určitý čeština

Překlad určitý italsky

Jak se italsky řekne určitý?

Příklady určitý italsky v příkladech

Jak přeložit určitý do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Ale je v tom i určitý klid.
Ma possiamo comunque trovare la nostra pace.
Pod vlivem svého šéfa se Jeddy dívá na Rusy jako na určitý druh Papuánců.
Il suo capo gli ha fatto credere che tutti i Russi sono selvaggi.
Chudoba není nedostatkem něčeho, ale určitý mor, ovlivňující sám sebe, nakažlivý jako cholera, se špínou, kriminalitou, neřestí a zoufalstvím, to je pouze pár jejích symptomů.
E' una piaga positiva! Virulenta in se stessa, contagiosa come il colera, con viltà, criminalità, vizio e disperazione. Per citarne solo qualche sintomo.
Jestli tomu dobře rozumím, nabízíte mi určitý finanční obnos.
Se ho capito bene, signor Flusky, lei vuole farmi omaggio di una cifra notevole?
Určitý druh myšlení ano.
Quello che desidero è comunicare con lui.
Mám na lidi určitý vliv.
Chiodo scaccia chiodo è la mia specialità.
Ale za určitý hranice nepůjde.
Ma ha certe sue idee di giustizia e le rispetta in ogni caso.
Konec konců, karty taký může hrát jen určitý počet hráčů.
Le opportunità non sono illimitate.
Slyšíte určitý způsob hraní, pár tónů vznášejících se ve větru, a přesvědčí vás to, že mrtvý je naživu?
Le variazioni trasportate dal vento. non bastano a resuscitare un morto. Questa è solo poesia.
Moment. Rozhodli jsme se pro určitý způsob. Myslím, že bychom se ho měli držet.
Abbiamo deciso di procedere in un modo e dobbiamo continuare così.
Má někdo představu, jak dlouho vlaku trvá minout průměrnou rychlostí určitý bod?
Qualcuno ha idea di quanto occorra a un treno - per superare un dato punto?
O tohle. Trvá deset sekund, než šest vagónů mine určitý bod.
Un treno di sei carrozze impiega dieci secondi per superare un dato punto.
Ne, pane. Ten určitý přístroj v současnosti nepracuje.
Quella macchina non era in funzione al tempo.
Jeví o vás určitý zájem.
Ti si è molto affezionata.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Potřebujeme určitý dialog mezi lidskou intuicí a přesvědčivou realitou velkých dat - dialog, jejž správní a vládní soustavy v současnosti postrádají.
Quello che serve è una sorta di dialogo tra l'intuizione umana e l'avvincente realtà dei big data, un dialogo che attualmente non è presente nei sistemi di management e di governo.
Musí existovat určitý bod zlomu, kdy kombinace vysokých daní, tíživé regulace a nepříznivého politického klimatu přiměje finanční firmy ke stěhování.
Deve esserci un momento critico in cui la combinazione di una maggiore tassazione, una regolamentazione più pesante e un clima politico ostile spinga le società finanziarie a trasferirsi.
A jakkoliv velkolepě působí určitý projekt na papíře, jeho praktická realizace často přináší vystřízlivění.
E, per quanto grande un progetto possa apparire sulla carta, l'attuazione pratica è spesso un'esperienza deludente.
Tyto čtyři postřehy naznačovaly, že je namístě určitý institucionální experiment.
Tali considerazioni suggerivano che un po' di sperimentazione istituzionale era concessa.
Jakmile začne určitý program učebního poměru fungovat, vyjdou samozřejmě najevo větší výhody spojené s produktivnější ekonomikou a nižší nezaměstnaností.
Ovviamente, una volta divenuto operativo il programma di apprendistato, i grandi vantaggi derivanti da un'economia più produttiva e una minore disoccupazione saranno evidenti agli occhi di tutti.
To vyžaduje posílení eurozóny, což by patrně vyžadovalo širší využití eurobondů a určitý celounijní program pojištění depozit.
Ed è in questa direzione che devono essere intraprese misure decisive, come ad esempio un uso più intensivo degli Eurobond e un preciso schema di assicurazione dei depositi per tutta l'area euro.
Vždyť určitý společný přístup - vymezení klíčových tržních potřeb, jejich navázání na překážky brzdící řešení a posouvání hranic současného myšlení - platí pro všechny druhy inovací.
In effetti, un approccio comune - definire le principali necessità di mercato, associandole ai vincoli risolutivi, e oltrepassare i limiti del pensiero corrente - si applica a tutti i tipi di innovazione.
Jenže nový dluh není nic jiného než určitý doping, snižující tlak na uskutečnění bolestivých opatření, která by zlepšila konkurenční schopnost a růst kapacit.
Tuttavia, l'incremento del debito non è altro che una droga che smorza la spinta ad adottare misure dolorose, le quali potrebbero migliorare la competitività e rafforzare la capacità produttiva.
Určitý vhled do čínských půjček několika latinskoamerickým zemím by například mohly poskytnout údaje, jež projekt od projektu shromažďují Iniciativa pro výzkum globálního ekonomického řízení a Interamerický dialog.
Ad esempio, i dati raccolti per progetti riuniti da Global Economic Governance Initiative e da Inter-American Dialog possono fornire delle informazioni sull'attività creditizia della Cina nei confronti di diverse economie dell'America latina.
Vládní podpora zajišťuje, že určitý počet lidí váš produkt odebere.
All'inizio, non è necessario che siano tanto numerose.
Prozatím však pravděpodobně budeme svědky dalšího paradoxu produktivity; je potřeba určitý čas, aby byly přínosy změn ve způsobu fungování podniků zaznamenány na makroekonomické úrovni.
Nel frattempo, però, è probabile che assisteremo a un altro paradosso della produttività; ci vorrà del tempo, infatti, prima che i vantaggi derivanti da un cambiamento nel modo di operare delle imprese trovino un riscontro sul piano macroeconomico.
Eurozóna tedy má určitý - byť omezený - fiskální prostor.
L'eurozona ha quindi un po' di spazio fiscale, anche se limitato.
Pravdou je, že veřejné penzijní systémy obecně obsahují určitý stupeň přerozdělování.
Vero è che gli schemi pensionistici pubblici generalmente includono un certo grado di ridistribuzione.
Jinými slovy, SDR jsou aktivum i pasivum a pro držitele fungují jako garantovaná výše čerpání úvěru - určitý bezpodmínečný nástroj pro přečerpání účtu.
In altre parole, i DSP sono sia un'attività che una passività in quanto funzionano come linea di credito garantita per il titolare - una sorta di fido incondizionato.

Možná hledáte...