amatér čeština

Překlad amatér anglicky

Jak se anglicky řekne amatér?

amatér čeština » angličtina

amateur dilettante
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZločin | CrimeJak mluvit a co říct, když jdete na policii oznámit trestný čin.Naučit se 15vet.cz »

Příklady amatér anglicky v příkladech

Jak přeložit amatér do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Ve srovnání s vámi je Shapeley amatér.
You know, compared to you, my friend Shapeley's an amateur.
Hodně jsem se zabýval astronomickými přístroji, ale co se týče teorie, jsem pouhý amatér.
I'm all right with tools. I've done quite a little work with astronomical instruments, but when it comes to theory I'm pretty much of an amateur.
Sledoval jsem tě, mladíku, nejsi špatný válečný amatér.
I've been watchin' you, lad. and you're not bad for a wartime-educated amateur.
Pak jsem jen amatér.
Then I am a dabbler.
Ležel tváří dolů a připomínal uzel s prádlem, což vždycky znamená jen jediné. Zabil ho nějaký amatér nebo to mělo jako práce amatéra vypadat.
He was doubled up on his face in that bag-of-old-clothes position that always means the same thing, he had been killed by an amateur or by somebody who wanted it to look like an amateur job.
Jako masový vrah jsem ve srovnání s tím jen amatér.
As a mass killer, I am an amateur by comparison.
Amatér nebo tak něco?
An amateur or something?
Jsem v astrologii jen amatér.
I'm only an amateur astrologer.
Jen amatér.
Dabble in it.
Dej mi ho. Ty jsi vážně amatér.
Man, you're a real amateur.
Jako amatér si myslím, že je to skvělý nápad.
As a nonprofessional, I think it's an excellent idea.
Nevyvádějte jako nějakej amatér!
All right! Don't go panicking like an amateur.
Ne, pouhý hudební amatér, rozumíte, ale hledáme místo, kde bychom mohli nacvičovat.
No, no, no. Merely an amateur, you understand. But we have been looking for somewhere to practice.
Pouhý amatér samozřejmě.
Only an amateur, of course.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Je nepravděpodobné, leč možné, že stranu uchvátí stoupenec tvrdé linie jako Ted Cruz nebo funkcionářský amatér, kupříkladu neurochirurg Ben Carson.
It is unlikely, but possible, that a hardliner like Ted Cruz, or a rank amateur with deep religious convictions, such as the neurosurgeon Ben Carson, will capture the party.
Jednalo se jeden z oněch zřídkavých okamžiků, kdy i amatér má příležitost konkurovat profesionálům.
It was one of those rare moments of opportunity when an amateur could compete with professionals.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV baru | In the barPatnáct vět v angličtině, se kterými můžete zajít na skleničku.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...