naopak čeština

Překlad naopak italsky

Jak se italsky řekne naopak?
Doporučujeme...Začínáme s italštinouKoupit booktook.cz »

Příklady naopak italsky v příkladech

Jak přeložit naopak do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Naopak. možná to je velice důležité.
Anzi. potrebbe essere stata fondamentale.
Naopak, potěšil jsem ho.
Anzi, è soddisfatto.
Jistěže, musíme být v menšině, protože představujeme. nejhodnotnější příklad úsilí a oběti v mobilizaci národa, a také lidé nikdy nejsou ve většině, ale naopak spíše v menšině.
Siamo dovuti rimanere in minoranza, perché abbiamo dedicato. i più importanti elementi di lotta e sacrificio per la nazione. che sono sempre stati, non nella maggioranza ma nella minoranza.
Ne, ne, zcela naopak.
Casomai il contrario!
To platí i naopak.
Bene, è reciproco.
Naopak. Moc rád.
Sì, con piacere.
Právě naopak.
AI contrario.
Naopak, nikdo vám přece nebrání spát na chodbě, jestli chcete.
Al contrario! Lei è liberissima di dormire nel corridoio se vuole. Pronto?
Naopak.
Ragiono molto bene.
Soud se naopak cítí poctěn.
A dir la verità, la corte ne è molto lusingata.
Naopak, měl jsem štěstí.
Mi considero molto fortunato.
Ne tak, naopak.
No, dall'altra parte.
Diktátoři si naopak svobodně zotročují lid.
I dittatori sono liberi ma rendono schiavo il popolo.
Naopak, můžete mi doporučit dobrý hostinec?
Anzi, c'è qualcuno che possa consigliarmi un buon albergo?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Všechno naopak začne být jasnější.
Al contrario tutto si illumina di più.
Naopak Bhútán patří mezi dvacet nejmírovějších států, ale do indexů novátorství se vůbec nepropracoval.
Al contrario, il Bhutan è tra le prime 20 nazioni più tranquille, ma non appare nemmeno nelle classifiche che riguardano l'innovazione.
Když jsou naopak děti zdravé, zbaví se rodiny zátěže spojené s nákladnou lékařskou péčí, což jim umožní věnovat víc peněz na potraviny a vzdělání.
Ma quando i bambini sono sani, le famiglie sono svincolate dal peso della costosa assistenza sanitaria, consentendo loro di spendere più denaro in cibo e istruzione.
Čím více se naopak zaměřují na krátkodobou politiku návratu lidí do práce, tím si jejich ekonomiky vedou lépe.
Al contrario, i governi che si sono concentrati sulle politiche che permettessero ai loro cittadini di rimettersi subito al lavoro possono gioire della ripresa delle loro economie.
Právě naopak, výdajové škrty ublíží nejzranitelnějším občanům, rozšíří propast mezi bohatými a chudými a přispějí k sociální a politické nestabilitě.
Al contrario, i tagli alla spesa andranno a ferire i loro cittadini più vulnerabili, amplieranno il divario tra ricchi e poveri, e contribuiranno all'instabilità sociale e politica.
Právě naopak, stín se den ze dne prodlužuje, vinou chybějících účinných politik, které by tok nominálních výdajů napříč ekonomikou vrátily na jeho dřívější dráhu.
Al contrario, l'ombra si sta allungando ogni giorno che passa, a causa dell'assenza di politiche efficaci per riportare il flusso della spesa nominale dell'economia intera sulla sua anziana traiettoria.
Když naopak klesly, klesaly i dlouhodobé sazby.
Quando entrambi sono scesi, anche i tassi a lungo termine sono calati.
Právě naopak: předpovědi velkých centrálních bank ohledně růstu a inflace v letech po finanční krizi ustavičně nadhodnocují růst i inflaci - a to výrazně.
Al contrario, la crescita delle principali banche centrali e le previsioni dell'inflazione negli anni successivi alla crisi finanziaria hanno prodotto delle sovrastime importanti, con ampi margini, sia sulla crescita che sull'inflazione.
Nejméně úspěšné jsou naopak při financování grandiózních projektů, jež přinášejí užitek současné elitě, avšak nedaří se jim nalézt správnou rovnováhu mezi ekologickými, společenskými a rozvojovými prioritami.
Al contrario, i loro più grandi fallimenti sono venuti dal finanziamento di progetti grandiosi che beneficiano le élite correnti, ma non considerano con l'equilibrio adeguato le priorità ambientali, sociali e di sviluppo.
V tomto případě se návrat půdy oloupeným rolníkům i nabídka finanční reparace obětem a těm, které konflikt vyhnal z domova, naopak staly cestou k míru.
In questo caso, la restituzione dei terreni ai contadini espropriati e l'offerta di un risarcimento finanziario alle vittime e agli sfollati a causa del conflitto sono diventati la via della pace.
Právě naopak, některé klíčové problémy dnešní Číny vyžadují výraznější úlohu vlády.
Al contrario, oggi alcuni dei principali problemi della Cina richiedono un ruolo più forte da parte del governo.
Řada ukazatelů efektivity fungování vlády a trhu práce se naopak zhoršila.
Al contrario, molti indicatori di efficienza che misurano il modo in cui il governo e il mercato del lavoro funzionano hanno evidenziato un peggioramento.
Tím, co se v Řecku nepovedlo, nebyly fiskální reformy. Právě naopak: úsporný program byl možná až příliš úspěšný (a bolestný).
Quello che è andato storto in Grecia non è stato l'aggiustamento fiscale, anzi, l'austerità è stata applicata in maniera fin troppo efficace (e dolorosa).
Naopak EPP uspěla relativně lépe v malých zemích, kde je počet hlasů nezbytných k získání mandátu mnohem nižší.
Al contrario, il Ppe è andato relativamente meglio in paesi più piccoli, dove il tributo richiesto per un seggio, sempre in termini di voti, è assai minore.
Doporučujeme...1000 italských slovíčekIlustrovaný slovníkKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...