plán | plný | pyl | Lyon

plyn čeština

Překlad plyn italsky

Jak se italsky řekne plyn?

plyn čeština » italština

gas il gas

Příklady plyn italsky v příkladech

Jak přeložit plyn do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Sestra Craneová potřebuje další plyn a pár rukou u paní Antoineové.
L'infermiera Crane ha bisogno di più gas e un aiuto dalla signora Antoine.
To byl plyn!
Quello era l'acceleratore!
Než budeme potřebovat plyn my dvě!
Prima di avere bisogno anche noi del gas!
A co je nejhorší, pořád jim dochází plyn a oni zůstávají ztuhnutí v těch nejnepříjemnějších pozicích.
Per giunta, continua a finire il gas e si inceppano nelle. posizioni più assurde.
Vybalujete plyn, že?
Sta tirando fuori il gas e l'aria, vero?
Dokud se k tomu nepřidá plyn.
Finché non esce gas. No, qui non c'è gas.
Žádný plyn.
Non c'è gas.
Dokud tu není plyn, není to tak hrozné.
Finché non c'è gas, non è grave.
A co se stane, až tu plyn bude?
Se ci fosse il gas, cosa succederebbe?
Plyn!
Ragazzi, spegnetela!
Plyn! Plyn! - Oheň!
C'è il gas!
Plyn! Plyn! - Oheň!
C'è il gas!
Naštěstí je náš důl dobře přehrazen, jinak by tu už byl plyn.
Fortunatamente le connessioni con il lato francese sono ben sigillate. Altrimenti il gas sarebbe arrivato subito da noi.
Plyn, jeď!
Accelera! Vai!

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Každý občan na světě by měl stejné právo produkovat skleníkový plyn a každá země by se potýkala se stejnými podněty ke snížení emisí.
Ogni cittadino a livello mondiale avrebbe gli stessi diritti di emettere gas serra, così come tutti i paesi avrebbero gli stessi incentivi a ridurre le emissioni.
Ministerstvo energetiky, které rozhoduje o tom, kdo může získávat plyn za pětinu nákladů a kdo nikoliv, se očividně ocitá pod neodolatelným tlakem prokazovat přízeň tomu, kdo nabídne největší úplatky nebo provize.
Un ministero per l'energia che abbia il potere di decidere chi può comprare il gas a un quinto del prezzo e chi no è ovviamente soggetto a subdole pressioni per estendere i propri favori al miglior offerente di tangenti e mazzette.
Putinova demonstrace moci zahrnovala vojenskou sílu a nevyslovenou hrozbu embarga na plyn, nikoliv sílu měnovou (kterou Putin nedisponuje).
La dimostrazione di forza di Putin ha fatto leva sulle forze militari e sull'implicita minaccia di un embargo sul gas, e non sulla forza monetaria (che non ha).
Ropa a plyn mu pro nadcházející roky nadále zajišťují mohutnou vzpruhu, zejména za situace, kdy se významným odběratelem stává Čína.
Il petrolio e il gas continueranno a dare una boccata d'ossigeno al paese negli anni a venire, soprattutto diventando la Cina uno dei principali clienti.
Globální ropný průmysl zažívá hody - frakuje, vrtá, provádí průzkum v Arktidě, zplyňuje uhlí a buduje nové kapacity pro zkapalněný zemní plyn.
L'industria petrolifera globale sta vivendo un momento d'oro - con le fratturazioni, perforazioni, esplorazioni dell'Artico, la gassificazione del carbone e la costruzione di nuovi impianti per la liquefazione del gas naturale (GNL).
Do poloviny století by významnějším zdrojem energie zůstal jen zemní plyn (nejčistěji hořící fosilní palivo).
Solo il gas naturale (il combustibile fossile più pulito) resterebbe una fonte significativa di energia per la metà del secolo.
Každopádně zemní plyn sice oproti uhlí znamená o něco menší zatížení uhlíkem, ale jde o fosilní palivo; jeho spalování způsobí nepřijatelnou změnu klimatu.
Solo l'Europa ha provato seriamente a trovare un'alternativa alle emissioni di carbonio, creando un sistema in base al quale ciascun emissore industriale deve ottenere un permesso per ogni tonnellata di emissioni di CO2.
K hluboké dekarbonizaci není zapotřebí zemní plyn a palivově účinné vozy, nýbrž bezuhlíková elektřina a elektromobily nabíjené ze sítě s bezuhlíkovou elektřinou.
Per una profonda decarbonizzazione non serve gas naturale e veicoli efficienti a carburante, bensì elettricità con emissioni di carbonio pari a zero e veicoli elettrici alimentati tramite la rete elettrica zero-carbon.
Prosazováním přechodu z uhlí na plyn či účinnějších vozidel se spalovacími motory riskujeme, že se uvrhneme do pasti vysokých hladin uhlíku.
Inseguendo i veicoli a carbone o a gas, o veicoli più efficienti a gas naturale, rischiamo di finire in una trappola ad alta intensità di carbonio.
Jedná se o skrytou dotaci průmyslových oborů, které intenzivně využívají ropu a plyn a mohou přilákat jisté vnitřní zahraniční investice.
Si tratta così di un sussidio implicito alle industrie che utilizzano intensamente petrolio e gas e può attrarre alcuni investimenti esteri verso l'interno.
Nebyly by na tom USA lépe, kdyby využily své schopnosti zdaňovat zemní plyn ke stimulaci vývoje současného technologického ekvivalentu revolučního parního stroje?
Non sarebbe meglio che gli Stati Uniti utilizzassero il proprio potenziale fiscale da gas naturale come stimolo allo sviluppo di un equivalente tecnologico contemporaneo del rivoluzionario motore?
Předpokládá se, že do roku 2035 se bude břidlicový plyn podílet na celkové produkci energie v USA zhruba z jedné poloviny.
Entro il 2035 lo shale gas dovrebbe rappresentare all'incirca la metà della produzione energetica totale degli Usa.
Od prvních let nového tisíciletí se průměrné ceny elektřiny pro průmyslové sektory v Evropě víceméně zdvojnásobily a za plyn dnes platí evropské firmy dvakrát více než jejich američtí konkurenti.
Dall'inizio del 2000, i prezzi medi dell'energia elettrica per le industrie europee sono più o meno raddoppiati, mentre oggi il gas costa alle imprese d'Europa due volte quello che costa ai loro concorrenti statunitensi.

Možná hledáte...