určitý čeština

Překlad určitý německy

Jak se německy řekne určitý?

určitý čeština » němčina

bestimmt gewiss sicher bestimmte
Doporučujeme...Patnáct vět německyPočasí | Das WetterNěmecké věty do větru i do deště.Naučit se 15vet.cz »

Příklady určitý německy v příkladech

Jak přeložit určitý do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Ale je v tom i určitý klid.
Aber darin liegt Frieden.
Pod vlivem svého šéfa se Jeddy dívá na Rusy jako na určitý druh Papuánců.
Wegen des Einflusses seines Chefs betrachtet Jeddy Russen als eine Art Papuas.
Jestli tomu dobře rozumím, nabízíte mi určitý finanční obnos.
Ich habe so viel Land gekauft, wie es das Gesetz zulässt.
Musí vás být určitý počet nebo více.
Sie sind zu zweit.
Musím se vám omluvit za poněkud neformální způsob seznámení. Ale chceme vám s kolegou předložit určitý návrh.
Entschuldigen Sie, dass wir uns so zwanglos vorgestellt haben, aber mein Kollege und ich haben einen Vorschlag für Sie.
Mám na lidi určitý vliv.
Ich bin oft der Reservemann.
Konec konců, karty taký může hrát jen určitý počet hráčů.
Schließlich sind die Chancen immer gezählt.
Já už určitý dojem mám.
Über Sie bin ich im Bilde.
Slyšíte určitý způsob hraní, pár tónů vznášejících se ve větru, a přesvědčí vás to, že mrtvý je naživu?
Die Klänge von drei, vier Saiten einer Harfe, die im Wind dahintreiben. Und deswegen soll ein Toter am Leben sein?
Vždy jsem měl určitý vliv na tvou matku.
Ich habe einen rätselhaften Einfluss auf deine Mutter.
Pro právníka není těžké zjistit, co dávali v kině v určitý den.
Ein Anwalt kann leicht herausfinden, was in einer bestimmten Nacht lief.
To je určitý stav, který může vést k selhání srdce.
Das ist ein Herzleiden, dass zu, äh. Herzversagen führt.
Slečno Kubelíková, druhý administrativní asistent musí mít určitý odhad charakteru.
Ein 2. Verwaltungsassistent braucht eine gute Menschenkenntnis.
Jeví o vás určitý zájem.
Sie hegt größeres Interesse für Sie.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Tito farmáři pak nejenže uživí své rodiny, ale také si mohou začít vydělávat určitý tržní příjem a šetřit do budoucna.
Diese Bauern können dann nicht nur ihre Familien ernähren, sondern auch ein Markteinkommen erzielen und für die Zukunft sparen.
Vzhledem ke své globální podstatě vyžaduje internet určitý stupeň mezinárodní spolupráce, aby mohl fungovat.
Angesichts seiner globalen Ausprägung erfordert das Internet für seine Funktion ein gewisses Maß an internationaler Zusammenarbeit.
Potřebujeme určitý dialog mezi lidskou intuicí a přesvědčivou realitou velkých dat - dialog, jejž správní a vládní soustavy v současnosti postrádají.
Was gebraucht wird, ist eine Art von Dialog zwischen menschlicher Intuition und der überzeugenden Präsenz von Big Data - ein Dialog, der in staatlichen Systemen und Managementsystemen derzeit nicht stattfindet.
OXFORD - Když určitý stát disponuje převažujícím množstvím zdrojů síly, pak pozorovatelé často hodnotí situaci jako hegemonistickou.
OXFORD - Wenn ein Staat eine Vormachtstellung hat, sprechen Beobachter oft von einer Hegemonie.
Musí existovat určitý bod zlomu, kdy kombinace vysokých daní, tíživé regulace a nepříznivého politického klimatu přiměje finanční firmy ke stěhování.
Es muss also einen Kipppunkt geben, an dem eine Verbindung von höheren Steuern, stärkeren Regulierungsbelastungen und einem feindseligen Klima Finanzunternehmen veranlasst, ihren Sitz zu verlagern.
Viry jsou buněční paraziti a každý virus napadá určitý druh buněk.
Viren sind Zellparasiten und jedes Virus greift eine spezielle Zellart an.
Měli bychom však určitý důvod doufat v morální pokrok.
Es bestünde aber trotz alledem ein wenig Grund zur Hoffnung auf moralischen Fortschritt.
Nezbytný je určitý plán.
Was nötig ist, ist ein wie auch immer gearteter Plan.
Česká zkušenost ukazuje, že trvá určitý čas, než se podaří přijmout všechny normy Evropské unie, aby byla země připravena na vstup.
Die tschechische Erfahrung zeigt, dass es einige Zeit in Anspruch nimmt, sämtliche Normen der Europäischen Union umzusetzen, um sich für die Mitgliedschaft zu qualifizieren.
To vytvořilo určitý stupeň závislosti, který by měl být napraven, i kdyby to pouze ulehčilo Američanům od břemene a Evropě dalo politický vliv, který by odpovídal jejich ekonomické moci.
Das schuf ein Ausmaß an Abhängigkeit, dem man entgegentreten sollte, wenn auch nur, um den Amerikanern ihre Last zu nehmen und Europa jenen politischen Einfluss zu verleihen, der seiner wirtschaftlichen Schlagkraft gerecht wird.
Jde o to, že když si lidé vizualizují určitý problém, daleko méně se jim daří ho zlehčovat či ignorovat.
Der springende Punkt ist, dass Menschen ein Problem, das ihnen deutlich vor Augen geführt wird, weniger einfach abtun oder ignorieren können.
A jakkoliv velkolepě působí určitý projekt na papíře, jeho praktická realizace často přináší vystřízlivění.
Und egal, wie großartig sich ein Projekt auf dem Papier ausnimmt: Die praktische Umsetzung ist häufig eine ernüchternde Angelegenheit.
Tyto čtyři postřehy naznačovaly, že je namístě určitý institucionální experiment.
Diese vier Beobachtungen zeigten, dass es Zeit für ein paar institutionelle Experimente war.
Jakmile začne určitý program učebního poměru fungovat, vyjdou samozřejmě najevo větší výhody spojené s produktivnější ekonomikou a nižší nezaměstnaností.
Sobald jedoch ein solches Ausbildungsprogramm läuft, wird natürlich der größere Nutzen in Form einer produktiveren Wirtschaft und geringerer Arbeitslosigkeit offensichtlich.
Doporučujeme...Patnáct vět německyNemoc a zdraví | Krankheit und GesundheitPatnáct vět v němčině o zdraví, nemoci a uzdravování.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...