intuice čeština

Překlad intuice spanělsky

Jak se spanělsky řekne intuice?

intuice čeština » spanělština

intuición

Příklady intuice spanělsky v příkladech

Jak přeložit intuice do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Ach! Ta známá ženská intuice.
La famosa intuición femenina.
Není v tom ani trocha intuice.
No hay intuición en él.
Má intuice je neomylná.
Lo siento.
Říkejte tomu třeba intuice, nebo jak chcete. Ale od začátku se mi nelíbil.
Llámalo intuición o como quieras pero me desagradó desde el principio.
Vaše ženská intuice se hodí do časopisů, ale do praktického života?
Puede que la intuición femenina venda revistas. Pero, en la vida real, es un cuento de hadas.
Quinlanova slavná intuice se může ještě ukázat lepší než ta tvoje.
La famosa intuición de Quinlan quizá resulte ser mejor que la tuya.
Jestli ano, moje intuice mi říká, že se vrátím k soukromé praxi.
Si es así, tendré que volver a trabajar como abogado privado.
Jeho slavná intuice se přece jen nemýlila.
Su famosa intuición tenía razón.
Riskovat ji kvůli rozkazům, místo použití intuice.
Ponerlo en peligro en vez de usar la imaginación.
Až budete mít vlastní loď, můžete plout podle intuice.
Cuando tenga su buque, podrá navegar mediante la imaginación.
Ale to, co ho chránilo, byla jeho intuice.
A ese hombre lo que le salvó fue su psicología.
Existuje jen jedna intuice, vystřelit první.
Sólo hay una psicología: Disparar primero.
Ženská intuice, co?
Intuición femenina.
Intuice.
Intuición.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Berlusconiho jednání ve vládě je kombinací dobré intuice - příkladem budiž raný pokus o reformu italského penzijního systému už v roce 1994 - a špatné realizace vyplývající nejpravděpodobněji z nedostatku odvahy, ač je to snad překvapivé vysvětlení.
El desempeño de Berlusconi en el gobierno es una mezcla de buena intuición (por ejemplo, el intento por reformar las pensiones en 1994) y mala puesta en práctica, muy probablemente debido a una falta de audacia, por sorprendente que parezca.
Filozofové si lámou hlavu, jak ospravedlnit naše intuice v podobných situacích s ohledem na skutečnost, že v obou případech jde zdánlivě o rozhodnutí, zda zachránit pět životů na úkor zmaření jediného.
Los filósofos se han visto en aprietos para justificar nuestras intuiciones en estas situaciones, dado que en ambos casos la elección parece estar entre salvar cinco vidas al coste de sacrificar una.
Greene se však spíše snažil pochopit, proč tyto intuice máme. Pomocí magnetické rezonance (MRI) tedy zkoumal, co se lidem při podobných morálních úvahách odehrává v mozku.
Sin embargo, a Greene le interesaba más comprender por qué tenemos las intuiciones, de modo que utilizó Imágenes de resonancia magnética funcional, o RMF, para examinar lo que ocurre en los cerebros de las personas cuando hacen estos juicios morales.
Greeneova práce nám pomáhá pochopit, odkud se naše morální intuice berou.
Los estudios de Greene nos ayudan a comprender de dónde proceden nuestras intuiciones morales.
Výše uvedená zjištění by v nás naopak měla vyvolat větší skepsi vůči spoléhání se na vlastní intuice.
Por el contrario, estos hallazgos deberían hacernos más escépticos con respecto a lo que intuimos.
Měli bychom tedy samostatně přemýšlet, nejen poslouchat vlastní intuice.
La conclusión es que deberíamos pensar por nuestra cuenta y no confiar ciegamente en nuestras intuiciones.
Základní intuice Jana Pavla II. je nicméně správná: postkomunistický svět - na Východě i na Západě - se nachází v duchovní krizi a papež chce tímto světem otřást, aby si uvědomil důležitost vyšších hodnot.
Pero la intuición básica de Juan Pablo II es correcta: el mundo poscomunista (Oriente y Occidente) está en una crisis espiritual, y el Papa quiere sacudirlo para que tome conciencia de la importancia de valores más elevados.

Možná hledáte...