cual | cal | coul | culo

cuál spanělština

který

Význam cuál význam

Co v spanělštině znamená cuál?

cuál

Se emplea en exclamaciones con sentido ponderativo, indicando "de qué manera, de qué modo".

Překlad cuál překlad

Jak z spanělštiny přeložit cuál?

cuál spanělština » čeština

který jaký co které která

Příklady cuál příklady

Jak se v spanělštině používá cuál?

Citáty z filmových titulků

Nabulungi, cuál es el problema?
Nabalungi, co se děje?
No se cuál será mi suerte. Pero no te inquietes por mí.
Nevím, co se mnou bude.
Tuvo extrañas visiones, cuál más extraña.
Pronásledují ho zjevení, jedno podivnější než druhé.
Queremos verlo, Mr. Hammer. -Cuál es el problema?
Jdeme za vámi, pane Hammere.
Cuál es el problema con Ud.?
Co to s vámi proboha je?
Cuál es el problema con ése hombre?
Co tomu člověku je?
Mr. Hammer, cuál es el problema con él?
Pane Hammere, co je mu?
Cuál es el problema?
Co je s tebou?
Cuál es el problema contigo?
Dělej.
Uh, Señor Pastrami, Cuál es el primer número?
Seňore Pastrami, jaké je první číslo?
Cuál sigue?
Co dál?
Ya te diremos cuál es tu castigo.
Tvůj trest se dozvíš později.
Y sé cuál es la causa de todo.
A já vím, kdo tohle způsobil. - Ale, Dextere.
Si alguna vez me amaste, dime cuál es el problema.
Jestli jsi mě miloval, řekni, co se pokazilo.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

No tiene sentido analizar en exceso quién sufre más o cuál causa raíz es más profunda.
Nemá smysl se hašteřit, čí bolest je větší nebo čí příčina hlubší.
Todavía no sabemos cuál combinación de los programas informáticos y algoritmos de operaciones electrónicas que interactúan en más de 50 centros de mercado fue la que causó esta catástrofe.
Stále ještě nevíme, jaká kombinace neprůhledných počítačových programů a algoritmů elektronického obchodování, které vzájemně komunikují napříč více než 50 burzovními středisky, tuto katastrofu způsobila.
La pregunta ahora es cuál será la historia que nos legará el siglo XXI.
Otázkou teď je, jaký příběh napíše století jedenadvacáté.
No soy lo suficientemente sabio como para decir cuál es el lado correcto, pero ciertamente sé cuál espero que esté errado.
Nejsem natolik moudrý, abych dokázal říct, kdo má pravdu, ale rozhodně vím, kdo doufám, že se mýlí.
No soy lo suficientemente sabio como para decir cuál es el lado correcto, pero ciertamente sé cuál espero que esté errado.
Nejsem natolik moudrý, abych dokázal říct, kdo má pravdu, ale rozhodně vím, kdo doufám, že se mýlí.
En la importante tarea de adaptar las instituciones educativas a las exigencias del futuro, no debemos perder de vista cuál es su misión principal, tal como se la articulaba en el pasado.
Při důležité práci spojené s adaptací vzdělávacích institucí na budoucnost nesmíme ztratit ze zřetele jejich základní poslání, které bylo zformulováno v minulosti.
En general, las ventanillas para el endeudamiento local están cerradas y se están haciendo inspecciones para tener una idea de cuál es la situación.
Obecně platí, že dveře lokálních výpůjček se uzavřely a probíhají inspekce, které mají sestavit přesný obrázek situace.
Los intentos de utilizar la política fiscal para estabilizar la economía usualmente aparecen demasiado tarde como para ser de ayuda, no importa cuál sea la situación.
Pokusy využít fiskální politiku ke stabilizaci hospodářství se obvykle objevují příliš pozdě, a to bez ohledu na situaci.
La historia tendrá muchos relatos que contar sobre cuál fue el verdadero significado para el continente.
Dějiny budou moci vyprávět mnoho příběhů o tom, co to pro kontinent skutečně znamenalo.
Al mismo tiempo, si la coalición de Monti no logra cobrar fuerza, lo que reflejaría el atractivo históricamente limitado de los partidos burgueses clásicos en Italia, muchos observadores se preguntan cuál será su papel en el nuevo gobierno.
V situaci, kdy se Montiho koalice nedokáže pořádně rozjet, což odráží historicky omezenou přitažlivost klasických buržoazních stran v Itálii, si navíc mnozí pozorovatelé kladou otázku, jaká bude Montiho role v příští vládě.
Aun cuando fuera imposible reducir el desempleo por debajo de determinado nivel decisivo sin avivar la inflación, no existe certeza sobre cuál debe ser ese nivel.
I kdyby nebylo možné snížit nezaměstnanost pod určitou kritickou mez bez zvýšení inflace, neexistuje jistota ohledně toho, kde ona kritická mez leží.
En ausencia de una contra-narrativa convincente, podemos estar condenados a averiguar cuál es el nivel de dolor que las víctimas pueden llegar a soportar.
A při absenci přesvědčivé kontrainterpretace jsme možná odsouzeni k tomu, abychom na vlastní kůži zjistili, kolik bolesti dokážou oběti snést.
Muchos sin duda debatirán cuál alternativa -la apuesta a la energía nuclear de Francia o el camino solar de Alemania- es más inteligente.
Mnozí lidé se bezpochyby budou přít, která alternativa - zda francouzská sázka na jadernou energii, nebo německá solární cesta - je moudřejší.
Pero ahora es momento de presentar a Irán un paquete completo, que le diga qué debe hacer y cuál será la recompensa si lo hace.
Teď je však načase předložit Íránu ucelený balíček - co musí udělat a co bude odměnou, pokud bude souhlasit.

Možná hledáte...