st | et | se | sst

set italština

zář

Význam set význam

Co v italštině znamená set?

set

(forestierismo), (inglesismo) (cinematografia) ambiente dove si svolgono le riprese di un'opera teatrale, cinematografica o televisiva

Překlad set překlad

Jak z italštiny přeložit set?

set italština » čeština

zář

Příklady set příklady

Jak se v italštině používá set?

Citáty z filmových titulků

Deve avere il set completo.
Musíte mít celý soubor.
Ogni uomo avrà sei granate, una radio SCR-536, un set di segnali, e quattro specchi. di segnalazione.
Každý si vezme šest ručních granátů. Budete mít vysílačky typu SCR - 536, sadu panelů, čtyři zrcátka. na signalizaci.
Ma guarda, una batteria e un set completo di candele.
Podívejte, za baterii a celou sadu svíček.
Non parlavamo molto, passeggiavamo nei vicoli tra i teatri di posa, o nei set che stavano preparando per le riprese del giorno dopo.
Moc jsme nemluvili, jen se procházeli po uličkách mezi scénami, nebo mezi kulisami, které připravovali pro příští den.
Suona il piano sul set per Don e Lina per creare quell'atmosfera romantica!
Hraje Donovi a Lině na piano aby je dostal do romantické nálady!
Andiamo sul set.
Jdeme na scénu.
Un set da piccolo chimico. - Che tipo?
Chemickou soupravu.
Un set da piccolo chimico maleodorante.
Smradlavou chemickou soupravu.
Guardi che bel pettine d'argento con set di spazzole.
Podívejte se na ten nádherný stříbrný hřeben a kartáč.
Pettine d'argento e set di spazzole.
Stříbrnou sadu, hřeben a kartáč.
Un set da tavola da 410 pezzi.
Sada talířů o 410 kusech.
Certo, se vi venisse voglia di correre. e di andarvene a casa, vincereste un po' di tempo in più. oltre ad un set di belle catene pesanti.
Samozřejmě, když to s vámi začne cukat. a rozhodnete se pláchnout domů, dostanete přídavek. a na nohy vám dáme řetězy, abyste byl kapku pomalejší.
Certo, qualche set per rilassarsi.
Jasně. Odehraješ pár setů, pak vyflusanej.
Vattene dal mio set e sparisci dal mio film.
Pryč z placu, z mého filmu!

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Il volume e la complessità di questi set di dati richiedono delle competenze analitiche specializzate (che non sono diffuse), così come una maggior capacità di ricerca e sperimentazione.
Rozsah a spletitost těchto souborů dat vyžaduje specializované analytické dovednosti (jichž je stále nedostatek), jakož i další výzkum a experimenty.
Il prossimo set di Sustainable Development Goals (SDG - obiettivi di sviluppo sostenibile) cercherà di proteggere gli ecosistemi, conservare le risorse, e, come con gli MDG, risollevare milioni di persone dalla povertà.
Nadcházející soubor Cílů trvale udržitelného rozvoje (SDG) se bude snažit chránit ekosystémy, šetřit přírodní zdroje a podobně jako MDG zbavit miliony lidí chudoby.

set čeština

Překlad set italsky

Jak se italsky řekne set?

set čeština » italština

sementare

Příklady set italsky v příkladech

Jak přeložit set do italštiny?

Jednoduché věty

Tyto puzzle mají pět set dílků.
Questo puzzle ha cinquecento pezzi.

Citáty z filmových titulků

Můj otec je ve vězení, to ale nic nemění na faktu, že nám visíš šest set táců.
Mio padre potra' anche essere in prigione. Questo non cambia il fatto che ci devi seicentomila bigliettoni.
Obrané pozice protivníků jsou vzdálené pár set stop.
Le trincee dei due eserciti opposti separate solo da poche centinaia di metri.
Několik set metrů po proudu burácel vodopád.
A poche centinaia di metri la cascata ruggiva.
Policie prověřila více než tisíc pět set stop.
Durante le ricerche dell'assassino sconosciuto, la polizia ha seguito finora più di 1500 tracce precise.
Víte, že z pohledu geologie je tenhle náš britský ostrůvek. starý pět set milionů a tři a půl roku?
La Gran Bretagna ha 500 milioni e 3 anni e mezzo di età?
Profesor Brown říkal pět set milionů let. a to už je tři a půl roku.
II professor Brown mi disse che aveva 500 milioni di anni. - Questo è successo 3 anni e mezzo fa.
Já dám pět set štítů.
Mille!
Tisíc! - My dáme pět set seker!
Noi offriamo cinquecento scuri!
A pak, o několik set milionů let později, nastal další zvrat a vznikli dinosauři.
Dopodiché, centinaia di milioni di anni fa, la natura fece un altro passo avanti e nacquero i dinosauri.
Dávám nyní víc, než za co celá ta země stojí, opravdu. ale natáhnu to. Tisíc pět set dolarů.
É più di quanto valga, davvero, ma rilancio. 1.500 dollari.
Dáme vám pět set.
Vi daremo 500 dollari.
A vy mně zase chcete ošidit na pět set?
E volete che gliene sottragga 500?
Na pět set! - Ne bacha! - To už by mohlo to slůně bolet.
Facciamo 300. - 1000 metri gia proprio cosi. non esageriamo il piccolo si fara' male.
Dobře, pět set.
Cinquecento va bene per me.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Současný Doddův-Frankův zákon o reformě Wall Street a ochraně spotřebitelů má 848 stran a vyžaduje od regulatorních agentur, aby sepsaly několik set dalších dokumentů, které zavedou ještě podrobnější pravidla.
Il recente Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act è di 848 pagine e stabilisce che le agenzie di regolamentazione debbano produrre a loro volta una serie di documenti aggiuntivi con regole ancor più dettagliate.
Jeden z prvních útoků se vedl v roce 1903 proti Guglielmovi Marconimu a jeho demonstrační ukázce rádiového přenosu - Marconi tehdy komunikoval z Cornwallu do Londýna vzdáleného pět set kilometrů.
Uno dei primi attacchi colpì la dimostrazione della trasmissione radio di Guglielmo Marconi nel 1903, quando trasmise messaggi dalla Cornovaglia a Londra, che si trovava a circa 300 chilometri di distanza.
Jeho děj se odehrává v Albuquerque ve státě Nové Mexiko, pár set kilometrů od mexických hranic, a zachycuje vzestup a pád Waltera Whitea, středoškolského chemikáře, z něhož se stane metamfetaminový magnát.
Ambientata a Albuquerque, Nuovo Mexico, a poche centinaia di chilometri dal confine, la serie racconta l'ascesa e la caduta di Walter White, un professore di chimica che insegna in un liceo e che diventa un grosso mercante di metamfetamine.
A spolu se špatnou koncepcí vysvětlují, proč během amerického stimulu v roce 2009 stálo vytvoření jednoho dočasného pracovního místa několik set tisíc dolarů.
Unitamente a una cattiva progettazione, esse spiegano perché la politica di incentivi americana del 2009 sia costata diverse centinaia di migliaia di dollari per ciascun posto di lavoro temporaneo creato.
Jen španělský bankovní sektor má kupříkladu krátkodobá pasiva ve výši několika set miliard eur.
Solo il settore bancario spagnolo conta passività a breve scadenza per diverse centinaia di miliardi di euro.
Virus může být pouhých několik set řádek počítačového programu, naproti tomu antivirové programy, které musí odhalit širokou škálu útočníků, tvoří statisíce řádků.
Un virus può essere costituito da sole duecento righe di codice informatico rispetto a centinaia di migliaia di righe di programmi anti-virus che devono essere definite per individuare un'ampia gamma di nemici.