Verzerrung němčina

zkreslení

Překlad Verzerrung překlad

Jak z němčiny přeložit Verzerrung?

Verzerrung němčina » čeština

zkreslení znetvoření vychýlení pokřivení bias anamorfóza
Doporučujeme...Patnáct vět německyNemoc a zdraví | Krankheit und GesundheitPatnáct vět v němčině o zdraví, nemoci a uzdravování.Naučit se 15vet.cz »

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Verzerrung?

Příklady Verzerrung příklady

Jak se v němčině používá Verzerrung?

Citáty z filmových titulků

Führt zur Verzerrung von Gesicht, Hals, Händen und Füßen.
Znetvoří se tvář, krk, ruce i nohy.
Diese falsch gesetzten Angeln noch dazu, und man erhält eine große Verzerrung im gesamten Haus.
Už jen díky těmto úhlům a člověk je z toho v celém domě zmatený.
Zweifellos eine enorme Verzerrung physikalischer Gesetze.
Nastala by deformace časoprostoru a všech fyzikálních zákonů.
Verzerrung hat Energiesystem überladen.
Energetický systém je přetížený.
Und außerdem eine grobe Verzerrung der Wahrheit.
A zároveň je to hrubé zkreslování pravdy.
Eine Verzerrung. Aber die Künste können nur überleben mit Subventionen.
Umění nemůže bez státních subvencí přežít!
Das bedeutet einen Grundkonflikt mit Hals Programmierung, ausgerichtet auf Exaktheit, ohne Verzerrung oder Verheimlichung.
Došlo ke konfliktu s Halovým základním posláním, totiž přesně zpracovávat informace bez překrucování či utajování.
Sie wurden wegen ihrer Verzerrung des traditionellen Glaubens und ihrer brutalen Rituale verachtet.
Byli v opovržení, protože překroutili tradiční víru a používali násilné a sadistické rituály.
Eine Cochrane-Verzerrung.
Cochranovo zkreslení.
Es ist eine Verzerrung.
Je to celé zkomolené.
Da ist eine Verzerrung. - Stimmt.
Váš mladistvý duch vlil novou krev do žil tohoto stareho válecníka.
Es gab eine Raum-Zeit-Verzerrung.
Došlo k časoprostorové poruše.
Sehen wir uns die Verzerrung an.
Praporčíku, zpětný kurz. Pojďme se podívat na tu poruchu pana Worfa.
Sensoren entdeckten eine zeitliche Verzerrung.
Poručíkovy senzory zachytily časovou poruchu téměř přímo na našem kurzu.
Doporučujeme...Patnáct vět německyKudy? Tudy! | Gehen Sie geradeausTyhle věty v němčině vám jednou možná pomůžou najít cestu v cizím městě.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Eine zweite Verzerrung durch die IWF-Buchführung betrifft die Stabilitätsrücklagen.
Druhá účetní deformace Mezinárodního měnového fondu se týká stabilizačních fondů.
Das ist den meisten Israelis klar, die diese dominierende Rolle auch als eine Verzerrung ihrer historischen Moral und religiösen Werte sehen.
To je jasné většině Izraelců, kteří tuto dominantní úlohu rovněž považují za pokřivení svých prastarých mravních a náboženských hodnot.
Erreicht werden kann diese Kontrolle durch falsche Propaganda, Verzerrung der Wahrheit oder Unterdrückung der Fakten.
K tomu lze buď využít falešnou propagandu, která pokřivuje pravdu, anebo potlačovat fakta.
Dies würde die Wahlkampfkosten und die Verzerrung durch Werbesendungen senken.
Tento krok by snížil cenu kampaní a omezil zkreslující účinky reklam.
Diese Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien führte schließlich zu einer ernsthaften Verzerrung fundamentaler westlicher Werte.
Spolupráce mezi švédskou a německou stranou měla za následek vážnou deformaci základních západních hodnot.
Den Extremisten die Einwanderungsdebatte zu überlassen, hat zu einer weiteren außergewöhnlichen Verzerrung geführt: Die Menschen glauben im Allgemeinen, dass die Zahl der Einwanderer in ihren Ländern viel höher ist, als es tatsächlich der Fall ist.
Přenecháním debaty o přistěhovalectví extremistům vzniklo ještě další mimořádné zkreslení reality: lidé jsou obecně přesvědčeni, že počet imigrantů v jejich vlasti je mnohem vyšší, než je tomu ve skutečnosti.
Außerdem beeinflusst die Verzerrung von Anreizen im privaten Sektor auch diejenigen im öffentlichen Sektor bis schließlich beide miteinander verwoben sind.
Deformace soukromých pobídek navíc ovlivňuje i veřejné pobídky, a ty se tak vzájemně proplétají.
Ebenso wie Finanzdiskussionen in der Politik, verzerren auch Anreize in der Privatwirtschaft die Politik und verhindern damit die Behebung von Marktversagen in einer Weise, die wiederum zu einer weiteren Verzerrung von Anreizen im privaten Sektor führt.
A protože v politice peníze zmůžou všechno, privátní pobídky naruší veřejnou politiku a zabrání jí v nápravě pochybení trhu, a to způsobem, který potom dále narušuje soukromé pobídky.
Sie schuf einen Liquiditätsengpass, der zur Verzerrung der Vermögenswerte führte und die Bautätigkeit, andere Investitionen und manche Konsumgüter unerschwinglich (und deshalb in der Herstellung unprofitabel) machte.
Fed tak zapříčinil nedostatek likvidity, čímž pokřivil ceny aktiv, takže byla nedostupně drahá velká část výstavby, značné množství investic a část spotřebního zboží (a tudíž se nevyplatilo je produkovat).
Aber diese energischen Zinssenkungen führen zu einer Verzerrung der Kapitalverteilung.
Tato intenzivní snaha snižovat úrokové sazby však pokřivuje alokaci kapitálu.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německySpánek | SchlafJak mluvit německy o spánku, usínání, snech, probouzení a vstávání.Naučit se 15vet.cz »