dálnice čeština

Překlad dálnice německy

Jak se německy řekne dálnice?

Dálnice čeština » němčina

Autobahn
Doporučujeme...Patnáct vět německyAutobus a tramvaj | Bus und StraßenbahnS těmito větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města v německy mluvících zemích.Naučit se 15vet.cz »

Příklady dálnice německy v příkladech

Jak přeložit dálnice do němčiny?

Jednoduché věty

Život je jako velká dálnice.
Das Leben ist wie eine große Autobahn.

Citáty z filmových titulků

Jakmile se dostaneš k mlékárně, sjeď z dálnice na polní cestu.
An der Raffinerie fährst du vom Highway ab.
Řekl bych párek ze stánku u dálnice.
Ich würde sagen, Hotdogs am Highway.
Kus od dálnice je autoservis nějakýho Arta Hucka.
Dort ist die Garage von Art Huck.
Chlápek jménem Stanton říkal, že tu bude dálnice.
Ein Kerl namens Stanton sagt, sie bauen hier einen Highway.
Vražda: Neznámá žena nalezena mrtvá v okolí dálnice v 6.26 ráno.
UNIDENTIFIZIERTE FRAU 6:26 UHR NEBEN AUTOBAHN TOT AUFGEFUNDEN.
Ta čára tady.to je dálnice?
Die Linie hier - ist das eine Landstraße? Ja.
Chlapi našli ráno u dálnice mužské tělo.
Die Jungs fanden heute Morgen am Highway einen Mann.
Věděl, že maso z krvácejícího žraloka se trhalo do moře a že ryba nyní nechává krvavou stopu pro další žraloky stopu dlouho, jako dálnice přec celý oceán.
Er wusste, jeder Stoß des Hais hatte abgerissenes Fleisch bedeutet. Und dass sein Fisch jetzt für alle Haie eine breite Fährte durch die See zog.
Všechny ostatní jsou u nové dálnice. Většinou jsou ještě zavřený než začne sezona.
Die anderen sind alle am Highway, und vor Saisonbeginn sind sie geschlossen.
Lidé, kteří se z dálnice dívali na jih, byli znepokojeni, když viděli 3 létající talíře vysoko na Hollywood Bld.
Die Leute, die von der Autobahn aus nach Süden blickten, waren verblüfft, als sie drei fliegende Untertassen hoch über dem Hollywood Boulevard sahen.
Prairie Stop, dálnice 41. Dobře.
Prärie Stop, Highway 41. Gut.
Vedla tudy dálnice.
Scheint bloß keinen Sinn mehr zu haben.
Budou tam dálnice a spousta dalších věcí, nová země.
Dort gibt es Straßen und viele neue Dinge. Ein ganz neues Land.
Pan Christian Horn, jeden ze srdečných lidí, co se vydali na západ v době, kdy tam neexistovaly dálnice ani žádná civilizace.
Mr. Christian Horn, einer der wackeren Männer, die einst nach Westen zogen, als es noch keine Straßen gab, oder den Trost der Zivilisation.
Doporučujeme...Patnáct vět německyProč? | Warum?Tyhle věty vám napoví, jak v němčině vyjádřit vztah mezi příčinou a následkem.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Takže rozhodně, obdivujme hladké dálnice, čnící kancelářské bloky a bezchybná nákupní centra Singapuru.
Lasst uns also auf jeden Fall die guten Straßen, glitzernden Bürotürme und makellosen Einkaufszentren Singapurs bewundern.
Místo toho se dál soustředí na severovýchodní Asii, Tibet, Tchaj-wan a také na své aspirace přesunout se do Indického oceánu, této obrovské globální obchodní dálnice jednadvacátého století.
Vielmehr konzentriert man sich weiterhin auf Nordostasien, Tibet, Taiwan und auf seine Bestrebungen, in den Indischen Ozean, dieser großen globalen Handelsroute des 21. Jahrhunderts, vorzurücken.
Za těchto okolností by vlády, které zvažují například stavbu nové dálnice, měly tuto situaci považovat za ideální dobu pro takový krok.
Solche Zeiten sind für Regierungen, die beispielsweise planen, eine neue Autobahn zu bauen, ideal.
V Evropě připadá černá sobota na poslední víkend v červenci, kdy Francouzi a ostatní Evropané houfně vyrážejí do svých středomořských prázdninových letovisek a dálnice ochromují dopravní zácpy.
In Europa fällt der Schwarze Samstag auf das letzte Wochenende im Juli, wenn die Franzosen und andere Europäer in Scharen zu ihren Urlaubszielen im Mittelmeer aufbrechen und die Autobahnen durch den Urlaubsverkehr blockiert sind.
A dálnice, mosty, nemocnice a školy se rozpadají.
Autobahnen, Brücken, Krankenhäuser und Schulen verfallen.
Nová dálnice byla sice ve výstavbě, ale staveniště bylo plné aut a zvířat.
Obwohl eine neue Autobahn im Bau war, war die Baustelle voll mit Autos und Tieren.
Letiště, dálnice a další infrastruktura jsou prvotřídní. S ostatními částmi země Ankaru spojuje vysokorychlostní meziměstská železniční síť.
Der Flughafen, die Autobahnen und die sonstige Infrastruktur sind erstklassig, und ein Intercity-Netz aus Hochgeschwindigkeitszügen verbindet Ankara mit anderen Teilen des Landes.
Dálnice, která vede mimořádně náročným terénem a nachází se na ní 200 tunelů a mostů, slibuje snížit tranzitní dobu o tři až čtyři hodiny.
Sie durchquert mit 200 Tunneln und Brücken extrem raues Gebiet und verspricht, die Reisezeit um drei bis vier Stunden zu kürzen.
Infrastruktura jako dálnice, mosty, ba dokonce Kielský průplav se po letech zanedbávání rozpadá.
Die Infrastruktur - Autobahnen, Brücken und selbst der Nord-Ostsee-Kanal - zerfällt aufgrund jahrelanger Vernachlässigung.
Prostor tvoří borovicový les u staré dálnice, charakteristický malými, pravidelnými propadlinami v zemi, jež jsou pro takové hroby typické.
Es befindet sich in einem Kiefernwald in der Nähe einer alten Fernstraße und weist die für solche Massengräber typischen kleinen regelmäßigen Mulden in der Erde auf.
Infrastruktura Španělska dnes patří k nejlepším v Evropě, od vysokorychlostních vlaků přes nejmodernější letiště a rychlé dálnice až po špičkové zelené energetické sítě.
Heute hat Spanien eine der besten Infrastrukturen Europas, zu der Hochgeschwindigkeitszüge, hochtechnisierte Flughäfen, schnelle Autobahnen und erstklassige grüne Energienetze zählen.
Rovněž vládní výdaje za zboží a služby, jako jsou školství, dálnice, policie nebo kanalizace, však mají distributivní důsledky a lze je podobně jako vládní transfery alokovat konkrétním příjemcům.
Aber auch staatliche Ausgaben für Waren und Dienstleistungen - wie Bildung, Straßen, Polizei und Abwassersysteme - haben Verteilungskonsequenzen und lassen sich in ganz ähnlicher Weise tatsächlichen Nutznießern zuordnen wie staatliche Transferleistungen.
Budou-li se tyto balíčky zaměřovat na školství (velmi redistributivní) nebo na kanalizaci, hasiče, policii a dálnice (mírně redistributivní), mohou vytvořit pracovní místa a současně snížit nerovnost.
Falls diese Konjunkturpakete auf den Bildungsbereich (sehr umverteilerisch) oder auf Abwasser, Brandschutz, Polizei und Straßen (geringfügig umverteilerisch) ausgerichtet werden, können sie Arbeitsplätze schaffen und die Ungleichheit reduzieren.
Tuto strategii zahajujeme výstavbou - doslova i metaforicky - integrační dálnice mezi jihovýchodní Evropou a zbytkem Evropy a euroatlantickým společenstvím.
Wir beginnen die Durchführung einer solchen Strategie, im Wort- und im übertragenen Sinne, mit dem Bauen der südosteuropäischen Straße Richtung Integration mit dem Rest Europas und der Euro-Atlantischen Gemeinschaft.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyBýt tam | DaseinJak německy mluvit o tom, že někdo někde je, že je přítomen, že je u toho.Naučit se 15vet.cz »