intuitivní čeština

Překlad intuitivní spanělsky

Jak se spanělsky řekne intuitivní?

intuitivní čeština » spanělština

intuitivo intuitiva

Příklady intuitivní spanělsky v příkladech

Jak přeložit intuitivní do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Vzpomněli si, že byli kdyby kdysi organičtí, iracionální a intuitivní.
Recordaron que ellos mismos fueron criaturas orgánicas una vez, capacez de pensamiento irracional, intuitivo.
Intuitivní improvizace je tajemstvím génia.
La improvisación intuitiva. es el secreto de un genio.
Je velmi intuitivní.
Es más intuitiva.
Mám intuitivní euklidovskě myšlení 1 9. století.
Pues tengo una mente intuitiva y euclidiana del siglo XIX.
A je to velice intuitivní záležitost.
Será algo muy intuitivo, de mucha concentración.
Ovládání je velmi intuitivní.
El sistema es muy intuitivo.
Byl to hrozně intuitivní herec.
ÉI era un actor muy intuitivo.
Zdá se, že máš intuitivní pochopení. pro Talynovy podsystémy.
Pareces tener una comprensión intuitiva de los subsistemas de Talyn.
Jsem intuitivní a hodně toho vím. Mám to vrozené.
Soy muy intuitiva, sé muchas cosas sólo así porque nací con ello.
Jsem jako vy, kleriku -- intuitivní.
Soy como eres tú, Clérigo intuitivo.
Jsi velmi intuitivní.
Eres muy intuitiva.
Že jsem schopná vlastní intuitivní evoluce je jeden z mých nejprogresivnějších rysů.
Soy capaz de una auto-evolución intuitiva. Es una de mis características más poderosas. Claro que lo es.
Vím, že tohle ovládání není zrovna intuitivní.
Sé que estos controles no son exactamente intuitivos.
Už jsme objevili dítě, které je velmi intuitivní.
Hay un chico que ya es muy intiuitivo.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Intuitivní chápání, duševní zrak a schopnost určovat priority šachového mistra snadno vítězily nad počítačovou metodou hrubé síly.
La capacidad de intuición, visualización y priorización de un maestro ajedrecista humano era muy superior al método de fuerza bruta de las computadoras.
Tyto studie poskytují empirickou oporu pro myšlenku, že jsme stejně jako v případě jiných duševních schopností, včetně jazyka a matematiky, obdařeni mravní schopností, která řídí naše intuitivní úsudky o tom, co je správné a co špatné.
Esos estudios dan soporte empírico a la idea de que, como otras facultades psicológicas de la mente, incluidos el lenguaje y las matemáticas, estamos dotados de una facultad moral que guía nuestros juicios intuitivos sobre el bien y el mal.
Tyto intuitivní soudy odrážejí výsledek milionů let, během nichž naši předci žili jako společenští savci, a tvoří součást našeho společného dědictví.
Esas intuiciones reflejan el resultado de millones de años en los que nuestros antecesores vivieron como mamíferos sociales y forman parte de nuestro patrimonio común.
Evolučně vzniklé intuitivní soudy nám nemusí nutně poskytovat správné či důsledné odpovědi na morální dilemata.
Nuestras intuiciones resultantes de la evolución no nos brindan necesariamente las respuestas correctas o coherentes para los dilemas morales.
A to nemůže být pouze intuitivní.
Y esto no puede ser meramente intuitivo.
V návaznosti na toto intuitivní poznání Justin Yifu Lin, bývalý hlavní ekonom Světové banky, nadnesl, že při rozhodování o dalším směřování by se státy měly podívat na úspěšnou zemi, která se jim před dvěma desítkami let podobala.
Siguiendo esa intuición, Justin Yifu Lin, ex economista jefe del Banco Mundial, propuso que, para que los países determinen que hacer hoy deben identificar un país exitoso que haya sido similar a ellos dos décadas atrás e imitar su sendero.
CAMBRIDGE - Některé myšlenky jsou intuitivní.
CAMBRIDGE - Algunas ideas resultan intuitivas.
Jenže ačkoliv jsou některé myšlenky intuitivní nebo jasné, mohou být také chybné a nebezpečné.
Pero, así como algunas ideas son intuitivas u obvias, también pueden ser incorrectas y peligrosas.
Abychom se s těmito situacemi vyrovnali, vyvinuly se u nás bezprostřední a emočně založené intuitivní reakce na projevy osobního násilí vůči ostatním.
Para enfrentar esas situaciones, desarrollamos respuestas intuitivas inmediatas, basadas en emociones, ante situaciones de violencia personal sobre los demás.
Formulovat dobrou metaforu pro Obamovo druhé funkční období je úkolem pro intuitivní kreativní myšlení, jehož součástí je přehodnocení toho, co ve svém druhém období nabídne.
La de formular una metáfora lograda para el segundo mandato de Obama es, a su vez, una tarea para el pensamiento creativo intuitivo que entraña un replanteamiento de lo que propondrá en su segundo mandato.
Udržení ústavního pořádku a životaschopného volného trhu totiž vyžaduje intuitivní nesouhlas se svévolí, citlivost vůči jejím projevům a spontánní odpor k ní.
Para mantener un orden constitucional y un sistema de libre mercado viable, se necesita una desafección intuitiva hacia la arbitrariedad, sensibilidad ante sus manifestaciones y una resistencia espontánea.

Možná hledáte...