intuitivamente spanělština

Význam intuitivamente význam

Co v spanělštině znamená intuitivamente?

intuitivamente

De un modo intuitivo; con o por intuición.

Příklady intuitivamente příklady

Jak se v spanělštině používá intuitivamente?

Citáty z filmových titulků

Es intuitivamente obvio.
To je intuitivně zjevné.
Pareces hacer todos los movimientos correctos, intuitivamente.
Víte přesně, co máte dělat. Vede vás intuice.
En situaciones así, no hay tiempo para pensar. Se hace intuitivamente.
V takové situaci nemáš na tyhle myšlenky čas - je to věc instinktu.
Bueno, lo primero que diría es no sentirse mal si no es inmediata e intuitivamente obvio.
Ano, chci nejdřív říci, abyste se necítil špatně, není-li to hned zcela jasné.
No lo sé, pero de algún modo, comprendo intuitivamente su función.
Já to nevím. Nicméně zdá se, že intuitivně rozumím jeho funkci.
Trabajo intuitivamente, sin saber qué es lo que voy a hacer.
Většinou pracuji intuitivně, takže.
Ahí es donde entra este trabajo Pienso, incluso sin darse cuenta la cadete Haley ha dado intuitivamente con una nueva manera de entender la cosmología.
Tam ta práce začíná. Myslím, aniž by si to uvědomila...kadet Haileyová intuitivně přišla na úplně nový způsob náhledu na kosmologii.
Bueno, estaba pensando en Terri creciendo, en cómo se tendría que haber sentido, y cómo los niños saben intuitivamente si sus padres se resienten de ellos.
Přemýšlela jsem o Terriině vyrůstání, jak se musela cítit a jak děti instinktivně vycítí, když je rodiče odmítají.
Intuitivamente, algo aterrador provoca una mayor reacción que un simple mensaje.
Intuitivně by si očekával, že lidé budou reagovat na něco děsivého, raději než na detailní zprávu.
Hay muchas cosas que las gente intuitivamente llama complejas, pero sólo unas pocas parecen dar pie a la consciencia.
Takže je mnoho věcí, o kterých lidé říkají, že jsou složité, ale jen u několika z nich to vypadá, že jsou schopny povstat do vědomí.
Intuitivamente sienten que ella está allí.
Ony intuitivně cítí, že ona tam opravdu je a děti sleduje.
Pero tu corazón, si tú lo permites, encontrará intuitivamente su propia manera.
Ale vaše srdce, pokud mu to dovolíte, si najde svou cestu.
Ella intuitivamente reconoció el artefacto.
Intuitivně poznala artefakt.
La gente espera intuitivamente que la relación crezca en forma lineal, que el número de pares vaya como el número de personas.
Lidé intuitivně čekají, že se počet relací zvyšuje lineárně. Že se počet dvojic zvyšuje podobně jako počet lidí.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Si bien las leyes han cambiado, las mentalidades no siempre lo hacen al mismo ritmo, e intuitivamente sabemos que es fácil hacer que la psicología diga muchas cosas distintas.
Zákony se sice změnily, ale ne vždy je mentalita lidí následuje stejným tempem. Navíc intuitivně víme, že psychologii lze snadno vykládat tak, aby znamenala mnoho různých věcí.
Cuando una idea es intuitivamente cierta pero falsa en la realidad, a menudo se debe a que es cierta a un nivel, pero no al nivel al cual se la aplica.
Když je určitá myšlenka intuitivně správná a zároveň ve skutečnosti mylná, je to často tím, že je sice správná na určité úrovni, leč aplikuje se na úrovni jiné.
Sin embargo, independientemente de evidencia que demuestre lo contrario, intuitivamente esto no tiene sentido.
Odhlédneme-li ovšem od důkazů svědčících o opaku, nedává tato argumentace smysl ani intuitivně.
Entendemos intuitivamente la importancia de los límites cuando la pérdida de nuestro cielo se articula en términos poéticos.
I my intuitivně chápeme důležitost omezení, jakmile ztrátu oblohy sami pocítíme v poetických souvislostech.
Intuitivamente perciben que ya no pueden confiar únicamente en la garantía de seguridad absoluta representada por la combinación de apoyo activo y pasivo de los Estados Unidos.
Intuitivně cítí, že už nemohou spoléhat na absolutní bezpečnostní záruku v podobě kombinace aktivní a pasivní podpory ze strany Spojených států.
Todo ello tiene sentido, intuitivamente, y hay un corpus cada vez mayor de documentación científica para respaldarlo.
To vše dává intuitivně smysl a existuje narůstající soubor vědeckých důkazů, které tyto úvahy podporují.

Možná hledáte...