Am | tým | tom | tim

TAM spanělština

zástupce TAM

Překlad TAM překlad

Jak z spanělštiny přeložit TAM?

TAM spanělština » čeština

zástupce TAM

tam čeština

Překlad TAM spanělsky

Jak se spanělsky řekne TAM?

tam čeština » spanělština

allí ahí allá por allí hacia allá en eso de allá

Příklady TAM spanělsky v příkladech

Jak přeložit TAM do spanělštiny?

Jednoduché věty

Neměl jsi tam chodit.
No deberías haber ido allí.
Velvyslanec je upřímný člověk vyslaný do zahraničí, aby tam lhal pro dobro své země.
Un embajador es un hombre honesto enviado al extranjero a mentir por el bien de su país.
Šel jsem tam z nutnosti.
Fui allí por necesidad.
Zůstali jsme tam tři měsíce.
Hemos permanecido allí por tres meses.
Plánujeme tam zůstat týden.
Tenemos pensado permanecer allí una semana.
Jím tam každý večer.
Como ahí todas las noches.
Všichni jsme byli tam.
Todos estuvimos ahí.
Tam kde se pálí knihy, posléze se upalují lidé.
Ahí donde se queman libros se acaba quemando también seres humanos.
Byl jsem tam ze své vlastní vůle.
Fui allá por mi propia voluntad.
Šel jsem tam ze své vlastní vůle.
Fui allá por mi propia voluntad.

Citáty z filmových titulků

Ale nepřijdete na to kdo vás tajně obdivuje, dokud tam nezajdete.
Pero no sabes quien te admira en secreto hasta que están allá.
A nemyslím, že to budu vědět a že tam prostě vejdu a řeknu to.
Y no creo que lo vaya a saber hasta que de hecho vaya ahí fuera y lo diga.
Tam tě neztratím, ať se děje, co se děje.
Entonces nunca te perderé.
Neměla by ses tam již ukazovat.
No puedes volver allí. De verdad serás castigada.
Jak je tak pěkná, jdi do své krajiny a žij tam šťastně.
Entonces vuelve a Australia. Vuelve a tu país y ten una buena vida, renegado.
Už za.. chvili. tam půjdu.
Iré pronto. Iré pronto. muy pronto.
Uh. tati, moje peněženka a oblečení jsou tam.
Papá, tengo la cartera y la ropa en la habitación.
Pojďme, já tě tam vezmu.
Te llevaré en mi espalda.
Stála u brány jakoby tam někdo byl a přiblble se smála.
Le estaba sonriendo a una pared como si viera a alguien.
Neusnu, když tu budeš chodit sem a tam.
No puedo dormir mientras das vueltas así.
Nemůžete tam jít.
Yune.
Tam byl.
Había.
Ne, tam ne.
Ahjusshi, no, no allí.
Podstatná část důkazů naznačuje, že vesmírný program, který vysílá televizní zpravodajství, jaké vidíme v posledních několika desetiletích je skutečně jen něco jako film, aby zakryl skutečný program, věci, o kterých tito chlapi už vědí, že tam jsou.
Las evidencias demuestran que el Programa Espacial que nos muestran en las noticias en estas ultimas décadas está ahí como una película para ocultar el verdadero programa que en realidad explora cosas que esta gente ya sabe que existe.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Některé služby by tedy měly přesunuty na širší zeměpisné jednotky, protože tam funguje dezinteresovanost (tedy vzájemnost dopadů).
Entonces, ciertos servicios deberían asignarse a una unidad geográfica más amplia porque tienen externalidades (es decir, interdependencia de efectos).
Pokud však jde například o školskou politiku, tam by centralizace systému veřejného školství ve všech členských zemích žádné výhody nepřineslo.
En la política educativa, sin embargo, imponer el mismo sistema a todos los miembros no generaría economías de escala.
Je nutné obejít byrokratické aparáty, aby se pomoc dostala tam, kde je jí třeba: na půdu obdělávanou nejchudšími rolnickými rodinami na světě.
Hay que saltarse las burocracias y llevar la ayuda a donde se la necesita: en la tierra labrada por las familias de agricultores más pobres del mundo.
K válčení mezi státy může dodnes docházet tam, kde lze nalézt strategické frontové linie, jakými jsou například hranice mezi Izraelem a Sýrií, hranice mezi Indií a Pákistánem nebo hranice rozdělující obě Koreje.
Todavía pueden ocurrir conflictos entre Estados en los que se pueden encontrar frentes estratégicos, como la frontera de Israel y Siria, la frontera de India y Pakistán y la frontera que divide a las dos Coreas.
Nedlouho poté mě prezident Kagame požádal, abych šel bojovat do Konga a pomohl tam skoncovat s kolosálně zkorumpovaným Mobutuovým režimem.
Pronto el presidente Kagame me pidió que peleara en Congo para acabar con el monumentalmente corrupto régimen de Mobutu.
Hlavní ponaučení z útoku na Paříž zní, že musíme být připraveni zasáhnout tehdy a tam, kde to právě bude zapotřebí.
La enseñanza principal que se desprende del ataque contra París es la de que debemos estar preparados para actuar durante mucho tiempo y en muchos lugares.
Zlý svět tam venku by neměl mít možnost dotknout se Země svobody.
El mundo exterior malvado no debería poder tocar la Tierra de los Libres.
Další myšlenkou je požadovat od všech, kdo v USA chtějí své postavení přistěhovalce legalizovat, aby se vrátili domů a tam čekali v pořadníku.
Otra idea es exigir que cualquier persona que esté en los EU y que quiera regularizar su calidad migratoria regrese a su país y haga la cola ahí.
Takže tam, kde Hiatt vidí tým reportérů, již byli při kontrole Bushovy administrativy až příliš zbabělí, vidí Frankel novinářskou obec, kde ledabylý a zmatečný proces nicméně odvádí uspokojivou práci.
Entonces, donde Hiatt ve un cuerpo periodístico que fue demasiado cobarde al vigilar a la administración Bush, Frankel ve un cuerpo periodístico que realiza una labor razonable aunque sea mediante un proceso desordenado y confuso.
Někteří z nich už tam jsou déle než pět let. A nikdo z nich zatím nebyl postaven před soud.
Algunos de ellos han estado allí por más de cinco años, y ninguno ha sido llevado a juicio.
Aby se tam dlouhodobě udržely, irácká vláda bude muset upravit ústavu způsobem, který usmíří sunnitskou obec.
Pero para mantenerlos así a largo plazo, el gobierno iraquí tendrá que modificar la constitución de forma que aplaque a la comunidad sunita.
Maličká Dubaj přitahuje mnohem víc zahraničních investic: Íránci tam jezdí za bankovními službami, obchodem i zábavou.
La pequeña Dubai atrae mucha más inversión extranjera: los iraníes van allí para sus operaciones bancarias, para comerciar y para divertirse.
Snižování sociálních výdajů - právě tam velké peníze odtékají - by bolelo.
Recortar los gastos en bienestar -donde está el dinero grande- sería doloroso.
Během prvních dvou měsíců po ničivém cunami, které tam tehdy v prosinci udeřilo, navštívilo zemi bezmála 50 hlav států a ministrů zahraničí.
En los dos primeros meses luego del tsunami devastador que ocurrió ese mes de diciembre, cerca de 50 jefes de Estado y ministros de Relaciones Exteriores visitaron la isla.