dal | dl | důl | dol

dál čeština

Překlad dál francouzsky

Jak se francouzsky řekne dál?

dál čeština » francouzština

en avant achemine

Příklady dál francouzsky v příkladech

Jak přeložit dál do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Můžete to šířit dál.
Vous pouvez vous en servir.
Taky nebude chtít dál?
Il ne voudra plus avancer, non plus?
Nezačínej se mnou. Jen běž dál, starouši.
Continuez d'avancer, vieil homme.
Tribeco, míček jsme přehráli dál.
On a officiellement passé la main.
Jen se drž ode mě dál a nepřiměj mě vypadat před těmihle lidmi špatně.
Reste loin de moi et ne me fais pas passer pour la méchante.
Račte dál!
Approchez!
Ale nežije mezi námi pověra vesele dál?
Mais la superstition n'est-elle pas encore bien ancrée parmi nous?
Koním se nechtělo dál.
Les chevaux furent mis à l'épreuve.
Plaťte, kolik chcete. Ale my dál nepojedeme.
Payez ce que vous voulez, nous n'irons pas plus loin!
Tento druh povyku Jim už dál nesnesl.
C'est le genre de bruit que Jim ne tolérait pas.
Chudák Jim! Už dál nemohl.
Pauvre Jim, il ne tenait pas le coup.
Dělej, Dennine, sbal nářadí, jdeme dál!
Vas-y, Dennin, emballe les instruments, puis nous allons plus loin!
Budu moct dál hrát za OldBoys, pane?
Pourrais-je encore jouer pour l'équipe, monsieur?
Co bude dál?
Que va-t-il se passer?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Špatná zpráva je, že je čím dál jasnější, že přinejmenším u velkých zemí platí, že měnové oblasti budou velice nestabilní, nebudou-li se držet národních hranic.
La mauvaise nouvelle est qu'il est devenu de plus en plus clair, au moins pour les grands pays, que les zones monétaires seront extrêmement instables à l'avenir, à moins qu'elles ne suivent les frontières nationales.
Naštěstí právě nadchází nejvhodnější okamžik, kdy Západ - a zejména EU - může postrčit Ukrajinu dál od propasti.
Heureusement, l'Occident, et particulièrement l'UE, se trouvent plus que jamais dans une position favorable pour repousser l'Ukraine loin du gouffre.
Moderní sociální státy pochopitelně sociální nerovnost ani zdaleka neodstranily a disparita v přístupu ke hmotným i lidským zdrojům dál vede k situaci, že občané žijí velmi nerovnými životy.
Les États-providence modernes sont loin d'avoir fait disparaître les inégalités sociales, les disparités d'accès aux ressources matérielles et humaines continuant de générer une inégalité de vie parmi les citoyens.
Tento výčet by mohl pokračovat dál a dál.
Mais à Cancun cet été, ils ont refusé d'ouvrir leurs marchés aux exportations des économies africaines qui se débattent au milieu de mille et une difficultés.
Tento výčet by mohl pokračovat dál a dál.
Mais à Cancun cet été, ils ont refusé d'ouvrir leurs marchés aux exportations des économies africaines qui se débattent au milieu de mille et une difficultés.
Jak se říká v Americe: nepočítej kuřata dříve, než se vylíhnou. Bushova vláda si svoje kuřátka předem nejen spočítala, ale prodala je dál!
La sagesse populaire dit qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, c'est pourtant exactement ce qu'a fait le gouvernement Bush.
Jak se ve Francii nepokoje utišují, francouzští politici si lámou hlavu, co dělat dál.
Maintenant que les émeutes en France touchent à leur fin, les politiciens français se rongent les sangs pour trouver comment s'y prendre.
Berlínská turecká komunita a severoafrické komunity kolem Paříže, které mají svou vlastní veřejnou sféru a často i jazyk, se jeví čím dál odloučenější.
La communauté turque de Berlin et les communautés nord-africaines autour de Paris semblent toujours plus dissociées, avec leurs propres sphère publique et souvent leur propre langue.
Čím dál větší měrou si začneme uvědomovat, že adaptace na národní úrovni je zásadní záležitostí, která potřebuje odpovídající finanční zajištění.
L'adaptation au niveau national sera de plus en plus reconnue comme une question majeure qui nécessitera un financement approprié.
Dokud se budou svářit tyto ideje, násilí bude dál číhat na své oběti.
Tant que ces principes s'opposeront, la violence rôdera.
Ačkoliv islámská revoluce ajatolláha Chomejního přetrhla v roce 1979 staré spojenectví Izraele s Íránem, obě země spolu s požehnáním Spojených států dál obchodovaly.
Bien que la révolution islamique lancée par l'ayatollah Khomeini en 1979 ait perturbé les relations établies de longue date entre Israël et l'Iran, les deux pays ont poursuivi leurs échanges avec la bénédiction des Etats-Unis.
Zatřetí, zahraniční centrální banky a fondy svrchovaného majetku mohou dál dychtivě skupovat eura, aby se zajistily proti rizikům ohrožujícím USA a jejich vlastní ekonomiky.
Troisièmement, les banques centrales étrangères et les fonds souverains voudront peut-être se garder d'un accaparement en euros, pour se prémunir contre les risques des États-Unis et de leur propre économie.
Proč vlastně nedovést myšlenku takového paktu ještě o krok dál?
Pourquoi d'ailleurs ne pas pousser l'idée d'un tel pacte un peu plus loin?
Dnes, kdy jsou mnohé evropské národní státy čím dál různorodější co do etnické a kulturní skladby, jedinou cestou vpřed je naučit se žít společně.
Maintenant que de nombreuses nations européennes sont de plus en plus mixtes en termes ethniques et culturels, la seule façon d'avancer est d'apprendre à vivre ensemble.