st | et | Se | sst

Set němčina

prostírání, sada

Význam Set význam

Co v němčině znamená Set?

Set

Satz mehrerer zusammengehöriger Gegenstände Ich habe mir ein Set mit zwölf Schraubenschlüsseln gekauft. ein Deckchen, das auf dem Tisch vor jedem Platz liegt, auf das man den Teller stellt Sie legte die selbstgehäkelten Sets auf den Tisch. Film nur Maskulinum: ein Ort, an dem gerade Dreharbeiten laufen Der Schauspieler ist heute nicht am Set erschienen.
Doporučujeme...Patnáct vět německyDále! | Herein!Patnáct způsobů, jak německy někoho pozvat dál, nebo se naopak sám nechat pozvat.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Set překlad

Jak z němčiny přeložit Set?

Set němčina » čeština

prostírání sada Šet souprava skupina

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Set?
Doporučujeme...Patnáct vět německyPřivítání | WillkommenTěmito větami se v němčině vítají návštěvy.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Set příklady

Jak se v němčině používá Set?

Citáty z filmových titulků

Ein Jet Set-Typ, der die Charleston-Quadrillen anführt.
Urozený pán z Charlestonu a mistr čtverylky.
Wir sollten es für die Nachwelt erhalten. Aber es ist so gutes Kristall, und das Set wäre dann nicht mehr komplett.
Měli bychom ji zachovat pro potomstvo, ale je to tak kvalitní křišťál a nechtěl bych přijít o sadu.
Er spielte auf dem Set Klavier für Don und Lina um sie in romantische Stimmung zu versetzen!
Hraje Donovi a Lině na piano aby je dostal do romantické nálady!
Lasst uns zum Set gehen.
Jdeme na scénu.
Ruhe am Set.
Prosím ticho.
Falls du das Set meinst, das reißen sie wahrscheinlich gerade ab.
Jestli máš na mysli kulisy, tak ty už pravděpodobně rozebírají.
Und Adam nannte ihn Set.
A Adam mu dal jméno Šét.
Von Set stammte ab, durch mehrere Geschlechter. Noah.
A ze Šétova símě přes mnohá pokolení se zrodil Noe.
Ein Beweismittel-Set?
Můžete posbírat důkazy?
Ich glaub, ich hab das 203-R-Set, Lee. - Gut.
Myslím, že už mám 203-R, Lee.
Runter von meinem Set und raus aus meinem Film.
Pryč z placu, z mého filmu! Pryč!
Mr. Divot vom Set auf Leitung sechs. OK.
Pan Divot volá z exteriérů.
Der Film, ja. Alles lief gut, bis irgendein Idiot das Set gesprengt hat.
Film šel dobře, než nějaký idiot vyhodil dekoraci do povětří.
Der Idiot, der das Set gesprengt hat!
Ten idiot, co vyhodil pevnost.

set čeština

Překlad Set německy

Jak se německy řekne Set?

set čeština » němčina

Satz
Doporučujeme...Patnáct vět německyKudy? Tudy! | Gehen Sie geradeausTyhle věty v němčině vám jednou možná pomůžou najít cestu v cizím městě.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Set německy v příkladech

Jak přeložit Set do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Můžete jim poslat společně s experimentálním strojem také celý set, hned jak jim zavolám?
Bitte schicken Sie mir die komplette Versuchsanlage.
Můj otec je ve vězení, to ale nic nemění na faktu, že nám visíš šest set táců.
Mein Vater könnte im Gefängnis sein. Das ändert nichts an der Tatsache, dass du uns 600 Riesen schuldest.
A pak, o několik set milionů let později, nastal další zvrat a vznikli dinosauři.
Vor einigen Hundert Millionen Jahren dachte sich die Natur etwas Neues aus, und die Dinosaurier entstanden.
Právě jsem ukončil devítiměsíční výuku čtyř set otrávených mladých mužů o základních pojmech v zákoně.
Ich brachte gerade neun Monate lang. 400 Nervensägen die Grundbegriffe des Rechts bei.
Pokud se odsud dostaneme, budeme mít jen pár set galonů benzínu a pár franků.
Fliehen wir, haben wir einige 100 Gallonen Benzin und wenige Francs.
Pět set dolarů! A chcete, abych Vám půjčil osm tisíc.
Und ich soll Ihnen 8.000 leihen?
V tom případě byl Red otráven pár set metrů od místa, kde jste ho našel.
Red wurde also in der Nähe von dem Ort vergiftet, wo du ihn gefunden hast.
To je patnáct set na auťák.
Macht 1.500 für die Karre.
Plus pět set. Taky na ruku.
Plus 500 in bar.
Až budeme mít pár set uncí, byla by otrava nosit pytle na zádech.
Mit ein paar hundert Unzen wird es lästig, Taschen um den Hals zu tragen.
Pár set pesos.
Ein paar hundert Pesos.
Husa? Husa? Pět set lidí v hledišti a vy si hrajete s husou.
Die Gans war schuld.
Žádné rakety neviděl, ale viděl pár set nákladních vozíků - a ty měly všechny kovová kola.
Er hat keine Raketen gesehen, aber viele Transportkarren, die alle gekerbte Räder hatten.
To nebude potřeba, pane Gerarde, nepotáhneme ji ke břehu, ráno se zvedne vítr, jsme několik set mil od našeho cíle.
Kein Grund, zu stammeln, Mr. Gerard. Nein, wir gehen nicht an Land. Ich erwarte Wind vor Tagesanbruch, und wir sind nur 100 Seemeilen von unserem Bestimmungsort entfernt.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Náklady na uskutečňování takové politiky by jednoduše byly příliš vysoké (několik set miliard dolarů a desetitisíce mrtvých v Iráku, jejichž počet navíc stále narůstá).
Die Kosten der Umsetzung einer solchen Politik wären schlicht zu hoch (allein im Irak sind es bisher mehrere hundert Milliarden Dollar und zehntausende Tote).
Ve všech koutech světa se kultury musely přizpůsobit změnám v ekonomické organizaci, technologiích a vědeckých poznatcích posledních dvou set let.
In den letzten zweihundert Jahren mussten sich Kulturen überall auf der Welt den Veränderungen der wirtschaftlichen Gegebenheiten, der Technologie und der Wissenschaft anpassen.
Objem špatných dluhů ohrožujících banky navíc zůstává neznámý a mohl by dosáhnout několika set miliard dolarů.
Mehr noch: Der Umfang der den Banken drohenden Forderungsausfälle ist weiter unbekannt und könnte sich auf mehrere hundert Milliarden Dollar belaufen.
Blahosklonný : Kamarádi, jak můžeme pohlédnout do očí mučedníků, kteří posledních několik set let bojovali za národní sebeúctu a sílu národa?
Güte:..Meine WEB-Genossen, wie können wir den Märtyrern gegenübertreten, die in den letzten Jahrhunderten für den Selbstrespekt unserer Nation und die Stärkung des Landes gekämpft haben?
Šest set lidí bylo uvězněno.
Sechshundert wurden inhaftiert.
Národní akademie věd USA odhaduje, že DDT před malárií zachránilo na nasí planetě do roku 1970 na pět set milionů lidí.
Nach Schätzungen der US-amerikanischen Nationalen Wissenschaftsakademie hat DDT bis 1970 500 Millionen vor dem Malariatod bewahrt.
Na světě je dnes téměř devět set milionů chronicky hladovějících a tento summit je jednou z příležitostí, jak zabránit kolapsu finanční pomoci chudým zemím na podporu produkce potravin.
Angesichts von beinahe 900 Millionen chronisch unterernährter Menschen auf der ganzen Welt, stellt dieser Gipfel eine Chance dar, die finanzielle Unterstützung für die Nahrungsmittelproduktion in armen Ländern in Gang zu bringen.
Z pěti set nadnárodních firem v OECD podle žebříčku Fortune jich má dnes téměř sto výzkumná a vývojová centra v zemích s rozvíjejícími se trhy, zejména v Číně a Indii.
Tatsächlich unterhalten multinationale Fortune 500-Konzerne aus den OECD-Ländern inzwischen fast einhundert Forschungs- und Entwicklungszentren in den Schwellenmärkten, vor allem in China und Indien.
Současný Doddův-Frankův zákon o reformě Wall Street a ochraně spotřebitelů má 848 stran a vyžaduje od regulatorních agentur, aby sepsaly několik set dalších dokumentů, které zavedou ještě podrobnější pravidla.
Der aktuelle Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act ist 848 Seiten lang und verpflichtet die Regulierungsbehörden dazu, mehrere hundert zusätzliche Dokumente mit noch detaillierteren Regeln zu erstellen.
Z několika set vysokých důstojníků, kteří v té době v armádě sloužili, nikdo nepřiznal, že měl o těchto plánech jakékoliv informace.
Von den hunderten hochrangigen Offizieren, die zu dieser Zeit dienten, wusste keiner von diesen Plänen.
Z toho vyplývá, že z USA do Evropy bude muset proudit kapitál v hodnotě několika set miliard dolarů ročně, aby se současný kurz eura vůči dolaru alespoň udržel.
Daraus folgt, dass hunderte Milliarden US-Dollar Kapital jährlich aus Europa in die USA fließen müssen, nur um den gegenwärtigen Euro-Dollar-Kurs beizubehalten.
Před několika dny se objevila zpráva, že asi 10 tisíc syrských vojáků zběhlo, přičemž několik set se přidalo ke konkurenčním hnutím, jako jsou Svobodná syrská armáda a Hnutí svobodných důstojníků.
Vor ein paar Tagen wurde berichtet, dass sich ca. 10.000 syrische Soldaten abgesetzt haben. Einige hundert sind zu rivalisierenden Bewegungen übergelaufen, wie der Freien Syrischen Armee und der Bewegung der Freien Offiziere.
Britové sice ohrnují nos nad eurem - na které je vázaný dokonce i údajně nezávislý švýcarský frank -, avšak tato měna téměř jistě zůstane i do budoucna jediným platidlem téměř tří set milionů Evropanů.
Die Briten rümpfen zwar die Nase über den Euro - an den sogar der vermeintlich unabhängige Schweizer Franken gekoppelt ist - aber er wird mit ziemlicher Sicherheit weiterhin die Währung von fast 300 Millionen Europäern bleiben.
Když se stal prezidentem, měly USA v Jižním Vietnamu několik set poradců; on jejich počty rozšířil na 16 000.
Als Kennedy Präsident wurde, hatten die USA ein paar Hundert Berater in Südvietnam; er erhöhte ihre Anzahl auf 16 000.
Doporučujeme...Patnáct vět německyZnáme se | Wir kennen unsJak mluvit německy o tom, že se s někým známe.Naučit se 15vet.cz »