plan | plán | plný | pyl

plyn čeština

Překlad plyn francouzsky

Jak se francouzsky řekne plyn?

plyn čeština » francouzština

gaz

Příklady plyn francouzsky v příkladech

Jak přeložit plyn do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Zneškodnit personál neslyšně plynem ve skleněných ampulích. Plyn. Fantastické.
Pour neutraliser le personnel, une boule de verre remplie de gaz.
Zločinci zřejmě použili plyn ve skleněných ampulích.
Presque la même chose.
Nemyslela jsem, byli jsme tam sami, a než mi došlo, co dělám, šlápla jsem na plyn.
Je ne vous connaissais pas, nous étions seuls et avant de réaliser, j'ai appuyé sur l'accélérateur.
Jdi, příteli. To je můj plyn.
J'ai lâché du gaz sur beaucoup de gens.
Špatný plyn.
Pourquoi n'y en aurait-il pas pour moi?
Hodil jsem na ní plyn.
Quoi, c'est une blague!
Ani palivo, ani plyn. - Odmítáte? - Naprosto.
L'État c'est ta mère, ton père, la totalité de tes intérêts.
A všichni avionici, plyn-mani a strojníci!
D'autres auraient remis des avions en marche, fabriqué du gaz et des bombes.
Jaký mají plyn?
En tous cas, tant que tu es ici, ils ne peuvent pas nous gazer.
Říkám vám, plyn není můj obor.
Les voilà.
Nemohou použít plyn, dokud máme rukojmí.
Il y en a deux qui tombent.
Co policie? Je jich málo. Nemáme nic než mírový plyn.
Ce qui prendra une heure ou plus, même pour ceux qui sont déjà en route.
Musíme ten dav zadržet, než plyn připraví.
Au moment où tout était prêt! - Au moment où tout était prêt?
Dobrá, vstřeIte tam sIzný plyn.
Les gaz lacrymogènes!

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Nahradí-li tento plyn uhlí, může posloužit jako užitečný most k nízkouhlíkové budoucnosti.
Si le gaz venait à remplacer le charbon, ce premier pourrait constituer une voie efficace vers un avenir à faible empreinte carbone.
Při zohlednění inflace nebyl plyn tak levný už 35 let, přičemž letošní cena je 3-5krát nižší než kolem roku 2005.
Ajusté à l'inflation, le gaz n'a jamais été aussi peu onéreux en 35 ans, avec des tarifs cette année 3 à 5 fois inférieurs à leur niveau du milieu des années 2000.
A přestože lze pokles uhlíkových emisí v malé míře vysvětlit umdlévající ekonomikou, EIA zdůrazňuje, že hlavní příčinou je zemní plyn.
Et bien que la fébrilité de l'économie puisse expliquer en partie la réduction des émissions de carbone aux États-Unis, l'EIA fait clairement valoir le gaz naturel en tant qu'explication principale de cette réduction.
David Victor, energetický expert z Kalifornské univerzity v San Diegu, odhaduje, že přechod z uhlí na zemní plyn snížil emise v USA o 400-500 megatun (Mt) CO2 ročně.
David Victor, expert en énergie à l'Université de Californie de San Diego, estime que le passage du charbon au gaz naturel a réduit les émissions de CO2 aux États-Unis de 400 à 500 mégatonnes (Mt) par an.
Prezidentu Nicolasi Sarkozymu je třeba zatleskat za to, že podporuje novou iniciativu prosazující standardy průhlednosti pro společnosti těžící ropu, zemní plyn a provozující důlní činnost, které jsou kotovány na evropských akciových burzách.
Le président Nicolas Sarkozy devrait être félicité pour son soutien à la nouvelle initiative faisant la promotion d'une stricte transparence des standards pour les sociétés pétrolières, gazières et minières cotées sur les places boursières européennes.
Naše energetická bezpečnost je stále více spojená s těžbou ložisek nekonvenčních fosilních paliv, jako je břidlicový plyn, a to zejména ve Spojených státech.
Notre sécurité énergétique dépend de plus en plus de l'exploitation de gisements non conventionnels de combustible fossile comme le gaz de schiste, en particulier aux États-Unis.
Nahrazení uhlí zemním plynem emise skleníkových plynů skutečně sníží, třebaže zemní plyn není sám o sobě dlouhodobě ekologicky udržitelný.
À l'heure actuelle, la meilleure chose à faire consiste à cesser les investissements dans l'industrie du charbon.
Putinovy geopolitické zájmy by mohlo uspokojit účelné zachovávání státního vlastnictví infrastruktury produktovodů v sektoru uhlovodíků, přičemž soukromým společnostem by mohl dovolit těžit, zpracovávat a prodávat ruský plyn i ropu.
La croissance globale du PIB devrait donc être moins forte, en raison d'une productivité inférieure et d'une plus grande corruption au sein des principales entreprises sous le contrôle ou l'influence de l'Etat.
Dny impéria jsou sečteny bez ohledu na to, jak velké bohatství přináší do Ruska ropa a plyn.
Le temps de l'empire est révolu, quelle que soit la fortune que la Russie tire du pétrole et du gaz.
Navíc přestože se politici zaměřují téměř výhradně na snižování uhlíkových emisí, CO2 není jediný plyn způsobující oteplování Země.
Les émissions de carbone retiennent pratiquement toute l'attention des hommes politiques, mais le CO2 n'est pas seul en cause.
A jelikož metan má jako plyn mnohem kratší životnost než CO2, části nejhoršího krátkodobého oteplování můžeme zabránit právě potlačováním metanu.
Le méthane est en effet un gaz plus volatil que le CO2, et sa réduction nous permettrait d'éviter une bonne partie des pires effets du réchauffement à court terme.
Každý občan na světě by měl stejné právo produkovat skleníkový plyn a každá země by se potýkala se stejnými podněty ke snížení emisí.
Tous les citoyens du monde disposeraient du même droit d'émettre des gaz à effet de serre et chaque pays aurait droit, à la marge, aux mêmes incitatifs pour réduire les émissions.
Jen samotný břidlicový plyn zdvojnásobil ve Spojených státech objem potenciálních rezerv zemního plynu a snížil jeho cenu na polovinu.
Au cours des six dernières années, le seul gaz de schiste a doublé les ressources potentielles en gaz des Etats-Unis et diminué son prix par deux.
Zároveň ale platí, že čistě bilaterální jednání mezi jednotlivými členy EU a státy produkujícími ropu a zemní plyn oslabují vyjednávací sílu členských států a dále podkopávají geopolitickou váhu Evropy ve světových záležitostech.
De plus, des négociations purement bilatérales entre les États membres et les pays producteurs de gaz ou de pétrole ne font qu'affaiblir le pouvoir de négociation et le poids géopolitique de l'Europe dans les affaires du monde.

Možná hledáte...