immediato italština

bezprostřední, přímý, okamžitý

Význam immediato význam

Co v italštině znamená immediato?

immediato

istantaneo, subitaneo

Překlad immediato překlad

Jak z italštiny přeložit immediato?

immediato italština » čeština

bezprostřední přímý okamžitý neodkladný blížící se

Příklady immediato příklady

Jak se v italštině používá immediato?

Citáty z filmových titulků

Il nostro primo compito è il passaggio immediato.
Prvotním úkolem této sněmovny je neprodlené schválení.
Se ritiene tale causa. troppo impegnativa, le vorrei ricordare che a meno che non presentiamo. ricorso nell'immediato futuro.
Na jeho výsledku. nezávisí další jednaní. a ráda bych vám připomněla, že pokud neobdržíme. ve stanoveném termínu..
Se fu così, non me ne resi conto al momento, c'erano cose di più immediato interesse.
Pokud ano, tehdy jsem na ně nedbal. měl jsem jiné starosti.
Il mio metodo di avvicinamento ebbe immediato successo.
Způsob, jaký jsem zvolil, se osvědčil.
Non vi è nulla di più vantaggioso per noi del vostro rientro immediato.
Na srdci nám leží pouze váš návrat domů i s bombou.
Ha un immediato effetto calmante.
Hned mě uklidní.
I sovietici hanno promesso di occuparsi di noi, ma non lo faranno nell'immediato.
Sověti na nás mají dohlížet, ale to neřeší naše palčivé problémy.
Pagamento immediato.
Zaplaťte, tady, přesně sem.
Codice di richiamo immediato, ovviamente.
Útok musíme okamžitě odvolat!
Dislocato a Parigi con effetto immediato.
A k tomuto datu přeložen do Paříže.
Ultima chiamata per il volo 12A per Acapulco imbarco immediato all'uscita 35.
Cestující letu 12 A do Acapulca, gate číslo 35.
Prepararsi ad atterraggio immediato.
Můžete okamžitě přistát.
Attacco immediato.
Útočíme.
Decollo immediato di tutta la squadriglia.
Peruť má pohotovost. - Neblázněte.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Il settore privato può spendere meno e risparmiare di più, ma ciò implicherebbe un costo immediato, noto come il paradosso della parsimonia di Keynes: una produzione economica in calo e un aumento del debito rispetto al Pil.
Soukromý sektor může sice utratit míň a víc šetřit, ale to by okamžitě znamenalo újmu známou jako Keynesův paradox úspor: pokles ekonomického výstupu a růst zadlužení jako podílu HDP.
I bilanci delle banche riceverebbero un incentivo immediato, e così anche i bilanci dei Paesi altamente indebitati.
Bilance bank i rozpočty silně zadlužených zemí by dostaly okamžitou vzpruhu.
Mentre la decisione avrebbe un significativo svantaggio politico -cioè, un immediato indebolimento della recente sovranità scozzese - le sue implicazioni economiche sono contrastanti.
Takové řešení by znamenalo značnou politickou nevýhodu - okamžitě by totiž rozředilo nově nabytou suverenitu Skotska - a jeho ekonomické důsledky by byly smíšené.
Per riconciliare le nostre priorità ambientali con una crescita protratta nel tempo, dobbiamo agire in modo realistico, pragmatico e, soprattutto, immediato.
Chceme-li uvést naše ekologické priority do souladu s trvalým růstem, musíme jednat realisticky, pragmaticky a především bezodkladně.
Inoltre, questi titoli sono valutati in modo differenziale in riferimento alla curva dei rendimenti dei titoli di stato, il che implica che il QE avrà un impatto immediato sui costi di finanziamento delle imprese.
Tyto dluhopisy se navíc oceňují jako rozpětí výnosové křivky vládních dluhopisů, z čehož vyplývá, že QE bude mít bezprostřední dopad na náklady financování podniků.
Ciò significa che un aumento dei salari reali per i lavoratori avrà l'impatto più immediato, anche se il rovescio della medaglia è costituito da margini di profitto inferiori per l'America corporativa.
To znamená, že nejbezprostřednější dopad bude mít zvýšení reálných mezd pro zaměstnance, třebaže druhou stránkou mince budou nižší ziskové marže pro americké firmy.
L'entità degli investimenti necessari per compensare la perdita di energia nucleare potrebbe contribuire a dare uno stimolo più immediato.
Také rozsáhlé investice nutné k nahrazení výpadku jaderné energetiky mohou zvýšit okamžitý stimul.
Il maggiore rischio per l'Eurozona nell'immediato futuro non è l'uscita disordinata di alcuni Paesi, quanto un periodo prolungato di crescita stagnante ed elevata disoccupazione.
Největším rizikem pro eurozónu není v dohledné době neřízený odchod některých zemí, ale spíš vleklé období stagnujícího růstu a vysoké nezaměstnanosti.
Visto che la Corea del Nord difficilmente deciderà di intraprendere un processo di denuclearizzazione, per lo meno in un futuro immediato, è necessaria una strategia alternativa.
Vzhledem k malé pravděpodobnosti, že se Severní Korea přinejmenším v blízké budoucnosti vzdá jaderných zbraní, je zapotřebí alternativní strategie.
E anche nel caso in cui venissero emanate, i loro effetti sulla creazione di posti di lavoro nell'immediato sarebbero minimi.
I po uzákonění by krátkodobé účinky na tvorbu pracovních míst byly minimální.
Né tanto meno potrebbe abusare del privilegio, pena l'allontanamento automatico e l'immediato rialzo dei costi di indebitamento per il Paese in questione.
Zároveň by žádná země nemohla výsadu zneužít, jinak by ji automaticky ztratila, což by okamžitě vyvolalo vzestup výpůjčních nákladů země.
Il primo percorso potrebbe offrire scarsi risultati nell'immediato, ma accontentarsi dei frutti a portata di mano potrebbe essere una distrazione o qualcosa di peggio.
První cesta možná nabídne málo plodů na dolních větvích; takové ovoce ovšem může odvádět pozornost nebo působit ještě hůř.
Non tutto ciò che è valido ha un effetto positivo immediato sul bilancio finanziario, o può essere messo ordinatamente in una scatola.
Ne všechny užitečné věci mají bezprostřední pozitivní dopad na základní finanční ukazatele a nedají se ani jednoduše zaškatulkovat.
Ciò comporterebbe un miglioramento modesto dell'inflazione attesa - indicatore preferito dalla BCE della stabilità dei prezzi - non per l'immediato futuro, ma in cinque anni, e ancora per il successivo quinquennio.
To vyvolalo mírné zvýšení očekávané inflace - oblíbené měřítko cenové stability ECB - nikoliv pro bezprostřední budoucnost, ale za pět let a poté po dobu pěti let.

Možná hledáte...