jéje | jez | jež | jev

její čeština

Překlad její francouzsky

Jak se francouzsky řekne její?

její čeština » francouzština

son sa ses

Příklady její francouzsky v příkladech

Jak přeložit její do francouzštiny?

Jednoduché věty

Ten večer neměla nic k jídlu a její děti už neměly sílu plakat. Zmlkly, když jsem přišel.
Ce soir, elle n'avait rien à manger, et ses enfants n'avaient plus la force de crier, ils se taisaient quand je suis arrivé.

Citáty z filmových titulků

Byla neskutečně sexy, takže jsem si její příchod představil takhle.
Elle était super bien fichue, alors au début c'est comme ça que je l'ai vue.
Jenom si říkám, co je teď s její postelí?
Hum, je me demandais juste ce qui allait se passer avec son lit.
Můj bože, podívejte se na její paži.
Oh, mon Dieu, regardez son bras.
Podívejte na její paži.
Regardez son bras.
Já jsem její jediná rodina.
Je suis sa seule famille.
To byla její první chyba.
Et bien, ce fût sa première erreur.
Její rodiče, ruští imigranti, ji ve 14 vyhnali z domu.
Ses parents sont des immigrants russe, elle a été mise dehors à l'âge de 14 ans.
I tvoje oblečení potřebuje její poslední souhlas.
C'est elle qui approuve tous tes vêtements.
Vsadím se, že její vysavač je plný bezvadných farmaceutik.
Je pari que son aspirateur est rempliv de produits pharmaceutiques.
Doktorko Akop..? Můj bože, její předpisový bloček.
C'est son calepin d'ordonnances.
Bohužel byl ten dopis lepší, než její přihláška, ale dostala se na Cal State Northridge, což je Northridgský Harvard.
Malheureusement la lettre était meilleure que son dossier, mais elle a été prise à Cal State Northridge, qui est le Harvard de Northridge.
V domě hraběnky a její vnučky Lizy.
Dans la maison de la comtesse et de sa petite-fille Liza.
Francesca da Rimini a její milenec Paulo se dávají Dantovi poznat.
Francesca da Rimini et son amant Paolo apparaissent à Dante.
Příliš pro její ubohou, ztrápenou hlavu.
C'en est trop pour son pauvre esprit à bout de forces.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Když jsem v roce 1977 působil v administrativě prezidenta Jimmyho Cartera na ministerstvu zahraničí, byl jsem vyslán do Indie, abych její vedoucí činitele odradil od vývoje jaderné bomby.
En 1977, quand je travaillais pour le Département d'État et le gouvernement de Jimmy Carter, je fus envoyé en mission en Inde pour dissuader les efforts des dirigeants de ce pays en vue de développer une bombe atomique.
Pokud je nám známo, její představitelé zatím drží slovo.
Autant que nous sachions, ses dirigeants ont respecté leur engagement.
Země, které NPT nikdy nepodepsaly, samozřejmě její pravidla opakovaně porušují nebo obcházejí.
Le TNP a bien sûr été violé ou contourné à de multiples reprises par les États qui ne l'ont jamais signé.
Ta je v rozháraném stavu a její vládcové to vědí.
Par conséquent, le régime ne parvient pas à gouverner : le pays est indiscipliné et ses dirigeants le savent.
Její nejvyšší činitelé budou kázat nacionalismus a věřit ve vlastní univerzální kompetentnost jakožto protiklad profesionalismu a korporativismu na způsob KGB.
Prêchant le nationalisme, ses responsables seront convaincus de leur compétence universelle, contrairement au professionnalisme et au corporatisme du KGB.
Její přerozdělovací efekt je v důsledku toho skromný.
Par conséquent, les effets de redistribution s'avèrent modestes.
Její růst přiživovala mimořádně rychlá strukturální transformace zaměřená na stále důmyslnější průmyslové zboží.
Elle doit sa croissance à son extraordinaire et rapide passage vers un portefeuille de segments industriels de plus en plus sophistiqué.
Přežití eurozóny vyžaduje věrohodné řešení její dlouhotrvající krize suverénního dluhu, což ovšem vyžaduje řešení dvou makroekonomických nevyvážeností - externí a fiskální -, které jsou jádrem krize.
La survie de la zone euro exige une solution crédible à sa longue crise de la dette souveraine, qui exige à son tour de résoudre les deux déséquilibres macro-économiques - externes et fiscaux - au cœur de cette crise.
Jugoslávie zplodila Slovinsko, Chorvatsko, Bosnu a Makedonii a zanedlouho možná z její půdy vzejdou samostatné Kosovo a Černá Hora.
La Yougoslavie a fait place à la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, la Serbie, la Macédoine; il se peut qu'elle dégorge sans doute bientôt le Kosovo et le Monténégro.
Programem Royalové je tedy její popularita.
Ainsi, le programme de Royal est sa popularité.
V oblasti zahraniční politiky může člověk její priority pouze odhadovat.
En politique étrangère, on ne peut que deviner ce que seraient ses priorités.
Její podpora je mimořádně silná mezi voličkami.
Elle est particulièrement soutenue par les électrices.
Kdyby pak nevelká menšina evropských vlád projevila neschopnost smlouvu ratifikovat, neposlalo by ji to ke dnu, jak se v roce 2005 stalo její předchůdkyni, Ústavní smlouvě.
De cette façon, s'il s'avère qu'une faible minorité de gouvernements européens n'est pas en mesure de ratifier le traité, celui-ci ne sera pas torpillé comme son prédécesseur, le Traité constitutionnel, l'a été en 2005.
Jinými slovy, musíme jednat v souladu s poznáním, že změna klimatu a její dopady na obyvatele bohatých i chudých zemí nadále ohrožují globální bezpečnost.
En d'autres termes, nous devons agir en étant conscients que le changement climatique et ses effets sur les habitants des pays riches et pauvres demeurent une menace pour la sécurité mondiale.

Možná hledáte...