s | i | sz | sw

si němčina

Si

Význam si význam

Co v němčině znamená si?

si

Musik: beim Solmisieren oder Solfeggieren benutzte Silbe zum Singen eines bestimmten Tons aus der Tonleiter Beim Solmisieren benutzt man die Tonsilben do, re, mi, fa, sol, la und si.
Doporučujeme...Patnáct vět německyKudy? Tudy! | Gehen Sie geradeausTyhle věty v němčině vám jednou možná pomůžou najít cestu v cizím městě.Naučit se 15vet.cz »

Překlad si překlad

Jak z němčiny přeložit si?

Si němčina » čeština

Si

SI němčina » čeština

SI

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako si?

Si němčina » němčina

Silicium
Doporučujeme...Patnáct vět německyMáme naspěch | Zeit und EileTyhle věty vám přijdou v němčině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »

si čeština

Překlad si německy

Jak se německy řekne si?

si čeština » němčina

mir sich selber mich

Si čeština » němčina

Silicium Si

SI čeština » němčina

SI

Příklady si německy v příkladech

Jak přeložit si do němčiny?

Jednoduché věty

Mohlo by se stát, že to za chvilku vzdám a místo toho si dám šlofíčka.
Es kann sein, dass ich bald aufgebe und stattdessen ein Nickerchen mache.
Jsi si jistý?
Bist du sicher?
Pospěš si!
Beeil dich!
To bych si nikdy nemyslel.
Das hätte ich nie gedacht.
Nezůstávej v posteli, nebo alespoň tehdy ne, pokud si v posteli nevyděláváš.
Bleibt nicht im Bett, sofern ihr nicht im Bett Geld verdienen könnt.
Vem si své věci a jdi.
Nimm deine Sachen und geh.
Protřela si oči.
Sie rieb sich die Augen.
Nebyla si vědoma své chyby.
Sie war sich ihres Fehlers nicht bewusst.
Změřil jsi si teplotu?
Hast du deine Temperatur gemessen?
Odpočiňte si.
Ruhen Sie sich aus.
Musím si vyžehlit košili.
Ich muss mein Hemd bügeln.
Koupil jsem si dvoje kalhoty.
Ich habe zwei Hosen gekauft.
Vypadáš bledě. Vem si jeden den volna.
Du siehst blass aus. Nimm dir am besten einen Tag frei.
Jsem si jist, že náš tým vyhraje.
Ich bin sicher, dass unsere Mannschaft gewinnen wird.
Doporučujeme...Patnáct vět německyOtázky | FragenTěchto patnáct vět vám v němčině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

Citáty z filmových titulků

Zajímalo by mě, kterou cestu si vybere.
Allerdings ist dieser Typ gefahrlich.
Proto je nejlepší zeptat se ho přímo. Zeptám se ho, co si o tobě myslí.
Ware es nicht das Einfachste, ihn selbst zu fragen?
Přestaň si dělat srandu!
Das soll wohl ein Witz sein!
Nightmary jsou. Možná bych měl zaútočit a probít si cestu ven.
Die Knightmares werden sofort das Feuer eroffnen.
Ano. To, že se nám ukázal osobně, může znamenat, že si připravil únikovou cestu.
Er hat sich inmitten seiner Gegner gezeigt, also hat er garantiert einen sicheren Fluchtweg.
Tohle si většina 11-tých myslí.
Genau deshalb unterstutzen so viele Elevens die Schwarzen Ritter.
Jsem na nás hrdý. To znamená, že slavné Kyoto si nás, Řádu černých rytířů, opravdu váží!
Die Hohen Herren von Kyoto haben die Schwarzen Ritter wohl anerkannt.
Jen jsem si přišel popovídat.
Ich will, class ihr alle ungewtihnlichen Ereignisse einfach ignoriert.
Zero si vypnul svůj signál.
Er macht also ernst.
Tvrdíš, že se s ní chceš setkat, ale uvědomuješ si, kdo to je?
WeiBt du denn nicht, wer sie ist? Sie ist eine Prinzessin und wir sind ganz normale Leute!
Hele, kolik si myslíš, že má vnučka ředitele pravomocí?
Hm so lala?
Jsme odříznuti od světa. Jestli si kdokoliv z vás myslí, že beze mě vyhrajete, tak mě klidně zastřelte.
Wer glaubt, ohne mich durchzukommen, egal wer, soll mich erschieBen!
Správně. Dejte si pozor na stroje, co vypadají jako Glasgow.
Passt auf diese Glasgow-Klone auf.
Cením si toho.
Ich bin euch sehr dankbar.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Nemůže být stejná jako konsensus roku 1945, avšak bylo by dobré, kdybychom si během tohoto výročí připomněli, proč tento konsensus vůbec vznikl.
Dabei kann es sich nicht um den gleichen Konsens wie im Jahr 1945 handeln, aber wir wären an diesem Jahrestag gut beraten, uns zu erinnern, warum dieser Konsens überhaupt erzielt wurde.
Uvědomila jsem si, že moje priority jsou úplně vyšinuté.
Mir wurde klar, dass meine Prioritäten wohl aus dem Lot geraten waren.
Snižovat schodek osekáváním prostředků určených na vzdělání, infrastrukturu, výzkum a vývoj je podobné jako snažit se o snížení váhy tím, že si člověk usekne tři prsty.
Ein Defizitabbau durch Einschnitte bei der Finanzierung von Bildung, Infrastruktur und Forschung und Entwicklung ähnelt dem Versuch, abzunehmen, indem man sich drei Finger abschneidet.
Vzhledem k tomu, že Amerika má z čínských nákupů vládních cenných papírů USA obrovský užitek, není snadné pochopit, proč si americká vláda a kongres na bilaterální deficit běžného účtu tolik stěžují.
Zumal Amerika stark davon profitiert, dass China US-Staatsanleihen kauft, ist es schwer verständlich, warum die US-Regierung und der Kongress sich so sehr über das bilaterale Leistungsbilanzdefizit beklagen.
Jeho knihy - na jejichž psaní si našel čas i přes hektické nároky diplomacie - byly jedinečnou kombinací ohromné erudice a krystalické jasnosti.
Seine Bücher - die zu schreiben er trotz der hektischen Anforderungen der Diplomatie Zeit fand - waren eine einmalige Mischung aus großer Gelehrsamkeit und kristallener Klarheit.
Od Evropské unie si tento cíl žádá štědrost, od Moskvy pak pružnost.
Dabei wird die Großzügigkeit der EU ebenso gefordert sein, wie die Flexibilität Moskaus.
Teď si Evropa může vytyčit nové ambiciózní cíle.
Jetzt ist es für Europa an der Zeit, sich neue ambitionierte Ziele zu setzen.
Írán si může položit otázku, jakým právem mohou jiní požadovat, aby se zřekl jaderných zbraní.
Iran könnte fragen, welches Recht andere haben zu fordern, dass es auf Atomwaffen verzichtet.
Státy, které si přejí vyvíjet jadernou energii, ale nikoliv jaderné bomby, by měly získat mezinárodní záruky na dodávky paliva a nakládání s vyhořelým palivem.
Länder, die Atomenergie aber keine Atombomben entwickeln wollen, sollten internationale Garantien über die Versorgung mit Brennstoffen und die Entsorgung verbrauchter Brennstoffe erhalten.
Těchto pět pilířů přináší drastická rozhodnutí, ale od evropských daňových poplatníků si pravděpodobně vyžádají méně peněz, nikoli více.
Diese fünf Säulen bergen so manche drastische Entscheidung, aber sie werden dem europäischen Steuerzahler wahrscheinlich nicht mehr, sondern weniger kosten.
Afričtí zemědělci vědí, že potřebují hnojiva, jenže si je nemohou dovolit.
Die afrikanischen Bauern wissen, dass sie Dünger brauchen, können sich ihn aber nicht leisten.
Tito farmáři pak nejenže uživí své rodiny, ale také si mohou začít vydělávat určitý tržní příjem a šetřit do budoucna.
Diese Bauern können dann nicht nur ihre Familien ernähren, sondern auch ein Markteinkommen erzielen und für die Zukunft sparen.
Tato střediska sice nejsou běžně známa, ale zasloužila by si to.
Diese Zentren sind der Allgemeinheit noch kein Begriff, sollten es aber sein.
Potřebujeme průlom, který bude prokazatelný, veřejný, jasný a přesvědčivý, dokáže si získat city i smýšlení veřejnosti a předvede úspěch.
Wir brauchen einen herzeigbaren, öffentlichen, klaren und überzeugenden Durchbruch, der die Herzen und den Verstand der Menschen mobilisiert und einen Erfolg demonstriert.
Doporučujeme...Patnáct vět německyVlak | Der ZugS těmito větami se určitě neztratíte na nádraží v kterékoliv německy mluvící zemi.Naučit se 15vet.cz »