ente | mento | monte | gente

mente italština

mysl, rozum

Význam mente význam

Co v italštině znamená mente?

mente

(filosofia) (psicologia) (biologia) facoltà di capire e pensare intelletto

Překlad mente překlad

Jak z italštiny přeložit mente?

mente italština » čeština

mysl rozum paměť intelekt esprit duch

Příklady mente příklady

Jak se v italštině používá mente?

Citáty z filmových titulků

Beh, mi ha invitato la tua mente depressa.
No, tvoje deprivovaná mysl mě sem pozvala.
Il mio metodo sarebbe quello di indagare e scoprire cosa sta davvero succedendo nella tua mente.
Moje metoda by byla podrobně prostudovat, a zjistit, co se doopravdy děje ve vaší mysli.
Non finché non mi dici che diavolo hai in mente.
Ne, dokud mi neřekneš svůj plán.
Ehi, cavolo, mi e' appena venuto in mente!
Hele, můj bože, tohle mi zrovna přišlo na mysl..
Prima di tutto, un guidatore deve avere buon senso e mente fredda. e a lei mancano entrambi.
Víc než cokoliv řidič potřebuje zdravý rozum a chladnou hlavu, a vy nemáte ani jedno.
Poi mi viene in mente. che così è iniziato tutto.
A pak si vzpomenu, že tím to právě všechno začalo.
Smettila di leggermi nella mente, angioletto! Entrambi!
Běžte pryč z mé hlavy, vy anděli!
Ma che diavolo ti salta in mente?
Na co ty sakra myslíš?
Non riesco nemmeno a pensare alle derivate senza mi torni in mente quella tutor della Manor Hall.
Nemůžu na derivace ani pomyslet, aniž bych si nevzpomněl na tu učitelku z koleje.
Ti dico, Lanyon, che non abbiamo nemmeno incominciato a scoprire cosa puo' fare la scienza con il corpo e la mente di un uomo.
Poslyšte, Lanyone, ještě jsme nezačali zkoumat, co je věda schopna udělat s tělem a duší člověka!
Un orribile sospetto svolazzava nella mente di Elie, che altri ricordi adesso confermavano.
Hrozivá podezření zmítala Eliovou myslí, které potvrzovaly další vzpomínky.
Tra la mente che progetta e le mani che costruiscono dev'esserci un mediatore.
Mezi hlavou, která plánuje a rukama, které staví, musí být prostředník.
Non c'è intesa tra la mente e le mani senza l'azione mediatrice del cuore.
Nemůže být žádného pochopení mezi hlavou a rukama, pokud nepůsobí srdce jako prostředník.
E poi come ti viene in mente di chiamarli incolti?
Co tě napadlo ty lidi nazývat nevzdělanou bandou?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Obstfeld aveva in mente un meccanismo di salvataggio per le banche, ma è ormai evidente che vi è la necessità anche per gli stati e le municipalità di un prestatore di ultima istanza e di un meccanismo per il fallimento.
Evropští lídři nemohou bez soudržného evropského politického rámce donekonečna uskutečňovat rozsáhlé transfery napříč zeměmi.
In tal modo, poiché riteneva che nessuna persona sana di mente potesse desiderare più di quanto lui aveva in termini di necessità, comodità e lusso, il problema economico sarebbe stato risolto.
A protože si Keynes představoval, že žádný příčetný člověk by nemohl chtít od života víc nezbytností, běžných věcí a luxusu než on sám, ekonomický problém by se tím vyřešil.
È un carico di lavoro che attanaglia la mente e richiede il costante impegno del Segretario generale e del suo team.
Jde o pracovní zátěž, jakou si lze stěží představit, a vyžaduje nepřetržité úsilí generální tajemníka a jeho týmu.
Per la Russia, la partita non riguardava il denaro, ma il cuore e la mente.
Pro Rusko nešlo v zápase o peníze.
Il genere di politica che evidentemente ha in mente Sarkozy è tuttavia quella di combattere gli speculatori, che vengono percepiti come fattori destabilizzanti nei mercati delle materie prime agricole.
Širší politikou, již má ovšem Sarkozy evidentně na mysli, je postup proti spekulantům, u nichž se má za to, že trhy se zemědělskými komoditami destabilizují.
Ma dobbiamo sempre tenere bene a mente la minaccia del cancro all'utero.
Neustále však musíme mít pevně na zřeteli hrozbu rakoviny děložního hrdla.
Certo, i leader politici democratici devono essere pronti a dare delle risposte alle persone, ed il denaro ed i posti di lavoro sono chiaramente nella mente della gente.
Budiž, demokratičtí političtí představitelé musí reagovat na zájmy lidí a těm očividně leží peníze a pracovní místa na srdci.
Ed è ancora più importante tenere a mente i significativi miglioramenti in termini di salute che potrebbero essere raggiunti con risorse finanziarie adeguate.
Ze všeho nejdůležitější je, že při dostatečných finančních zdrojích by se dalo dosáhnout značných zlepšení v oblasti zdravotnictví.
Nell'esplorare l'ampia gamma di tematiche - tra cui energia, agricoltura e medicina - un approccio, nella mia esperienza, è emerso come il più efficace: iniziare avendo in mente la fine.
Podle mých zkušeností ze zkoumání široké škály témat - energie, zemědělství, lékařství a dalších - se jako nejúčinnější ukazuje tento přístup: začni uvažovat od konce.
Ma dal momento che mettiamo in conto tali costi, dobbiamo tenere a mente che cambiamenti climatici incontrollati imporrebbero un costo ben più alto.
Až však budeme tyto náklady počítat, musíme mít na paměti, že největší částkou by nás zatížily překotné klimatické změny.
Quale persona sana di mente può pensare che un paese sceglierebbe di vivere quello che ha vissuto la Grecia solo per ottenere uno sconto dai suoi creditori?
Opravdu se kdokoliv příčetný domnívá, že by kterákoliv země dobrovolně podstoupila to, čím si prošlo Řecko, jen aby se zbavila svých věřitelů?
In realtà questo non è quello che aveva in mente la Cina.
Ve skutečnosti ani Čína takovou představu neměla.
Chiunque tentasse di giudicare queste elezioni con gli stessi standard delle elezioni nazionali dovrebbe tenerlo a mente.
To by si měl uvědomit každý, kdo by tyto volby chtěl soudit podle téhož měřítka jako volby národní.
In assenza di servizi pubblici, Escobar conquistava il cuore e la mente dei più poveri di Medellín con la sua generosità - anche se terrorizzava la città.
Za neexistence veřejných služeb si Escobar svou štědrostí podmanil city i myšlení medellínské chudiny - přestože zároveň město terorizoval.

Možná hledáte...