spořit čeština

Překlad spořit rusky

Jak se rusky řekne spořit?
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyKočky a psi | Коты и собакиKdo si chce rusky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Příklady spořit rusky v příkladech

Jak přeložit spořit do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Až začnu spořit, jednou ho třeba taky budu mít.
Если бы я накопила денег, открыла бы свою парикмахерскую.
Jenže já neumím spořit.
Но мне не накопить.
Lepší začít spořit do té doby ne tvá?
Тогда начинай копить.
A musím začít spořit Jenně na studia.
И мне нужно начать откладывать деньги на учебу Дженны в колледже.
Mohla bys jí spořit, Mami.
Ты могла бы пожалеть ее, мама.
Pokud nevyřešíme menší rozpočet Divize, budu muset spořit po svém a začnu s trvalým ukončením mladých nováčků.
Думай о нем как о клиенте. Если я не справлюсь с вопросами сокращения нашего бюджета, мне придется самому начать сокращения и начну я с полной ликвидации наших новобранцев.
Spořit si na invalidní důchod, kdyby by mi ho vůbec dali?
Существовать на пособие? Если мне его еще дадут.
Mám děti, mám dvě děcka, a měl bych rozhodně pro ně spořit a já rozhodně pro ně nespořím ani náhodnou.
У меня есть дети, у меня двое детей, и мне определённо стоит копить для них, но я определённо не коплю для них вовсе.
Píchnout si příchod, spořit si na stáří.
Ходить на работу каждый день. Экономить каждую копейку.
S Ralfem mám pěknou dohodu, ale je dobré si trochu spořit.
Ральф мне заплатил неплохие отступные, но деньги лишними не бывают.
Kéž bych takhle dokázala spořit.
Хотелось бы мне иметь такие сбережения.
Marjorie, sjíždí se a mám strach, že bude potřebovat peníze, naspořené na vysokou, na kauci a potom zjistí, že jsem mu nikdy nezačala spořit na vysokou.
Марджери, и он курит травку, И я не могу перестать думать, что его деньги на колледж в итоге пойдут на покрытие залога, а после он выяснит, что я даже не начинала откладывать ему деньги на колледж.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Americký deficit na běžném účtu platební bilance i asijský přebytek se scvrknou a americké domácnosti budou muset znovu začít spořit.
Недостаток по текущим счетам США и азиатский избыток сократятся. Семьям в США снова придётся экономить.
Řekl, že kdyby o tom lidé správně uvažovali, zřejmě by usoudili, že by si měli spořit polovinu svých příjmů.
Он сказал, что если бы люди думали об этом правильно, они вполне бы могли прийти к заключению о том, что они должны откладывать половину своего дохода.
Mzdový útisk, finanční represe a podhodnocený devizový kurz dotují export a výrobu na úkor domácností, které jsou proto nuceny spořit, což oslabuje domácí poptávku.
Подавление заработной платы, финансовые репрессии и заниженный обменный курс субсидируют экспорт и производство в ущерб домохозяйствам, которые, таким образом, вынуждены экономить и ослаблять внутренний спрос.
Aby se Čína tomuto osudu vyhnula, musí méně spořit, snížit fixní investice, ztenčit čisté vývozy jako podíl HDP a zvýšit podíl spotřeby.
Чтобы избежать этого, Китаю необходимо начать меньше сберегать, снизить инвестиции в основной капитал, снизить долю чистого экспорта и увеличить долю потребления в ВВП.
Naproti tomu v zemi bez bohatství přírodních zdrojů nemají elity mnoho na vybranou a musí pečovat o decentralizovanou ekonomiku, v níž jednotlivci mají motivaci pracovat a spořit.
В стране без природных богатств, напротив, у элит почти нет другого выбора, кроме как развивать децентрализованную экономику, в которой у людей появляются стимулы трудиться и делать сбережения.
Z toho logicky vyplývá, že jednotlivci musí mnohem více spořit, aby si zajistili stejný příjem v penzi.
Это означает, что частным лицам нужно теперь сберегать больше денег, чтобы гарантировать себе пенсию.
Jinými slovy je racionální spořit dnes více.
Иными словам, это очень разумно - сберегать сейчас больше денег.
Domácnosti sice měly víc příležitostí spořit a firmy pestřejší zdroje financování, ale přidaná hodnota správy aktiv byla iluzorní.
Быть может, появилось больше возможностей сбережения для семей и более разнообразные источники финансирования для фирм, но прибавочная стоимость от деятельности по управлению активами оказалась призрачной.
V Německu a Japonsku si stárnoucí populace musí spořit na penzi.
В Германии и Японии стареющее население должно откладывать на пенсию.
Načež v důsledku toho, že přestala spořit vláda, začaly o to více spořit japonské domácnosti.
Во- вторых, поскольку правительство прекратило экономить, японские домохозяйства сберегали еще больше.
Načež v důsledku toho, že přestala spořit vláda, začaly o to více spořit japonské domácnosti.
Во- вторых, поскольку правительство прекратило экономить, японские домохозяйства сберегали еще больше.
A za druhé rodiče s vyšším počtem dětí, které je budou moci ve stáří podporovat, cítí nižší tlak spořit si na důchod.
Во-вторых, с большим количеством детей, которые будут их поддерживать в старости, родители не чувствуют большой необходимости откладывать деньги для выхода на пенсию.
Jsou-li finanční služby odpovídající, dostupné a spravedlivě oceněné, mohou lidé spořit, hradit neočekávané výdaje a investovat do zdraví, bydlení a vzdělání svých rodin.
С соответствующими, доступными и справедливо оцененными финансовыми услугами люди могут накопить сбережения, покрыть расходы на непредвиденные происшествия и вкладывать в здоровье членов их семьи, в жилищное строительство и образование.
Ve skutečnosti se však mnoho velkých ekonomik bude ve stejnou dobu snažit spořit na penzi.
В действительности, многие крупные экономики будут пытаться сберегать излишний профицит на пенсионное обеспечение.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyOdkud jste? | Откуда вы?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým rusky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...