Am | tým | tom | tim

tam čeština

Překlad tam francouzsky

Jak se francouzsky řekne tam?

tam čeština » francouzština

y là-bas là-dedans en cela d’ici là

Příklady tam francouzsky v příkladech

Jak přeložit tam do francouzštiny?

Jednoduché věty

Tam kde se pálí knihy, posléze se upalují lidé.
Là où l'on brûle les livres, on finit aussi par brûler des hommes.
Tom tam není.
Tom n'est pas là-bas.
Budeš tam?
Seras-tu là?

Citáty z filmových titulků

Jenom mám pocit, že můj čas tam skončil.
J'ai l'impression que j'ai fait mon temps là-bas.
Něco by tam mohlo být.
Il doit y avoir quelque chose dehors.
Víte, že je tam někde s Johnnym?
Sais-tu qu'elle est dehors avec Johnny?
Nemůžeme jí tam nechat.
On ne peut pas la laisser là-bas.
Říkala, že si nemůže vůbec vzpomenout, co tam dělala.
Elle disait qu'elle ne pouvait même pas, genre, se souvenir ce qu'elle avait été faire dehors.
Zastavili jsme, podívali jsme se a nic tam nebylo.
Nous nous arrêtons et nous regardons, et il n'y a rien.
Pořád si myslíte, že tam něco je, a teď ta věc s tou oblohou.
Tu pense toujours à quelque chose est là, et, genre, tout le truc avec le ciel maintenant.
Musím vědět, co tam venku je, abych se mohla ochránit a přežít.
J'ai besoin de savoir ce qu'il y a dehors pour me protéger et survivre.
Otevřel jsem jí a byla tam knížka.
Je l'ai ouverte, et il y avait un livre.
Bylo tam nádherně.
C'était magnifique là-bas.
Učil mě tam dr. Pearlman.
Je m'entraînais avec le Dr.
Ale byli tam jiní duchové, které jsem viděla jen já.
Mais il y avait tous ces autres esprits que moi seul pouvait voir.
Co se vám tam stalo?
Il t'es arrivé quoi là-bas?
Parkovala v řadě aut, takže potom, co jsem tam chvíli stál, jsem musel vyjet.
C'était sa place privée, alors après être resté un instant, j'ai dû me retirer.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Proč tam nepřidat švýcarský frank nebo kanadský dolar? Nebo proč tam koneckonců nezařadit ruský rubl či indickou rupii?
Pourquoi par exemple ne pas y inclure le franc suisse ou le dollar canadien, ou encore le rouble russe ou la roupie indienne?
Proč tam nepřidat švýcarský frank nebo kanadský dolar? Nebo proč tam koneckonců nezařadit ruský rubl či indickou rupii?
Pourquoi par exemple ne pas y inclure le franc suisse ou le dollar canadien, ou encore le rouble russe ou la roupie indienne?
K válčení mezi státy může dodnes docházet tam, kde lze nalézt strategické frontové linie, jakými jsou například hranice mezi Izraelem a Sýrií, hranice mezi Indií a Pákistánem nebo hranice rozdělující obě Koreje.
On assiste encore à des combats entre Etats lorsque le front stratégique est identifiable, comme entre Israël et la Syrie, l'Inde et le Pakistan, ou les deux Corées.
Ohromující pravda zní tak, že frakování uspělo tam, kde Kjóto a uhlíkové daně selhaly.
Vérité incroyable, le fracking a réussi là où Kyoto et les taxe carbone ont échoué.
Neboť tam, kde vládnou peníze, podléhají někteří občané depresím a apatii, jiní zas krutosti a bezcitnosti a děti jsou vychovávány k agresivitě.
Car là où l'argent est maître, certains citoyens deviennent déprimés et apathiques, d'autres cruels et impitoyables, et les enfants sont élevés dans l'agressivité.
Byl jsem nadšený, že půjdu ve stopách svého staršího bratra, který tam už studuje.
Je me faisais toute une fête de suivre mon grand frère, qui étudie déjà là-bas.
Zlý svět tam venku by neměl mít možnost dotknout se Země svobody.
Et lorsqu'il s'y risque - Pearl Harbor, septembre 2001 - l'enfer se déchaine.
Někteří z nich už tam jsou déle než pět let.
Certains d'entre eux y sont depuis plus de cinq ans.
Aby se tam dlouhodobě udržely, irácká vláda bude muset upravit ústavu způsobem, který usmíří sunnitskou obec.
Pour qu'ils restent favorables à long terme, il faudra que le gouvernement irakien amende la constitution de manière à apaiser la communauté sunnite.
Snižování sociálních výdajů - právě tam velké peníze odtékají - by bolelo.
Réduire les dépenses sociales, qui comptent pour une grande partie du total, s'avérerait douloureux.
Během prvních dvou měsíců po ničivém cunami, které tam tehdy v prosinci udeřilo, navštívilo zemi bezmála 50 hlav států a ministrů zahraničí.
J'ai été aux premières loges pour constater cette nécessité au Sri Lanka après le tsunami dévastateur de décembre 2004.
Takový rámec by odhaloval příležitosti k lidské spolupráci, a tím poskytoval užitečný základ pro politické a ekonomické systémy, které uspějí tam, kde současná uspořádání ztroskotala.
En mettant en lumière des opportunités de coopération humaine, un tel cadre constituerait une fondation utile pour les systèmes politiques et économiques qui réussissent là où les arrangements existants ont échoué.
Na rozdíl od současného dění by se peníze daly směrovat tam, kde je jich nejvíce zapotřebí.
Cet argent pourrait être appliqué là où il est le plus utile, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui.
Rok co rok se světu tu a tam připomene, že hrozba pandemie je všudypřítomná.
Plusieurs fois par an, le monde se voit rappeler qu'une menace de pandémie est imminente.