dal | dl | důl | DSL

dál čeština

Překlad dál anglicky

Jak se anglicky řekne dál?

dál čeština » angličtina

onwards further onward forward dhal
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZnáme se | Knowing peopleJak mluvit anglicky o tom, že se s někým známe.Naučit se 15vet.cz »

Příklady dál anglicky v příkladech

Jak přeložit dál do angličtiny?

Jednoduché věty

Ranní ptáče dál doskáče.
The early bird catches the worm.
Dál už na něho čekat nemohu.
I can wait for him no longer.
Nemůžu na něho už dál čekat.
I can wait for him no longer.
Dál už čekat nemůžu.
I can't wait any more.
Nemám chuť dál čekat.
I don't feel like waiting any longer.
Nemůžu jít dál.
I can't walk any farther.
Ten televizní seriál je čím dál více zajímavý.
The television serial is getting more and more interesting.
Nemá cenu na ni dál čekat.
There is no use waiting for her any longer.
Povídej dál svůj příběh. Je tak zajímavý!
Go on with your story. That is so interesting!
Byl příliš unaven, aby šel dál.
He was too tired to go any farther.
Čekám už dvě hodiny. Nemohu už dál čekat.
I've already waited two hours. I can't wait any longer.
Tohle mi dává sílu pokračovat dál.
This gives me the strength to go on.
Je mi jedno, jestli ranní ptáče dál doskáče, já chci spát.
I don't care if the early bird gets the worm, I want to sleep.
Tom říká, že už si nemůže dál nechávat líbit tenhle hluk.
Tom says he can't put up with this noise any longer.

Citáty z filmových titulků

Jestli tě ten, koho miluješ, zradí nebo ti zlomí srdce, musíš prostě žít dál.
Later when that person betrays you, hurts you.. have a big heart, don't get heartbroken.
Pojďte dál, nemůžu opětovat vaše city, ale můžu vám nabídnout jídlo.
Let's go. I can't give you my heart, but I can give you food.
Nemůžu dál chodit s chlapečky. - Min-joo.
I should stop playing with kids.
Jeď dál!
Leave the area!
Nedovolím vám ho dál urážet!
I will not allow you to insult this man any further!
Půjdeme trochu dál... a tady jsou tito malí roztoči.
Go in a little more...and there are these tiny little mites.
Jdeme dál.
Let's just keep moving.
Nemám žádný důvod tu dál zůstávat.
There is no reason for me to stay here.
Co by tu dál dělal?
He is certainly in that mood.
Nejspíš se utopila a proud ji odnesl dál.
She probably drowned or was pulled away by the current.
Lidé o tom hrobu nebudou dál mluvit.
The townspeople won't talk about that bone tomb any longer.
Odvedli jste dobrou práci, později ti řeknu co dělat dál.
Just do well on the work that I tell you to do.
Nestarej se a běž dál.
Don't mind this. Just go, go.
Protože jsem nedostala svoji duši, tak mi síly ubývají, čím dál tím víc.
Since I'm unable to feed my spirit, my powers are becoming weaker.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDále! | Come in!Patnáct způsobů, jak anglicky někoho pozvat dál, nebo se naopak sám nechat pozvat.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Špatná zpráva je, že je čím dál jasnější, že přinejmenším u velkých zemí platí, že měnové oblasti budou velice nestabilní, nebudou-li se držet národních hranic.
The bad news is that it has become increasingly clear that, at least for large countries, currency areas will be highly unstable unless they follow national borders.
Naštěstí právě nadchází nejvhodnější okamžik, kdy Západ - a zejména EU - může postrčit Ukrajinu dál od propasti.
Luckily, there has never been a better time for the West--particularly the EU--to nudge Ukraine back from the brink.
Jsou tací, kteří by problém řešili posíláním čím dál levnějších úvěrů prostřednictvím veřejných kanálů - záchranných fondů, eurobondů či ECB - ze zdravého jádra eurozóny na strádající jih.
There are many who would solve the problem by routing more and more cheap credit through public channels - bailout funds, eurobonds, or the ECB - from the eurozone's healthy core to the troubled South.
Tento výčet by mohl pokračovat dál a dál.
The list goes on and on.
Tento výčet by mohl pokračovat dál a dál.
The list goes on and on.
Bushova vláda si svoje kuřátka předem nejen spočítala, ale prodala je dál!
The Bush Administration not only counted its chickens, it sold them forward!
Nevydařené zotavení v dnešním postkrizovém světě podtrhuje rizika čím dál ošidnější snahy završit partii.
A failed recovery underscores the risks of an increasingly treacherous endgame in today's post-crisis world.
Jeden recept, který se čím dál častěji přetřásá, zajisté zní rozumně: svět by měl drasticky snižovat množství skleníkových plynů, jež dennodenně chrlí do atmosféry.
One prescription that is bandied about with increasing frequency certainly sounds sensible: the world should drastically cut the amount of greenhouse gases that it pumps into the atmosphere each day.
To je facka do tváře konvenčního uvažování, které dál tvrdí, že jediným způsobem, jak bojovat proti klimatickým změnám, je předepisovat uhlíkové škrty - prostřednictvím emisních povolenek nebo uhlíkové daně.
This flies in the face of conventional thinking, which continues to claim that mandating carbon reductions - through cap-and-trade or a carbon tax - is the only way to combat climate change.
Takové kampaně jdou ruku v ruce s expanzí zemědělství, neboť prodejci těchto potravin dávají přednost blízkým pěstitelům - i když tito pěstitelé čím dál častěji žijí ve městech.
Such campaigns go hand-in-hand with expanded farming, because sellers of these foods prefer nearby growers - even if these growers increasingly live in the city.
Jak oživit růst, když úspory téměř s jistotou způsobí další pokles agregátní poptávky, takže dál stlačí výstup a zaměstnanost?
How can growth be revived when austerity will almost surely mean a further decrease in aggregate demand, sending output and employment even lower?
Nižší tempa vzniku domácností - mladí Američané se například čím dál častěji stěhují zpět k rodičům - snižují ceny obytných nemovitostí, což vede k dalšímu zabavování domů pro nesplácení hypoték.
Decreased rates of household formation - young Americans, for example, are increasingly moving back in with their parents - depress housing prices, leading to still more foreclosures.
Čím dál větší měrou si začneme uvědomovat, že adaptace na národní úrovni je zásadní záležitostí, která potřebuje odpovídající finanční zajištění.
Increasingly, adaptation at the national level will be recognized as a major issue that will require appropriate funding.
Dokud se budou svářit tyto ideje, násilí bude dál číhat na své oběti.
So long as these ideas clash, violence will lurk.