imminente italština

nastávající, bezprostřední

Význam imminente význam

Co v italštině znamená imminente?

imminente

[[minaccioso]]

Překlad imminente překlad

Jak z italštiny přeložit imminente?

Příklady imminente příklady

Jak se v italštině používá imminente?

Citáty z filmových titulků

Finora è riuscito a eludere i detective superando un cordone di sicurezza che coinvolge il nordest ma si attende il suo arresto imminente.
Muž, který zatím úspěšně uniká, proklouzl kordonem kolem států na Severovýchodě, ale každým dnem se očekává zpráva o jeho zatčení. Detektivové hledají dva muže, z nichž jeden je podle nich vrahem.
Approvava il matrimonio imminente di Laura con il signor Carpenter?
Schvalovala jste Lauřinu svatbu s panem Carpenterem?
La fine del mondo è imminente.
Konec světa nadohled!
Il pericolo imminente è passato. Il pericolo imminente è passato.
Konec bezprostředního nebezpečí.
Il pericolo imminente è passato. Il pericolo imminente è passato.
Konec bezprostředního nebezpečí.
Il pericolo imminente è passato.
Konec bezprostředního nebezpečí.
Si prepara un attacco imminente su questo fronte.
Skupina armád se formuje na této frontě pro brzkou ofenzívu.
Non credo che vorranno andare con la mietitura così imminente.
Ale sotva se jim bude chtít. Blíží se žně.
Non con la mietitura così imminente. Dovró far appello al loro patriottismo.
Musím apelovat na jejich smysl pro vlastenectví.
Non si parla più del Bottone Rosso. Il disastro è imminente.
Se všemi těmi řečmi o červeném tlačítku jsme na pokraji katastrofy.
Lancio spaziale russo imminente.
Za okamžik startuje ruská kosmická lodď.
Parola chiave imminente.
Kódově heslo je bezprostřední.
La parola chiave non è, ripeto, non è imminente.
Kódové heslo není - opakuji, není - bezprostřední.
Testimone in fuga nella folla, arresto imminente.
Nemůže utéct, za chvíli ho máme.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Chiunque vinca dovrà comunque affrontare un'imminente crisi fiscale prevista per la fine del 2012.
Ať už zvítězí kdokoliv, na konci roku 2012 se rýsuje fiskální sráz.
Consultando gli archivi dell' anno precedente ciascuno di questi eventi, non ho trovato praticamente traccia di interventi, da parte degli economisti, che avvertissero del rischio di una crisi imminente.
Když jsem pátral ve zpravodajských archivech za období jednoho roku před začátkem těchto recesí, nenašel jsem prakticky žádné varování ekonomů před blížící se těžkou krizí.
Ma ora nessuno può ignorare l'imminente crisi idrica - soprattutto chi ne sta già assaporando gli effetti.
Je však stále obtížnější ignorovat hrozící vodní krizi - zejména pro ty, kdo už dnes pociťují její následky.
In caso contrario, l'imminente unione bancaria e i trasferimenti fiscali saranno deprivati della necessaria legittimità politica.
Jinak nadcházející bankovní unii a fiskálním transferům bude scházet nezbytná politická legitimita.
La recente intensificazione di tali violazioni da parte dell'esercito cinese rischia di avere importanti implicazioni per l'imminente visita in India del presidente Xi Jinping, nonché per il futuro dei rapporti bilaterali tra i due paesi.
Nedávné zintenzivnění tohoto narušování hranic ze strany PLA bude mít významný dopad na chystanou návštěvu prezidenta Si Ťin-pchinga v Indii - i na budoucnost bilaterálních vztahů.
E quando le prove sono chiare e il rischio imminente, i governi devono puntare i piedi, proprio come ha fatto l'Australia.
A pokud jsou důkazy zřejmé a riziko bezprostřední, musí vlády zasáhnout tak, jak to učinila ta australská.
Oltre a infossare i propri risultati, la ExxonMobil (ed i suoi pari) ha fondato e promosso la cosiddetta scienza spazzatura, attaccando gli scienziati che mettevano in guardia rispetto all'imminente disastro climatico.
Kromě utajování vlastních zjištění společnost ExxonMobil (a jí podobné firmy) financovala a propagovala pavědu a útočila na vědce, kteří varovali před blížící se klimatickou katastrofou.
Dunque, allorché egli paventa una guerra di religione imminente in Europa, tra il nord-est calvinista dominato dalla Germania e la periferia in gran parte cattolica, è il momento di prenderne atto.
Když tedy tento muž hovoří o blížící se náboženské válce v Evropě, kterou spolu povedou kalvinistický severovýchod ovládaný Německem a převážně katolický okraj, je vhodné tomu věnovat pozornost.
Ma è possibile che le economie emergenti vivano anche un altro sintomo comune di una crisi imminente, un sintomo che è decisamente più difficile da rilevare e misurare: il debito occulto.
Rozvíjející se ekonomiky možná ale zažívají i další běžný symptom nadcházející krize, který je mnohem těžší odhalit a změřit: skryté dluhy.
Alla fine di luglio, il Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon ha pubblicato un breve rapporto quale nota informativa in vista del dibattito imminente all'Assemblea Generale.
Koncem července generální tajemník OSN Pan Ki-mun zveřejnil krátkou zprávu, aby informoval o nadcházející debatě Valného shromáždění.
Forse il vincolo più pressante sulla produzione agricola è l'imminente carenza di manodopera, poiché i giovani rurali, che tradizionalmente costituiscono la forza lavoro agricola, vanno ad affollare le città.
Možná nejtíživější brzdou zemědělské produkce je hrozící nedostatek pracovních sil, neboť mladí venkované, kteří tradičně tvoří zemědělskou pracovní sílu, houfně prchají do měst.
Ristabilire gli accordi swap della Fed con le economie emergenti minimizzerebbe le esternalità negative che scaturirebbero dall'imminente inversione di rotta monetaria.
Obnovení swapových dohod Fedu s rozvíjejícími se ekonomikami by minimalizovalo negativní důsledky během pozdějšího obratu měnové politiky.
In effetti, sono in molti a pensare che una rivoluzione nel modo in cui la conoscenza e l'informazione viene diffusa sia imminente.
Někteří lidé dokonce tvrdí, že se schyluje k revoluci ve způsobu vzniku a přenosu znalostí a informací.
Potrebbero finanziare il monitoraggio e la previsione di eventi di bassa incidenza e dalle estreme condizioni climatiche, consentendo alle autorità e alla gente comune di prepararsi in modo più efficace a un disastro imminente.
Mohly by se z nich zaplatit monitoring a předpovědi projevů extrémního počasí s pomalým nástupem, které by úřadům i veřejnosti umožnily účinněji se připravit na blížící se katastrofu.

Možná hledáte...