st | et | se | sst

Set spanělština

Šet

Význam Set význam

Co v spanělštině znamená Set?

Set

Nombre propio de varón

Překlad Set překlad

Jak z spanělštiny přeložit Set?

Set spanělština » čeština

Šet

Příklady Set příklady

Jak se v spanělštině používá Set?

Citáty z filmových titulků

El propósito de esta Prueba de Campo. es ser capaz de abrir un set. El mejor abriendo.
V tomhle testu musíte otevřít set.
El hombre acaba de abrir un set de cinco.
Půjde mu to. Ten chlap právě otevřel pětičlenný set.
Que Barbara esté preparada en cuanto empiece el tercer set.
Ať Barbara všechno připraví, hned jak začne třetí set.
Lidera con un juego a cero en el primer set.
Jedna - nula v prvním setu.
Un juego a cero en el tercer set.
Jedna - nula ve třetím setu.
Si gana este set, tenlo todo preparado.
Jdi všechno připravit, kdyby vyhrál už tenhle set.
El Sr. Reynolds gana el tercer set.
Pan Reynolds vyhrává třetí set.
Juego, set y partido para el Sr. Haines.
Hra, set a zápas, pan Haines.
Smart Set también.
A Smart Set také.
Lo sé, pero no pensé que dejarías de venir al set.
Vím, že jsem to řekla, ale nemyslela jsem, že přestaneš chodit na natáčení.
Si te refieres al set, probablemente ahora mismo lo están quitando.
Jestli máš na mysli kulisy, tak ty už pravděpodobně rozebírají.
Es parte de un set. - Es sólo una vieja taza asquerosa.
Tohle prověří trpělivost našeho hostitele, když jeden z.
Y Adán le llamó Set.
A Adam mu dal jméno Šét.
Fue de Set, a lo largo de generaciones, de quien nació Noé.
A ze Šétova símě přes mnohá pokolení zrodil se Noe.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Ciertamente, no ayuda mucho el consumo de cocaína por parte de artistas televisivos, ejecutivos, modelos y miembros del jet set que hacen alarde de su hábito de consumir drogas ilícitas.
Ke zlepšení situace rozhodně nepřispívá ani užívání kokainu slavnými baviči, špičkovými manažery, modelkami a salonními celebritami, které se svým nezákonným drogovým návykem veřejně chlubí.
La vida de las chabolas se representa con dignidad e integridad, y con una alegría por vivir que trasciende el set de rodaje.
Život ve slumu je vylíčen se ctí a důstojností a s joie de vivre, které přesahuje své umístění.

set čeština

Příklady Set spanělsky v příkladech

Jak přeložit Set do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

V tomhle testu musíte otevřít set.
El propósito de esta Prueba de Campo. es ser capaz de abrir un set. El mejor abriendo.
Půjde mu to. Ten chlap právě otevřel pětičlenný set.
El hombre acaba de abrir un set de cinco.
Můj otec je ve vězení, to ale nic nemění na faktu, že nám visíš šest set táců.
Mi padre podría estar en la cárcel. Eso no cambia el hecho de que nos debes 600 mil dólares.
Obrané pozice protivníků jsou vzdálené pár set stop.
Las trincheras de los ejércitos enemigos separadas por apenas un centenar de pasos.
Víte, že z pohledu geologie je tenhle náš britský ostrůvek. starý pět set milionů a tři a půl roku?
Geológicamente hablando Gran Bretaña tiene 500 millones y tres años y medio.
Profesor Brown říkal pět set milionů let. a to už je tři a půl roku.
El profesor Brown dijo que tenía esa edad, cuando lo conocí y eso fue hace tres años y medio.
Dva tisíce osm set.
Dos mil ochocientos.
A pak, o několik set milionů let později, nastal další zvrat a vznikli dinosauři.
Y entonces, varios cientos de millones de años atrás,.la naturaleza saltó a otro carril y produjo los dinosaurios.
Osm set příkladů, které bych klidně mohl hodit do koše.
Ochocientos ejemplos, y puedo tirarlos a la basura.
Dobře, pět set.
Bien.
Asi pět set metrů.
No queda mucho, unos 50 km.
Osm set sáhů.
Ochocientas brazas.
Chtěl jsem jet domů a prospat pár set let, ale to nešlo.
Yo quería dormir un par de siglos. pero no podía.
Pokud se odsud dostaneme, budeme mít jen pár set galonů benzínu a pár franků. Tak akorát na cestu do Port-au-Prince.
Saldremos con 200 galones de gasolina y los francos necesarios para llegar a Puerto Príncipe.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Náklady na uskutečňování takové politiky by jednoduše byly příliš vysoké (několik set miliard dolarů a desetitisíce mrtvých v Iráku, jejichž počet navíc stále narůstá).
El costo de ejecutar una política como esa sería sencillamente demasiado alto (varios cientos de miles de millones de dólares y decenas de miles de bajas en Iraq que se siguen acumulando).
Ve všech koutech světa se kultury musely přizpůsobit změnám v ekonomické organizaci, technologiích a vědeckých poznatcích posledních dvou set let.
En todas partes del mundo, las culturas se han tenido que ajustar a los cambios que se han dado en los últimos doscientos años en la organización económica, la tecnología y el conocimiento científico.
Objem špatných dluhů ohrožujících banky navíc zůstává neznámý a mohl by dosáhnout několika set miliard dolarů.
Es más, la dimensión de las deudas incobrables que amenazan a los bancos sigue siendo desconocida, y podría llegar a varios cientos de miles de millones de dólares.
Během posledních dvou set let prožíval vyspělý svět na své cestě k prosperitě periodická období rozmachu a úpadku.
Durante los últimos dos siglos, el mundo desarrollado sufrió de múltiples crisis en su camino a la prosperidad.
Modely SB dokládají, že tento takzvaný statický přínos by mohl do konce dekády zvýšit roční světové HDP o několik set miliard dolarů, přičemž asi 50 miliard by připadlo rozvojovým zemím.
Los modelos del Banco muestran que ese denominado beneficio estático podría aumentar el PIB mundial anual en varios centenares de miles de millones de dólares al final del decenio, de los que tal vez 50.000 millones corresponderían a países en desarrollo.
Šest set lidí bylo uvězněno.
Seiscientas han sido encarceladas.
Národní akademie věd USA odhaduje, že DDT před malárií zachránilo na nasí planetě do roku 1970 na pět set milionů lidí.
La Academia Nacional de Ciencias de EEUU estima que hasta 1970 el DDT había salvado 500 millones de vidas amenazadas por la malaria.
Na světě je dnes téměř devět set milionů chronicky hladovějících a tento summit je jednou z příležitostí, jak zabránit kolapsu finanční pomoci chudým zemím na podporu produkce potravin.
Con cerca de 900 millones de personas crónicamente hambrientas alrededor del globo, la cumbre representa una oportunidad para revertir el colapso de la asistencia financiera a los países pobres para la producción de alimentos.
Z toho vyplývá, že z USA do Evropy bude muset proudit kapitál v hodnotě několika set miliard dolarů ročně, aby se současný kurz eura vůči dolaru alespoň udržel.
Esto implica que cientos de miles de millones de dólares tendrán que pasar cada año desde Estados Unidos a Europa sólo para mantener el actual tipo de cambio.
Jeden z prvních útoků se vedl v roce 1903 proti Guglielmovi Marconimu a jeho demonstrační ukázce rádiového přenosu - Marconi tehdy komunikoval z Cornwallu do Londýna vzdáleného pět set kilometrů.
Uno de los primeros ataques afectó a la demostración por parte de Guglielmo Marconi de una transmisión por radio en 1903, cuando se comunicó desde Cornualles hasta Londres, a 480 kilómetros de distancia.
Zároveň je však domovem tří set milionů z nejchudších lidí na světě.
No obstante, también viven ahí 300 millones de las personas más pobres del mundo.
Britové sice ohrnují nos nad eurem - na které je vázaný dokonce i údajně nezávislý švýcarský frank -, avšak tato měna téměř jistě zůstane i do budoucna jediným platidlem téměř tří set milionů Evropanů.
Los británicos pueden mirar por encima del hombro al euro -al que hasta el franco suizo supuestamente independiente está atado-, pero es casi una certeza que el euro seguirá siendo la moneda de casi 300 millones de europeos.
Když se stal prezidentem, měly USA v Jižním Vietnamu několik set poradců; on jejich počty rozšířil na 16 000.
Cuando Kennedy llegó a la presidencia los Estados Unidos había algunos cientos de asesores en Vietnam del sur; pero ese número aumentó a 16,000.
Sabadet Totodet zavedl soudce na mýtinu za městem, kde byl nucen kopat hroby pro více než pět set spoluvězňů, kteří nepřežili vazbu.
Sabadet Totodet llevó al juez a un claro en las afueras de la ciudad donde lo obligaron a cavar tumbas para más de 500 de sus compañeros de prisión que murieron mientras estaban detenidos.