isa | Ilsa | Lisa | síla

isla spanělština

ostrov

Význam isla význam

Co v spanělštině znamená isla?

isla

Geografía.| Territorio rodeado completamente por agua. Por extensión, entidad rodeada de otras completamente diferentes. Por extensión, entidad sin contacto con lo que lo rodea.

Isla

Apellido.

Překlad isla překlad

Jak z spanělštiny přeložit isla?

Příklady isla příklady

Jak se v spanělštině používá isla?

Jednoduché věty

Le tomó mucho tiempo a la policía para llegar a la isla.
Policii trvalo hodně dlouho dostat se na ostrov.

Citáty z filmových titulků

Él reemprende su búsqueda espiritual en la Isla de los Muertos.
Zahájí své duchovní hledání na Ostrově Smrti.
Generosas donaciones han posibilitado que Elias Renato pudiera crear un hogar para los huérfanos de la sociedad en una isla no muy lejos de la ciudad.
Štědré dary umožnily Renato Eliasovi, aby vybudoval osadu pro lidi bez domova na nedalekém ostrově.
El padrastro de Wenka busca ser admitido en la isla.
Nevlastní otec Wenky hledá způsob, jak se dostat na ostrov.
Ysabel navega hacia la isla.
Ysabel odplouvá na ostrov.
Al amanecer la isla era una humeante ruina.
Za úsvitu byly z ostrova doutnající ruiny.
Desterrado a la Isla del Diablo por sus crímenes.
Vyhoštěn na ďábelský ostrov za chorobomyslné zločiny. Utekl.
Pero al otro lado de la isla, un anciano enfermo reclama la asistencia del buen doctor.
Ale na druhé straně ostrova je starý, nemocný muž a potřebuje dobrého doktora.
Una tierra encantada permanece en los mares del sur sin tocar aún por la mano de la civilización, la isla de Bora-Bora.
Země kouzel daleko v Jižních mořích ostrov Bora-Bora nedotčený civilizací.
A ti y a tu pueblo, os concedo el mayor honor conocido en estas islas. La doncella consagrada a nuestros dioses ha muerto, y he decretado que su sucesora saldrá de vuestra isla.
Tobě a tvému lidu prokazuji nejvyšší poctu, zesnula panna zasvěcená bohům a její následovnici jsem vybral na vašem ostrově.
No me iré hasta saber qué va a hacer la isla.
Neodejdu, dokud neuvidím, co se na ostrově stane.
Huyendo de la venganza del tabú, los amantes culpables recorrieron leguas de mar abierto, en busca de alguna isla que comerciara en perlas, en la que gobernara el hombre blanco y los antiguos dioses se hubieran olvidado.
Provinilí milenci prchali před trestem Tabu míle přes otevřené moře, hledali ostrov, kde se obchoduje s perlami. kde platí pravidla bělochů a staří Bohové jsou zapomenuti.
El muchacho resultó ser un buceador nato, el mejor que hayamos tenido en la isla.
Mladík, jak se ukázalo, je rozený potápěč, nejlepší, jakého jsme tu kdy měli.
Como ve, hay arrecifes cerca de la isla mientras que el canal navegable conduce al Continente.
Uvidíte mělčinu směrem k ostrovu, zatímco větší hloubka směřuje k pevnině.
Nos dirigimos al canal entre la Isla Barranca - y el Continente.
Směřujeme přímo do kanálu mezi ostrovem Branca a pevninou.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Esto es así porque Chipre sigue siendo una isla dividida.
To je způsobeno tím, že Kypr zůstává rozděleným ostrovem.
En los dos primeros meses luego del tsunami devastador que ocurrió ese mes de diciembre, cerca de 50 jefes de Estado y ministros de Relaciones Exteriores visitaron la isla.
Během prvních dvou měsíců po ničivém cunami, které tam tehdy v prosinci udeřilo, navštívilo zemi bezmála 50 hlav států a ministrů zahraničí.
El hundimiento por parte de Norcorea de la corveta surcoreana Cheonan y el bombardeo de la Isla Yeonpyeong en 2010 no tuvieron precedentes, y llevaron las tensiones entre las dos Coreas a su nivel más alto en décadas.
Potopení jihokorejské lodi Čchonan a ostřelování ostrova Jon-pchjong v roce 2010 byly bezpříkladné kroky, které zvýšily napětí mezi oběma Koreami na nejvyšší úroveň za poslední desítky let.
Hace poco, bajo el patrocinio de la ONU, se llevó a cabo un referéndum sobre el futuro de Chipre entre las comunidades griega y turca de la isla.
Nedávno bylo pod záštitou OSN uspořádáno referendum o budoucnosti Kypru mezi řeckou a tureckou komunitou na ostrově.
De hecho, la visita de Abe a Yasukuni se produjo apenas un día después de cerrar un arduo acuerdo bilateral impulsado por Estados Unidos para reubicar una base aérea estadounidense en Okinawa a una zona menos poblada de la isla.
Ostatně Abeho návštěva Jasukuni se uskutečnila jen den poté, co uzavřel dlouho nejistou bilaterální dohodu podporovanou USA, podle níž se americká letecká základna na Okinawě přesune do řidčeji osídlené části ostrova.
Y ahora, tras una década de letargo, la economía de la isla está decreciendo cada vez más rápidamente a medida que la gente se marcha al continente estadounidense.
A ekonomika ostrova dnes po deseti letech strnulosti stále rychlejším tempem klesá, neboť lidé odcházejí do Spojených států.
Además, la isla debe cumplir con el salario mínimo instituido a nivel federal, a pesar de que su nivel de ingresos es cerca de la mitad del estado estadounidense más pobre.
Ostrov také musí dodržovat federálně stanovenou minimální mzdu, ačkoliv příjmová úroveň je zde zhruba poloviční než v nejchudším státě USA.
Las dificultades que sufre Puerto Rico en la actualidad tienen sus orígenes en la eliminación gradual a partir de 1996 de exenciones previas a los impuestos corporativos de EE.UU. para empresas que se ubicaran en la isla.
Původ současných potíží Portorika lze nalézt v postupném rušení předchozích osvobození od amerických podnikových daní pro firmy sídlící na ostrově, které započalo v roce 1996.
Por ello, no es de sorprender que las personas se marchen de la isla o vivan del bienestar social y trabajen en la economía informal.
Není tedy překvapením, že obyvatelé buď odcházejí z ostrova, nebo zůstávají na dávkách a pracují v šedé ekonomice.
Para las autoridades portorriqueñas esto significa hacer que la isla tenga un ambiente más favorable para los negocios, lo que incluye eliminar normas onerosas que regulan el mercado laboral.
Pro portorické úřady to znamená učinit ostrov vstřícnějším k podnikání, včetně odstranění zatěžujících regulací na trhu práce.
Puerto Rico no es Grecia: los sucesivos gobernadores de la isla han presentado presupuestos que pensaron eran equilibrados, sólo para encontrar que el crecimiento inadecuado generaba menores ingresos y mayores gastos que lo proyectado.
Portoriko není Řecko; mnozí guvernéři na ostrově zavedli rozpočty, o nichž si mysleli, že budou vyrovnané, ale později zjistili, že nedostatečný růst vede k nižším příjmům a vyšším výdajům, než se původně plánovalo.
Pero es un territorio de Estados Unidos y el gobierno estadounidense debe hacer su parte para mejorar las perspectivas de la isla.
Zároveň je to však americké území. Americká vláda by měla přispět ke zlepšení vyhlídek tohoto ostrova.
Hasta ahora, en la isla sólo ha habido cuatro motines musulmanes, en comparación con los ocho motines relacionados con asuntos raciales protagonizados por los afro-caribeños.
Dosud Británie zažila jen čtyři muslimské nepokoje (naproti tomu kolem osmi nepokojů Afrokaribů, které souvisely s rasovými otázkami).
Mientras que el conflicto palestino-israelí ha sido durante mucho tiempo una isla de violencia y agitación en una región relativamente estable (aunque oprimida), ahora han cambiado las tornas.
Izraelsko-palestinský konflikt byl sice dlouho ostrůvkem násilí a chaosu v relativně stabilním (byť utiskovaném) regionu, avšak dnes se poměry obrátily.

isla čeština

Příklady isla spanělsky v příkladech

Jak přeložit isla do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Isla del Fuego, Crab Key, Morgan.
Isla del Fuego, Crab Key, Morgan.
Jmenuji se Isla.
Me llamo Isla.
Pak pojedem do Cozumelu a potom na Isla de las Mujeres.
Luego iremos a Cozumel. Después, a la Isla de las Mujeres.
Chcete říct, že kdybyste měl možnost, tak byste na Isla Sornu nejel a nestudoval je?
Está diciendo que no le gustaría visitar Isla Sorna. y estudiarlos si tuviese esa oportunidad?
Najal jsem letadlo na Isla Sornu.
He fletado un avión para sobrevolar lsla Sorna.
To byl ostrov Isla Nublar.
Aquello era lsla Nublar.
Tohle je Isla Sorna, naleziště B.
Esto es lsla Sorna, el lugar B.
Vítejte na la Isla de los Alcatraces.
Bienvenidos. La isla de los alcatraces.
Toto je La Isla de la Juventud, Ostrov Mládí, u Kuby.
Esta es la Isla de la Juventud, en Cuba.
Kapitáne, myslím, že posádka a taky já, jsme čekali něco trochu víc. třpytivějšího. Objížděli jsme zátoky na Isla de Muerta ve tvaru hrušky a pátrali po pokladu.
Capitán, creo que la tripulación, en la que me incluyo esperaba algo un poco más brillante ahora que la Isla de Muerte y el tesoro fueron arrasados por el mar.
Byla jsem na Isla de Muerta. Viděla jsem poklad.
Estuve en la Isla de Muerta y vi el tesoro con mis propios ojos.
Vy si myslíte, že kompas vede jen na Isla de Muerta a chcete mě uchránit před zlým osudem.
Crees que la brújula sólo conduce a la Isla de Muerta y esperas salvarme de un destino terrible.
Truhla už není v bezpečí, nastavte kurz na Isla Cruces.
El cofre ya no está a salvo. Vayamos rumbo a Isla Cruces.
Na Isla Margarita.
En Isla Margarita.

Možná hledáte...