Ce | ae | Ac | ice

ace angličtina

eso

Význam ace význam

Co v angličtině znamená ace?

ace

jednička (= one) the smallest whole number or a numeral representing this number he has the one but will need a two and three to go with it they had lunch at one eso one of four playing cards in a deck having a single pip on its face mág, kouzelník someone who is dazzlingly skilled in any field (= A-one, crack, first-rate, super, tiptop, topnotch, top-notch, tops) of the highest quality an ace reporter a crack shot a first-rate golfer a super party played top-notch tennis an athlete in tiptop condition she is absolutely tops eso a serve that the receiver is unable to reach score an ace against He aced his opponents serve an ace against (someone) play (a hole) in one stroke (= pass with flying colors, sail through, nail) succeed at easily She sailed through her exams You will pass with flying colors She nailed her astrophysics course

ACE

(= Allied Command Europe) a major strategic headquarters of NATO; safeguards an area extending from Norway to Turkey (= angiotensin converting enzyme) proteolytic enzyme that converts angiotensin I into angiotensin II
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyMáme naspěch | In a hurryTyhle věty vám přijdou v angličtině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »

Překlad ace překlad

Jak z angličtiny přeložit ace?

ACE angličtina » čeština

položka řízení přístupu (ACE)

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako ace?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyKočky a psi | Cats and dogsKdo si chce anglicky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Příklady ace příklady

Jak se v angličtině používá ace?

Citáty z filmových titulků

If you don't have the ace of hearts, my dear, you're a lost man.
Pokud nemáte srdcové eso, můj milý, jste mrtvý muž.
You're an ace-high gambler.
Ty jsi teda hráč.
I'd have played the ace.
Vynes bych eso.
Ace, ten bets.
Sází eso s desítkou.
Ace oughta be worth about, uh, 5OO.
Eso musí bejt aspoň za 500.
I had an ace in the hole.
Měl jsem v ruce eso.
King. Ace.
Král.
I've been waiting for you to tell me I've got you beat. so I would think I have not got you beat, but I personally know I have got you beat. with my two kings against your lonely ace.
Čekal jsem, že to řekneš, abych si myslel, že jsem tě neporazil. Ale já osobně vím, že jsem tě porazil. protože mám dva krále proti jedinému esu.
Give me an ace and I'll start another war.
Ještě eso, a začnu novou válku!
He won't know an ace from a deuce.
Nerozezná eso od dvojky.
This chap was an ace too.
Tenhle byl taky eso.
Well, we got an ace in the hole.
Je v ní mrtvola.
So I shot the ace of spades out of a sleeve during a gin game.
A já mu prej při kartách vystřelil eso z rukávu.
I'll leave him at the ace high livery stable.
Nechám koně ve stáji.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Knowing that China will not allow sanctions to cut too deeply, Kim is unlikely to give up his nuclear ace.
Je nepravděpodobné, že by se Kim u vědomí, že Čína nedopustí, aby sankce ťaly příliš hluboko, vzdal svého jaderného esa.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyLetní dovolená | Summer holidayS těmito anglickými větami cestu na pláž určitě najdete.Naučit se 15vet.cz »

ace čeština

Příklady ace anglicky v příkladech

Jak přeložit ace do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Škoda, že naznáš Ace Hannu.
Too bad you never knew Ace Hanna.
Ace si to vyčítal, tak mi dal domov.
Ace felt so bad, he give me a home.
Ace žil dost dlouho, aby věděl, že má pravdu.
Ace lived long enough to know he was right.
Ty a Ace Hanna byste dlouho parťáci nebyli.
I'm thinking you and Ace Hanna wouldn't have lasted long as partners.
Myslím, že Ace by neměl moc na výběr.
I don't figure Ace would have had much choice.
Ace Hanna by byl pyšný, jak přemýšlíte.
Ace Hanna'd be proud of the way you think.
Takhle budeš brzy lepší než Ace Hanna.
You're gettin' more like Ace Hanna every day.
Vypadá to, že se řídíš příběhem Ace Hanny do důsledku.
Looks like you meant that Ace Hanna story after all.
Dokonce jí trpěl i Ace Hanna, Joe.
Even Ace had one, Joe.
Jak je, Ace?
How are you, Ace?
Ale vás miluji, Ace-san. Jestliže tohle je vaše přání.
But I will love you, Ace-san. if that is your desire.
Ace Gruver?
Ace Gruver?
Jsem Ace Stamper.
I'm Ace Stamper.
Ace, nejsem příliš nábožensky založený, ale vím, co ví každý doktor.
Ace, I'm not a very religious man, but I know what every doctor knows.