dal | dl | důl | díl

dál čeština

Překlad dál spanělsky

Jak se spanělsky řekne dál?

dál čeština » spanělština

para adelante en adelante

Příklady dál spanělsky v příkladech

Jak přeložit dál do spanělštiny?

Jednoduché věty

I když neuspějeme na první pokus, můžeme šukat dál, než otěhotním.
Aun si no tenemos suerte en el primer intento, podemos seguir cogiendo hasta que yo quede embarazada.
Dál se usmívej.
Sigue sonriendo.

Citáty z filmových titulků

Ale my chceme jít ještě dál.
Pero queremos ir más allá de eso.
Mám schopnost otřepat se a jít dál za svým cílem. Umožní mi to, abych nepolevil.
Es mi habilidad para levantarme y continuar adelante. la que al final me ha permitido conseguir mis objetivos.
Já vím. Musíš se rozhodnout, jestli budeš ochotný dál chodit do mýho klubu a trénovat.
Tiene que gustarte la opción de que vas a sentirte bien yendo a bares otra vez para practicar.
Pojď dál, noona.
Entremos.
Řekl jsem, že nemůžete jít dál.
Te dije que no puedes entrar.
Je čím dál tím víc zdravější.
Está mucho más sano.
Jestli tě ten, koho miluješ, zradí nebo ti zlomí srdce, musíš prostě žít dál.
Cuando alguien que amas te traiciona. y te parte el corazón, no te sientas herido.
Pojďte dál, nemůžu opětovat vaše city, ale můžu vám nabídnout jídlo.
Entra. No puedo aceptar tus sentimientos pero puedo darte de comer.
Nemůžu dál chodit s chlapečky.
No puedo seguir saliendo con niñitos.
Jeď dál!
Deja la zona!
Protože si už nechci dál lhát.
Ya no quiero mentirme a mí mismo.
Jdeme dál.
Vamos a seguir adelante.
Ano. Nemám žádný důvod tu dál zůstávat.
Sí, no hay razón para quedarme más.
Co by tu dál dělal?
Se siente así.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Špatná zpráva je, že je čím dál jasnější, že přinejmenším u velkých zemí platí, že měnové oblasti budou velice nestabilní, nebudou-li se držet národních hranic.
La mala noticia es que está cada vez más claro que, al menos tratándose de países grandes, las áreas monetarias son sumamente inestables a menos que se correspondan con las fronteras nacionales.
Jsou tací, kteří by problém řešili posíláním čím dál levnějších úvěrů prostřednictvím veřejných kanálů - záchranných fondů, eurobondů či ECB - ze zdravého jádra eurozóny na strádající jih.
Muchos solucionarían el problema otorgando crédito cada vez más barato a través de los canales públicos -fondos de rescate, eurobonos o el BCE- desde el sólido y estable núcleo de la eurozona hacia el turbulento sur.
Moderní sociální státy pochopitelně sociální nerovnost ani zdaleka neodstranily a disparita v přístupu ke hmotným i lidským zdrojům dál vede k situaci, že občané žijí velmi nerovnými životy.
Es necesario advertir que los estados de bienestar modernos se encuentran lejos de abolir la desigualdad social: las disparidades del acceso a los recursos humanos y materiales siguen generando vidas altamente desiguales entre sus ciudadanos.
Tento výčet by mohl pokračovat dál a dál.
La lista suma y sigue.
Tento výčet by mohl pokračovat dál a dál.
La lista suma y sigue.
Jak se ve Francii nepokoje utišují, francouzští politici si lámou hlavu, co dělat dál.
A medida que los motines en Francia se desvanecen, los políticos franceses se angustian sobre la manera de proceder.
Takové kampaně jdou ruku v ruce s expanzí zemědělství, neboť prodejci těchto potravin dávají přednost blízkým pěstitelům - i když tito pěstitelé čím dál častěji žijí ve městech.
El resurgimiento de los alimentos tradicionales ha atraído la atención de grandes corporaciones multinacionales.
Berlínská turecká komunita a severoafrické komunity kolem Paříže, které mají svou vlastní veřejnou sféru a často i jazyk, se jeví čím dál odloučenější.
La comunidad turca de Berlín y las comunidades norafricanas alrededor de París parecen separarse cada vez más, con su propia esfera pública y a menudo su propio idioma.
Čím dál větší měrou si začneme uvědomovat, že adaptace na národní úrovni je zásadní záležitostí, která potřebuje odpovídající finanční zajištění.
Cada vez más, la adaptación a nivel nacional se reconocerá como un tema importante que exigirá un financiamiento adecuado.
A v zájmu všeho lidstva budeme rovněž dál prosazovat jaderné odzbrojení a nešíření, protože jsme si předsevzali vytvořit svět bez jaderných zbraní.
Y, en nombre de toda la humanidad, vamos a seguir impulsando el desarme y la no proliferación nuclear, para coadyuvar al logro de un mundo libre de armas nucleares.
Ačkoliv islámská revoluce ajatolláha Chomejního přetrhla v roce 1979 staré spojenectví Izraele s Íránem, obě země spolu s požehnáním Spojených států dál obchodovaly.
Aunque en 1979 la revolución islámica del ayatolá Jomeini desbarató la antigua alianza de Israel con el Irán, los dos países siguieron manteniendo relaciones con la aprobación de los Estados Unidos.
Výroba ve zpracovatelském průmyslu se zřítila, obchodní bilance se strmě zhoršila a firemní bankroty jsou čím dál častější.
La producción manufacturera ha bajado en picado, la balanza comercial se ha deteriorado profundamente y las quiebras empresariales son cada vez más frecuentes.
Dnes, kdy jsou mnohé evropské národní státy čím dál různorodější co do etnické a kulturní skladby, jedinou cestou vpřed je naučit se žít společně.
Ahora que muchos países europeos se han vuelto cada vez más variados en términos de etnicidad y cultura, la única forma de avanzar es aprender a vivir juntos.
NEW YORK - Země kolektivně označované jako PIIGS - Portugalsko, Irsko, Itálie, Řecko a Španělsko - tíží čím dál neudržitelnější míry veřejného a soukromého zadlužení.
NUEVA YORK - Los países conocidos colectivamente como PIIGS -Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España- cargan con unos niveles cada vez más insostenibles de deuda pública y privada.