šup | šít | říp | cíp

šíp čeština

Překlad šíp francouzsky

Jak se francouzsky řekne šíp?

šíp čeština » francouzština

flèche projectile

Šíp čeština » francouzština

Flèche

Příklady šíp francouzsky v příkladech

Jak přeložit šíp do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Starouš Kupid tentokrát nevystřelil šíp.
Cupidon n'a pas tiré une flêche.
Ten šíp-- dřevěné ratiště prošlo srdcem. jako by to byl kůl.
La flèche- - Une pointe en bois qui a traversé son coeur. tout comme le bâton que j'ai planté dans le sien.
Zlatý šíp bude trofej.
Une flèche d'or.
Zlatý šíp od paní.
La flèche d'or ou la dame?
Rozťal Filipův šíp vejpůl!
Il a fendu la flèche!
Kdepak máš svůj černý šíp?
Pas de flèches noires, aujourd'hui?
A pak Morfea, boha spánku, jenž vše zahalí svým pláštěm noci, zatímco Diana, používaje nový měsíc jako luk, vystřelí ohnivý šíp, čímž se na obloze rozzáří hvězdy.
Et ensuite Morphée, le dieu des songes, recouvre tout de son manteau de noirceur, alors que Diane, se servant de la lune comme d'un arc, décoche une flèche de feu qui sème le ciel d'étoiles.
Doufám, že je využijete, slečno Bingleyová, a naučíte se mířit svůj šíp s větší přesností.
J'espère que vous l'apprécierez. et que vous apprendrez à lancer vos flèches avec précision.
Ten šíp neletěl víc jak deset metrů.
Cette flèche a été tirée de très près.
Pane, před těmito svědky osvoboď mě od úmyslu zlého, odpusť mi ve své velkorysé mysli, že šíp jsem přes krov vystřelil a bratrovi ublížil.
En votre générosité, pardonnez si ma flèche, décochée au hasard, a blessé mon frère.
Šíp Komančů.
Flèche comanche.
Vystřelil jsem k nebi šíp. dopadla na zem na Berkeley Square.
Je lançai une flèche qui la fit atterrir.
Nechat meč, aby pil krev nepřátel faraona, tak jako šíp pil krev lva.
Faire couler le sang des ennemis de Pharaon comme je l'ai fait du sang de ce lion.
Jednoho zabil šíp!
Une flèche en a eu un.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

To znamená, že zatímco první dva šípy přispívají ke zlepšení aktuálního směřování japonského růstu, třetí šíp ještě musí pro potenciální růst hodně udělat.
Ceci implique qu'alors que les deux premières flèches aident à améliorer le modèle réel de croissance du Japon, la troisième flèche a encore beaucoup à faire pour la croissance potentielle.
Druhý šíp přináší strmý nárůst krátkodobých fiskálních výdajů, zejména investic do infrastrukturních záměrů.
La deuxième flèche entraîne une forte augmentation des dépenses budgétaires à court terme, en particulier dans l'investissement en projets d'infrastructure.
Za předpokladu, že rychlejší růst zneškodní veškeré ohrožení udržitelnosti dluhu, druhý šíp dostává B, obdobu dvojky.
Dans l'hypothèse où une croissance plus rapide neutraliserait toute menace à la viabilité de la dette, la deuxième flèche reçoit un B.
Až první a druhý šíp zvedne aktuální růst nad růst potenciální, měnová expanze už nedokáže produkovat podstatné přírůstky HDP ani zaměstnanosti.
Si la première et la deuxième flèche poussent la croissance réelle au-dessus de la croissance potentielle, l'expansion monétaire ne sera plus en mesure de produire un PIB substantiel ou des gains d'emplois substantiels.
Líčení záměrů spadajících pod třetí šíp se podle všeho zakládají na pouhých zbožných přáních, jejichž nositelé zřejmě očekávají, že nové technologie a znalosti spadnou Japonsku do klína.
En fait les descriptions de certains projets pour la troisième flèche semblent se fonder sur une poignée de vœux pieux, avec une nouvelle technologie ou un nouveau savoir-faire, apparemment prévu pour tomber du ciel dans le giron du Japon.
Tam proto draghinomika vystřeluje druhý šíp: snahu odstranit přítěž růstu vyvolávanou fiskální konsolidací a zároveň zachovat nižší schodky a větší udržitelnost dluhů.
C'est alors qu'intervient la deuxième flèche des Draghinomics, consistant à réduire les entraves de la croissance au moyen d'une consolidation budgétaire, tout en maintenant de moindres déficits et une plus grande viabilité de la dette.
Abe tento přístup přirovnává ke třem šípům v ruce - jednotlivě lze každý šíp ohnout, ale dohromady to nikdo nedokáže.
Abe estime que cette approche équivaut à avoir trois flèches en main - prises isolément, chacune peut être pliée; prises ensemble, aucune ne peut l'être.