán do Indie, abych její vedoucí činitele odradil od vývoje jaderné bomby.
Als ich 1977 im Dienst des Außenministeriums von Präsident Jimmy Carter stand, wurde ich nach Indien gesandt, um die führenden Politiker dieses Landes davon abzubringen eine Atombombe zu entwickeln.
Pokud je nám známo, její představitelé zatím drží slovo.
Soweit wir wissen, haben seine Führungsköpfe Wort gehalten.
Země, které NPT nikdy nepodepsaly, samozřejmě její pravidla opakovaně porušují nebo obcházejí.
Freilich wurde dieser Vertrag mehrfach durchbrochen oder von Staaten unterlaufen, die ihm niemals beigetreten sind.
Práce na její obrodě mají začít právě teď a kompletní projekt má být hotový v roce 2013.
Damit soll nun begonnen werden und bis 2013 soll das Projekt abgeschlossen sein.
Zároveň ovšem poznamenal, že druhová pestrost v regionu je masivně ohrožena, přičemž její ochrana je přinejlepším slabá.
Zugleich jedoch stellte die ICUN fest, dass der Artenreichtum der Region massiv bedroht war und über keinen nennenswerten Schutz verfügte.
Ta je v rozháraném stavu a její vládcové to vědí.
Das Land zeigt sich renitent, und seine Herrscher wissen es.
Její lidé se stali mocnými, arogantními a nesmírně bohatými.
Seine Mitarbeiter wurden mächtig, arrogant und enorm reich.
Její nejvyšší činitelé budou kázat nacionalismus a věřit ve vlastní univerzální kompetentnost jakožto protiklad profesionalismu a korporativismu na způsob KGB.
Ihre den Nationalismus predigenden Manager werden an ihre universelle Kompetenz - statt an Professionalität und Korporatismus im KGB-Stil - glauben.
Její přerozdělovací efekt je v důsledku toho skromný.
Daher sind ihre Umverteilungseffekte nur mild.
Její růst přiživovala mimořádně rychlá strukturální transformace zaměřená na stále důmyslnější průmyslové zboží.
Sein Wachstum wurde durch einen außergewöhnlich raschen Strukturwandel hin zu technisch immer ausgereifteren Industriewaren angetrieben.
Neformální a neoficiální důvody její nečinnosti, které prosákly ven z úřadu, se dají rozdělit do dvou částí.
Die offiziell und inoffiziell von der FED ausgestreuten Gründe ihrer Untätigkeit hatten zwei Seiten.
Její rodiče, čínští přistěhovalci, byli inženýři a podněcovali ji, aby si našla nějakou bezpečnou a prestižní kariéru. Suzanne tedy po studiích nastoupila do jedné newyorské investiční banky.
Ihre Eltern, chinesische Immigranten, waren Ingenieure und haben sie ermutigt, eine sichere, prestigeträchtige Laufbahn einzuschlagen, also hat sie nach ihrem Abschluss bei einer New Yorker Investmentbank angefangen.
Jugoslávie zplodila Slovinsko, Chorvatsko, Bosnu a Makedonii a zanedlouho možná z její půdy vzejdou samostatné Kosovo a Černá Hora.
Jugoslawien entließ Slowenien, Kroatien, Bosnien, Serbien, Mazedonien und spuckt vielleicht bald auch den Kosovo und Montenegro aus.
Další povzbuzení může přinést nedávné rozhodnutí Ameriky, že sáhne na své strategické zásoby ropy s cílem srazit její ceny.
Auch der jüngste Schritt der USA, ihre strategischen Ölreserven anzuzapfen, um die Ölpreise nach unten zu drücken, könnte helfen.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyBýt tam | DaseinJak německy mluvit o tom, že někdo někde je, že je přítomen, že je u toho.Naučit se 15vet.cz »