Aue | age | Fuge | Arge

Auge němčina

oko

Význam Auge význam

Co v němčině znamená Auge?

Auge

oko Anatomie Sinnesorgan zum Sehen Ich kann das auf die Entfernung mit meinen Augen schlecht sehen. kurz für Fettauge, eine runde Fettablagerung auf der Oberfläche einer Flüssigkeit Die Hühnersuppe scheint sehr fett zu sein, es haben sich Augen abgesetzt. Punkte auf einem Spielewürfel Ich darf vier Felder weiter ziehen, da der Würfel vier Augen zeigt. bei verschiedenen Kartenspielen (zum Beispiel Skat) die den einzelnen Karten zugeordneten Punkte Wer mehr als 30 Augen hat, ist aus dem Schneider. Meteorologie Zentrum eines Wirbelsturms Die absolute Windstille ist charakteristisch für das Auge des Wirbelsturms. oko Botanik Knospe, besonders bei Kartoffeln Beim Kartoffelschälen sticht man die Augen aus. Architektur runde Lichtöffnung in einer Kuppel Im Pantheon strömt das Licht durch das Auge in der Kuppel. oko Zoologie augenähnliche Zeichnung bei verschiedenen Tieren (insbesondere bei Schmetterlingen) Die Augen auf der Flügeloberseite von Schmetterlingen sollen deren Fressfeinde abschrecken.
Doporučujeme...Patnáct vět německyNerozumím! | Ich verstehe nicht!Těchto patnáct vět vám v němčině pomůže vybruslit ze situace, když jste něčemu nerozuměli.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Auge překlad

Jak z němčiny přeložit Auge?

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Auge?
Doporučujeme...Patnáct vět německyVlak | Der ZugS těmito větami se určitě neztratíte na nádraží v kterékoliv německy mluvící zemi.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Auge příklady

Jak se v němčině používá Auge?

Jednoduché věty

Ich kann mit meinem rechten Auge nichts sehen.
Nevidím na pravé oko.
Ich kann mit meinem rechten Auge nichts sehen.
Na pravé oko nic nevidím.
Ich kann auf dem rechten Auge nichts sehen.
Nevidím na pravé oko.
Ich kann auf dem rechten Auge nichts sehen.
Na pravé oko nic nevidím.
Sie strich sanft über seine Wange, schenkte ihm ein trauriges Lächeln und mit einer Träne im Auge verließ sie endgültig das Zimmer.
Něžně ho pohladila po tváři, smutně se na něj usmála a se slzou v oku nakonec opustila místnost.

Citáty z filmových titulků

Behaltet diesen McClure im Auge, den Chef der neuen Verbrechenskommission.
Sledujte toho McClura z úřadu proti zločinnosti.
Danke. Aber ich behalte Sie lieber im Auge, Rico.
Díky, ale já bych na vás rád dohlédl, Rico.
Kid, du behältst sie im Auge.
Kide, ty je hlídej.
Ich wusste, dass er mich die ganze Zeit im Auge hatte.
Věděl jsem, že mě pozoruje celou tu dobu.
Selbst mit halbem Auge sieht man, dass etwas nicht stimmt.
I jednooký by viděl, že něco není v pořádku.
Ich behalte den Daumen im Auge.
Pořád sleduji ten palec.
Ich versetzte ihm ein blaues Auge und band ihn an einen Baum.
Udělal jsem mu monokl a přivázal ho ke stromu.
Ans Ende, da kann er alles im Auge behalten.
Na konec, kde může mít všechno pod palcem.
Albert, behalten Sie diesen alten Kerl im Auge.
Alberte, dohlídni na něj.
Ich bat die Schwester in der Zentrale. dafür zu sorgen, dass Sie kein Auge zu tun.
Požádal jsem spojovatelku. aby tě nenechala ani chvilku spát.
Ein blaues Auge.
Udělal mu monokl.
Behalten Sie sie im Auge, Nanine.
Dávejte na ni pozor, Nanine.
Skipper, im letzten Jahr gab es hier Heringe so weit das Auge reichte.
Když jsme tu lovili loni, měli jsme čluny plný po okraj.
Ich behalte dich mehr als im Auge, Disko!
Mě se jen tak nezbavíš, Disko!
Doporučujeme...Patnáct vět německyV restauraci | Im RestaurantTyhle německé věty vám pomůžou domluvit se s obsluhou restaurace.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Dieser durchaus realen Gefahr müssen die politischen Entscheidungsträger ins Auge blicken, wenn sie die GAP auf Grundlage der folgenden fünf Säulen reformieren.
Jde o reálné nebezpečí, o němž tvůrci politik musí seriózně přemýšlet, až budou SZP na základě následujících pěti pilířů reformovat.
Dies sollten die weltweiten Ratgeber im Auge behalten, wenn sie Staatsführern ferner Länder Hilfe zu Problemen anbieten, mit denen sie selbst wenig oder gar keine eigene Erfahrung haben.
Rádcové světa by se mohli pokusit to mít na paměti, až budou nabízet pomoc představitelům vzdálených zemí potýkajících se s problémy, s nimiž mají rádcové malé nebo vůbec žádné bezprostřední zkušenosti.
Friedrich Nietzsche hat einmal gesagt, dass man, wenn man dem Teufel zu lange ins Auge blickt, Gefahr läuft, selber zum Teufel zu werden.
Friedrich Nietzsche tvrdil, že pokud se příliš dlouho díváte do očí ďáblovi, hrozí, že se sami ďáblem stanete.
Doch ist es sowohl für Amerika als auch für die Saudis langfristig ungünstig, ein Auge zuzudrücken.
Toto mhouření očí je však krátkozraké, pro Ameriku i pro Saúdy.
Aber wenn die Finanzminister unserer Welt sich von der ihnen im April verabreichten Schocktherapie erholt haben, sollten sie auch die Chancen ins Auge fassen.
Jakmile se ovšem světoví ministři financí oklepou ze své dubnové šokové terapie, bude třeba, aby se zamysleli i nad příležitostmi.
Erstens darf die Bestrafung in einer modernen Demokratie nicht nur auf Vergeltung ausgerichtet sein, sondern sollte auch die Resozialisierung des Kriminellen im Auge haben, so dass er später wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden kann.
Za prvé nesmí být trest v moderní demokracii pouze aktem odplaty, ale měl by se také snažit zločince napravit, aby mu umožnil žít ve společnosti po boku jiných lidí.
Doch der Plan ging ins Auge, denn Gomes gewann in den Meinungsumfragen kontinuierlich dazu.
Tento taktický manévr však měl opačný účinek, neboť v průzkumech nadále stoupal Gomes.
Wir leben - so meinen einige - am Rande einer nanotechnologischen Revolution: Materie wird in einem Maßstab konstruiert, der tausendmal kleiner ist als mit bloßem Auge erkennbar wäre, und in dem bekannte Materialien sich völlig unerwartet verhalten.
Podle některých lidí žijeme na pokraji nanotechnologické revoluce, kdy se hmota konstruuje v měřítku tisíckrát menším, než dokážeme rozeznat pouhým okem, a dobře známé materiály se chovají neočekávaně.
Die Länder Europas könnten ihrerseits übereinkommen, die wirtschaftliche Erholung nicht mit zeitlich schlecht geplanten neuen Steuern abzuwürgen, wie man sie derzeit in Deutschland ins Auge fasst.
Evropa by se mohla dohodnout, že svému oživení nebude podrážet nohy špatně načasovanými novými daněmi, jako jsou ty, jež právě zvažuje Německo.
Die natürliche Selektion mag blind sein, die sexuelle Selektion dagegen hat ein Auge für die Schönheit - obwohl die Schönheit natürlich immer im Auge des Betrachters liegt.
Zatímco přírodní výběr je slepý, pohlavní výběr má smysl pro krásu - ačkoliv se vždy jedná o subjektivní krásu pro toho, kdo se dívá.
Die natürliche Selektion mag blind sein, die sexuelle Selektion dagegen hat ein Auge für die Schönheit - obwohl die Schönheit natürlich immer im Auge des Betrachters liegt.
Zatímco přírodní výběr je slepý, pohlavní výběr má smysl pro krásu - ačkoliv se vždy jedná o subjektivní krásu pro toho, kdo se dívá.
Die von der Europäischen Union etablierten Institutionen und politischen Strategien sind ein anschauliches Beispiel für die nicht sofort ins Auge fallenden Vorteile moderner grenzübergreifender Integration.
Instituce a politiky zavedené Evropskou unií jsou živoucím dokladem nenápadných přínosů moderní přeshraniční integrace.
So unvollkommen unsere ordnungspolitischen Systeme auch sind, ab einem gewissen Zeitpunkt könnten die Öffentlichkeit und ihre politischen Entscheidungsträger verlangen, dass wir der Wahrheit über die globale Erwärmung ins Auge sehen.
Jakkoliv nedokonalé jsou naše systémy vládnutí, v určité fázi může veřejnost a její lídři vyžadovat, abychom se postavili k pravdě o globálním oteplování čelem.
Ihre Empfehlungen sollten bindend sein, aber sie sollten sich nicht nur auf die jährlichen Haushaltsergebnisse beschränken, sondern auch die mittelfristige Tendenz im Auge behalten.
Jejich doporučení by měla být závazná, ale zároveň by se měla zaměřovat na střednědobý horizont, nikoliv na roční fiskální výstupy.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyVedro | HitzeTakhle si můžete německy postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »