immediatamente italština

okamžitě, ihned, hned

Význam immediatamente význam

Co v italštině znamená immediatamente?

immediatamente

nel momento presente, senza ritardi

Překlad immediatamente překlad

Jak z italštiny přeložit immediatamente?

Příklady immediatamente příklady

Jak se v italštině používá immediatamente?

Citáty z filmových titulků

Perchè non l'ha seppellita immediatamente invece di fare un funerale di 3 giorni?
Proč ji nepochovají hned, k čemu je to čekání?
Così ho preso immediatamente quest'altro, che ha un nuovo numero.
A pak okamžitě jsem sehnala tenhle nový s jiným číslem.
Così ho preso immediatamente quest'altra.
A pak okamžitě jsem sehnala tuhle.
Smettetela immediatamente!
Nechte toho! Hned!
Renfield ha reagito immediatamente al suo odore.
Renfield zareagoval hned, jak ho ucítil.
Mi informi immediatamente appena avrà notizie dai soccorritori.
Dejte mi vědět, až uslyšíte o našich záchranářích.
Dexter, chiedi a quest' uomo di andarsene immediatamente.
Dextere, ať ten člověk okamžitě odejde.
Manda a comprarli immediatamente.
Okamžitě pro ně pošlete.
A dire la verità, devo procurarmi dei soldi immediatamente.
Abych řekl pravdu, musím okamžitě sehnat nějaké peníze.
Voglio che usciate a scusarvi. immediatamente.
Chci, abyste se mu šel omluvit. Ihned.
Il metodo più sicuro per eliminare il personale è usare del gas in una sottile fiala di vetro, che si romperà immediatamente, quasi senza far rumore, quando gettata.
Zneškodnit personál neslyšně plynem ve skleněných ampulích. Plyn. Fantastické.
Chiunque comprometta l'organizzazione sarà annientato immediatamente, senza eccezioni.
Každá osoba, jež organizaci ohrozí, bude bez výjimky odstraněna.
Parto per iI mare immediatamente!
Všechno připravit.
Farò in un secondo, subito, immediatamente.
Samozřejmě, mein Herr. Jistě, hned.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

La soluzione migliore sarebbe rinforzare l'efficacia di entrambi i canali utilizzando entrambe le misure, e farlo immediatamente.
Nejlepším řešením by bylo posílit efektivitu obou kanálů využitím obou těchto metod - a to neprodleně.
Ci sono alcuni indicatori economici, come la disoccupazione o i dati sull'inflazione, che sono immediatamente importanti per le banche centrali in quanto possono riguardare direttamente i loro mandati e avere quindi degli effetti prevedibili.
Některé ekonomické ukazatele, například údaje o nezaměstnanosti nebo o inflaci, jsou pro centrální banky okamžitě významné, poněvadž se mohou přímo týkat jejich mandátů, a proto mají dosti předvídatelné dopady.
Una persona che visita gli Stati Uniti si rende immediatamente conto della diffusione del problema.
Každý návštěvník USA může snadno zpozorovat všudypřítomnost tohoto problému.
Come l'Ucraina, la Polonia ha sofferto di una diffusa corruzione negli anni immediatamente successivi al crollo del comunismo.
Podobně jako Ukrajina trpělo také Polsko v prvních letech po pádu komunismu rozšířené korupci.
L'attuazione di queste proposte, per esempio, nel 1999, avrebbe potuto limitare il flusso di capitali verso la periferia che ha fatto immediatamente seguito all'introduzione della moneta unica.
Kdyby se tyto návrhy byly realizovaly řekněme v roce 1999, možná by omezily příliv kapitálu do evropské periferie bezprostředně po zavedení jednotné měny.
Con una politica pubblica più razionale, saremmo in grado di soddisfare questo bisogno immediatamente.
Při racionálnější veřejné politice můžeme tuto potřebu ihned uspokojit.
I suoi oppositori politici hanno immediatamente fatto notare che questo equivale ad ammettere che il primo piano di stimolo ha fallito.
Jeho političtí odpůrci rychle poznamenali, že se to rovná přiznání, že první stimul ztroskotal.
È un uomo che ispira fiducia; l'ho percepito immediatamente.
Vzbuzuje důvěru; to jsem pocítil okamžitě.
Ma rimuovere i dazi è qualcosa che potrebbe essere implementato rapidamente e che gioverebbe immediatamente alle persone più bisognose.
Odstranění cel je však krokem, který by se dal podniknout rychle a z něhož by okamžitě měli prospěch nejpotřebnější lidé.
Se si vuole mantenere questa linea, la porta di uscita deve essere immediatamente allargata, e devono essere branditi enormi estintori antincendio.
Má-li být tato linie zachována, je nutné okamžitě výrazně rozšířit únikový východ a mávat obřími hasicími přístroji.

Možná hledáte...