intuitivně čeština

Příklady intuitivně spanělsky v příkladech

Jak přeložit intuitivně do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Pracuji intuitivně.
No, lo hago por intuición.
Intuitivně.
Incesantemente.
To je intuitivně zjevné.
Es intuitivamente obvio.
Francis pracuje velmi intuitivně.
Francis trabaja de una manera muy intuitiva.
Ale intuitivně cítím, že je před námi řada nepříjemností.
Pero tengo la intuición que nos esperan muchos problemas.
Já to nevím. Nicméně zdá se, že intuitivně rozumím jeho funkci.
No lo sé, pero de algún modo, comprendo intuitivamente su función.
Střílím intuitivně.
Soy un policía intuitivo.
Je těžkě učit se od někoho, kdo učí intuitivně.
Es difícil aprender de alguien que enseña por intuición.
Většinou pracuji intuitivně, takže.
Trabajo intuitivamente, sin saber qué es lo que voy a hacer.
Tam ta práce začíná. Myslím, aniž by si to uvědomila...kadet Haileyová intuitivně přišla na úplně nový způsob náhledu na kosmologii.
Ahí es donde entra este trabajo Pienso, incluso sin darse cuenta la cadete Haley ha dado intuitivamente con una nueva manera de entender la cosmología.
Intuitivně chápete dětskou psychologii.
Tienes un instinto natural de psicología infantil.
V ten moment jsem intuitivně pochopil. Náhle jsem viděl, všechny ty chyby co jsem udělal, bolest, kterou jsem způsobil tomuto světu, lidem, které jsem měl rád..
En ese momento, de repente, me di cuenta de los errores que había cometido, el dolor que había infligido en el mundo, a las personas que quería.
Nechtěla jsem na to myslet, ale intuitivně jsem to tušila.
No quería pensarlo, pero lo sabía.
Nedostávalo se mi základního porozumění, které měli intuitivně moji souputníci.
Me faltaba la comprensión básica. que mis compañeros tenían instintivamente.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Zákony se sice změnily, ale ne vždy je mentalita lidí následuje stejným tempem. Navíc intuitivně víme, že psychologii lze snadno vykládat tak, aby znamenala mnoho různých věcí.
Si bien las leyes han cambiado, las mentalidades no siempre lo hacen al mismo ritmo, e intuitivamente sabemos que es fácil hacer que la psicología diga muchas cosas distintas.
To jen potvrzuje pravidlo, k němuž intuitivně Schleifer a jeho spolupracovníci dospěli: jediný způsob, jak ovládnout byrokraty, je zbavit se jich co nejvíce a natrvalo.
Esto confirma una regla que ya Shleifer y sus colegas intuían: el único método que hay para controlar a los burócratas es deshacerse de cuantos sea posible, permanentemente.
Když je určitá myšlenka intuitivně správná a zároveň ve skutečnosti mylná, je to často tím, že je sice správná na určité úrovni, leč aplikuje se na úrovni jiné.
Cuando una idea es intuitivamente cierta pero falsa en la realidad, a menudo se debe a que es cierta a un nivel, pero no al nivel al cual se la aplica.
Občané intuitivně či racionálně cítí, že také Rogozin chce podobně jako Saakašvili dosáhnout na nejvyšší post, je připraven se o to zasadit a bezodkladně by začal řešit územní problémy země.
La gente tiene la sensación -ya sea intuitiva o racionalmente- de que Rogozin, como Saakashvili, quiere alcanzar el cargo principal, está preparado para hacerlo y comenzaría a resolver los problemas territoriales del Estado inmediatamente.
Odhlédneme-li ovšem od důkazů svědčících o opaku, nedává tato argumentace smysl ani intuitivně.
Sin embargo, independientemente de evidencia que demuestre lo contrario, intuitivamente esto no tiene sentido.
I my intuitivně chápeme důležitost omezení, jakmile ztrátu oblohy sami pocítíme v poetických souvislostech.
Entendemos intuitivamente la importancia de los límites cuando la pérdida de nuestro cielo se articula en términos poéticos.
Intuitivně cítí, že už nemohou spoléhat na absolutní bezpečnostní záruku v podobě kombinace aktivní a pasivní podpory ze strany Spojených států.
Intuitivamente perciben que ya no pueden confiar únicamente en la garantía de seguridad absoluta representada por la combinación de apoyo activo y pasivo de los Estados Unidos.
To vše dává intuitivně smysl a existuje narůstající soubor vědeckých důkazů, které tyto úvahy podporují.
Todo ello tiene sentido, intuitivamente, y hay un corpus cada vez mayor de documentación científica para respaldarlo.
Jelcin intuitivně chápal, že strach a vertikálně řízené, centralizované rozhodování nejsou správnou volbou pro správu moderní země, a proto trval na reformě vztahů mezi občany a státem.
Yeltsin comprendió de manera intuitiva que el miedo y la toma de decisiones centralizada y verticalista no eran maneras de gobernar un país moderno, y en consecuencia insistió en reformar las relaciones entre los ciudadanos y el estado.
Střední třída intuitivně chápe, že je to konec jedné éry.
La clase media puede intuir que este es el final de una era.
Takové zaměření ovšem dává intuitivně smysl.
Pero este enfoque tiene sentido en lo que a intuición respecta.

Možná hledáte...