Plan | plán | plný | pyl

plyn čeština

Překlad plyn německy

Jak se německy řekne plyn?

plyn čeština » němčina

Gas gas
Doporučujeme...Patnáct vět německyZnáme se | Wir kennen unsJak mluvit německy o tom, že se s někým známe.Naučit se 15vet.cz »

Příklady plyn německy v příkladech

Jak přeložit plyn do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Říkají, že ten plyn byl teroristický útok!
Was? Ein Giftgasangriff?
Takže tam byl ten plyn.
Ob das wohl das Giftgas war?
Asi to znamená, že někde uniká plyn.
Riecht das nach Gas?
Nemyslela jsem, byli jsme tam sami, a než mi došlo, co dělám, šlápla jsem na plyn.
Ich kannte Sie nicht, wir waren allein und bevor ich mich versah, trat ich auf das Gaspedal.
Válečný plyn.
Giftgas.
Náš nový plyn C.
Unser neues C-Gas.
Dobrá, vstřeIte tam sIzný plyn.
Na schön, geben wir ihm das Tränengas.
Slzný plyn?
Tränengas?
Zrovna jsme objevili ten nejúžasnější, nejtoxičtější plyn.
Wir haben ein herrlich tödliches Giftgas entdeckt!
NY Inquirer musí být pro NY tak důležitý, jako plyn pro tohle světlo.
Der Inquirer soll für New York so wichtig sein, wie das Gas für diese Lampe. Was hast du vor, Charlie?
Zapalovala jste plyn?
Drehten Sie das Gas auf?
Zapalovala jste teď dole plyn?
Drehten Sie das Gas irgendwo unten gerade auf?
Ale plyn se přivádí trubkami, madam.
Aber das Gas kommt in Rohren, Madam.
Právě pohasl plyn.
Das Gas ging runter.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Při zohlednění inflace nebyl plyn tak levný už 35 let, přičemž letošní cena je 3-5krát nižší než kolem roku 2005.
Inflationsbereinigt ist Gas so billig wie in den vergangenen 35 Jahren nicht, wobei der Preis in diesem Jahr 3 bis 5 Mal niedriger liegt als Mitte der 2000er Jahre.
A přestože lze pokles uhlíkových emisí v malé míře vysvětlit umdlévající ekonomikou, EIA zdůrazňuje, že hlavní příčinou je zemní plyn.
Und während ein Konjunktureinbruch vielleicht einen kleinen Teil des Rückgangs bei den Kohlendioxidemissionen der USA erklärt betont die EIA, dass der Hauptgrund dafür in der verstärkten Nutzung von Erdgas liegt.
David Victor, energetický expert z Kalifornské univerzity v San Diegu, odhaduje, že přechod z uhlí na zemní plyn snížil emise v USA o 400-500 megatun (Mt) CO2 ročně.
David Victor, Energieexperte an der University of California in San Diego, schätzt, dass der CO2-Ausstoß der USA durch den Umstieg von Kohle auf Erdgas um 400-500 Megatonnen (MT) jährlich gesunken ist.
Prezidentu Nicolasi Sarkozymu je třeba zatleskat za to, že podporuje novou iniciativu prosazující standardy průhlednosti pro společnosti těžící ropu, zemní plyn a provozující důlní činnost, které jsou kotovány na evropských akciových burzách.
Präsident Nicolas Sarkozy gebührt Applaus für die Unterstützung einer neuen Initiative zur Förderung strenger Transparenzstandards für Erdöl-, Gas- und Bergbauunternehmen, die an europäischen Börsen notieren.
Naše energetická bezpečnost je stále více spojená s těžbou ložisek nekonvenčních fosilních paliv, jako je břidlicový plyn, a to zejména ve Spojených státech.
Insbesondere in den USA ist die Sicherheit der Energieversorgung zunehmend an die Erschließung unkonventioneller fossiler Brennstoffe wie Schiefergas geknüpft.
Ovšem je třeba říci, že to nebyla ropa a plyn, kdo vedl obnovu ekonomiky, neboť tyto obory loni poněkud stagnovaly.
Öl und Gas haben jedoch nicht zu dieser Erholung der Wirtschaft geführt, beide sind im letzten Jahr sogar stagniert.
Navíc přestože se politici zaměřují téměř výhradně na snižování uhlíkových emisí, CO2 není jediný plyn způsobující oteplování Země.
Obwohl sich Politiker beinahe ausschließlich auf die Senkung der Kohlendioxidemissionen konzentrieren, ist CO2 nicht das einzige Gas, das eine Erwärmung verursacht.
A jelikož metan má jako plyn mnohem kratší životnost než CO2, části nejhoršího krátkodobého oteplování můžeme zabránit právě potlačováním metanu.
Und weil Methan ein viel kurzlebigeres Gas ist als CO2, können wir durch seine Verringerung einige der schlimmsten kurzfristigen Erwärmungen vermeiden.
Toto tvrzení přitom zakládají na očekávání, že ceny konvenčních zdrojů energie, jako jsou uhlí, ropa a zemní plyn, v nadcházejících letech porostou.
Dies auf Grundlage erwarteter Preissteigerungen für konventionelle Energiequellen wie Kohle, Öl und Gas in den kommenden Jahren.
I kdyby světu v nadcházejících letech došla ropa a plyn, bude stále dostatek uhlí, které lze s poměrně nízkými náklady přeměňovat na kapalná paliva do automobilů i pro další využití.
Selbst wenn der Welt Öl und Gas in den nächsten Jahren ausgehen sollten, wird immer noch reichlich Kohle vorhanden sein. Feste Kohle kann relativ kostengünstig in flüssigen Treibstoff für Autos und andere Einsatzbereiche umgewandelt werden.
Ministerstvo energetiky, které rozhoduje o tom, kdo může získávat plyn za pětinu nákladů a kdo nikoliv, se očividně ocitá pod neodolatelným tlakem prokazovat přízeň tomu, kdo nabídne největší úplatky nebo provize.
Ein Energieministerium, das entscheidet, wer Gas zu einem Fünftel der Kosten bekommt und wer nicht, steht offensichtlich mächtig unter Druck, die Vergünstigungen denjenigen zugute kommen zu lassen, die die höchsten Bestechungs- und Schmiergelder bieten.
EU sestavuje energetickou a ekologickou strategii, která si klade za cíl ukončit sebezničující konkurenční boj o ropu a plyn v Evropě a současně postavit Evropu do čela celosvětového úsilí o zastavení klimatických změn.
Die EU arbeitet eine Energie- und Umweltstrategie aus, die darauf abzielt, den selbstschädigenden Wettbewerb innerhalb Europas um Öl und Gas zu beenden, während sie Europa außerdem als global führend in der Bemühung den Klimawandel zu stoppen etabliert.
Jen samotný břidlicový plyn zdvojnásobil ve Spojených státech objem potenciálních rezerv zemního plynu a snížil jeho cenu na polovinu.
In den letzten sechs Jahren hat allein Schiefergas die potenziellen Gasressourcen in den Vereinigten Staaten verdoppelt und den Preis halbiert.
Víc než polovinu ruských exportů tvoří ropa a plyn a zbytek jsou především chemikálie a zemědělské produkty.
Öl und Gas zeichnen für mehr als die Hälfte seiner Exporte verantwortlich, der Rest besteht hauptsächlich aus Chemikalien und landwirtschaftlichen Produkten.
Doporučujeme...Patnáct vět německyBýt tam | DaseinJak německy mluvit o tom, že někdo někde je, že je přítomen, že je u toho.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...