třídní čeština

Překlad třídní rusky

Jak se rusky řekne třídní?

třídní čeština » ruština

классовый классный
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyAutobusy, tramvaje a metro | Автобусы, трамваи и метроS těmito ruskými větami se neztratíte v hromadné dopravě kdekoliv, kde se mluví rusky.Naučit se 15vet.cz »

Příklady třídní rusky v příkladech

Jak přeložit třídní do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Ještě bych prosil státní zřízení a třídní poměry.
Еще попрошу о государственном устройстве и классовой борьбе.
Chtěl bych jen nahlédnout do třídní knihy.
Я хотел бы посмотреть классный журнал.
Rád bych viděl třídní knihu, prosím.
Я хотел бы увидеть школьный регистр.
Vzala jsem třídní knihu a vyvolávala jsem je jednu po druhé.
Я сделала перекличку по списку.
Musí existovat třídní systém.
Это должно быть классифицированная система.
Tvůj třídní mi napsal, že jsi rozšiřoval strašné lži.
Твой учитель написал мне,., что ты распространяешь самые невероятные небылицы. Какие?
Byla jsem třídní šampión.
Я выиграла чемпионат класса.
Podněcuje třídní nenávist.
Она разжигает ненависть между классами.
Nelíbila se ti myšlenka, že jsme si všichni rovni a že mezi lidmi nejsou třídní rozdíly.
Вам не понравилось, что все будут равны и не будет таких различий между людьми.
Kolega Adam přejde do čtvrté bé, a vaší třídní učitelkou bude kolegyně Roupová.
Коллега Адам перейдет в четвертый, а вашей классной преподавательницей будет - коллега Роупова.
Naše třídní má narozeniny.
На день рождения миссис Гувер.
I když jste moji třídní nepřátelé, mám pro vás pochopení a mám vás rád.
Хотя, официально, нас заставляют ненавидеть ваш народ, в моем сердце я не питаю к вам таких чувств.
Potřebujeme třídní původ.
Мы спрашиваем твое классовое происхождение.
Neuvedl jsi svůj třídní původ!
Ты не написал какое у тебя классовое происхождение!

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Nové třídní dělení jinými slovy nevede ani tak mezi bohatými a chudými jako spíše mezi vzdělanými městskými elitami a méně moderními, méně pružnými a ve všech směrech méně propojenými venkovany.
Другими словами, новые классы работают меньше между богатыми и бедными, чем между образованными столичными элитами и менее сложными, менее гибкими, и, в любом смысле, в меньшей степени связаны с провинциалами.
Z velké části to vypadá tak, že tyto změny v ekonomice a společnosti nepřinesly víc bohatství, ale jen přerozdělování bohatství směrem nahoru - úspěšný pravicový třídní boj.
В целом, похоже на то, что данные изменения в экономике и обществе не привели к росту уровня благосостояния, а привели лишь к перераспределению богатства в пользу богатых слоёв - успешная классовая борьба правых.
Faktem je, že v USA už od jejich založení existuje přísná, byť poměrně proměnlivá třídní struktura.
Это правда, что в США с момента образования страны проживает население с устойчивой, хотя и изменяющейся классовой структурой.
Avšak to, jak ženy genderově zakotvené reprodukční, sexuální a rodinné zájmy chápou, se liší podle jejich třídní příslušnosti a osobních možností mimo rodinu.
Однако то, как женщины обращаются к интересам, связанным с сексуальными, семейными и связанными с полом инетересам воспроизводства, зависит от их классового положения и личными возможностями вне семьи.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...