třídní čeština

Příklady třídní spanělsky v příkladech

Jak přeložit třídní do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

V Americe, kupříkladu, nejsou překážkou třídní rozdíly.
En América no existen tantas diferencias sociales.
Jsem tvoje třídní učitelka, slečna von Bernburg.
Soy tu maestra de la clase, la Sra. von Bernburg.
Byl jste můj třídní.
Fue mi maestro.
Oh, to je otřepané, všechny třídní kecy!
Eso de las clases está anticuado.
Například třídní rozdíly.
Y mucho menos, la diferencia de clases.
Chce se sejít a probrat třídní sraz.
Quiere que quedemos.
První žena, do které jsem se zamiloval, byla moje třídní učitelka.
De la primera mujer que me enamoré fue de mi maestra de escuela.
Třídní systém? Nemyslím si.
No lo creo.
Jsou už třídní bariéry pryč? Jsme tomu už blízko.
Algo hemos avanzado.
Když je oblékneme, máme třídní systém. Abych se dozvěděla více, navštívila jsem ústředí odborů.
Para aprender mas acerca de todo ello, he visitado el cuartel general del Movimiento de los Trabajadores.
Třídní systém nemůže existovat.
No puede haber una sociedad de clases.
Někdo to nazval třídní systém založený na příjmech a je to snadné pochopit proč.
Algunos lo llaman sociedad de clases basada en la renta y es fácil saber por qué.
Náš vzdělávací systém prohlubuje třídní systém.
Nuestro sistema educacional perpetúa la sociedad de clases.
Třídní boj zde.
Aquí, la lucha de clases.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Nové třídní dělení jinými slovy nevede ani tak mezi bohatými a chudými jako spíše mezi vzdělanými městskými elitami a méně moderními, méně pružnými a ve všech směrech méně propojenými venkovany.
En otras palabras, la nueva división de clases se extiende menos entre los ricos y los pobres que entre las élites metropolitanas educadas y los provincianos menos sofisticados, flexibles y, en todo sentido, menos conectados.
Z velké části to vypadá tak, že tyto změny v ekonomice a společnosti nepřinesly víc bohatství, ale jen přerozdělování bohatství směrem nahoru - úspěšný pravicový třídní boj.
En su mayor parte, pareciera que estos cambios en la economía y la sociedad no han producido más riqueza, sino sólo una redistribución hacia arriba de la riqueza: una exitosa lucha de clases de derechas.
Jeho vliv na vládu Margaret Thatcherové přispěl k transformaci Británie z postindustriálního kocourkova, jemuž vévodil třídní zápas, v dominantní hospodářskou mocnost Evropy.
Su influencia sobre el gobierno de Margaret Thatcher ayudó a transformar a Gran Bretaña, que pasó de ser un caso post-industrial desahuciado dominado por la lucha de clases a convertirse en la potencia económica dominante de Europa.
Všichni prosazují třídní zájmy toho či onoho ražení.
Todo el mundo promueve intereses de clase de un tipo o de otro.
Nejde zde přitom o třídní boj, nýbrž o hospodářský růst.
Este no es un asunto de lucha de clases sino de crecimiento económico.
Jak budou změny na trhu práce střední třídu tříštit, mohlo by to rozpoutat novou éru třídní řevnivosti (pokud už se tak nestalo).
En tanto los cambios en el mercado laboral derriban a la clase media, podría desatarse una nueva era de rivalidad de clases (si es que esto ya no sucedió).
Avšak to, jak ženy genderově zakotvené reprodukční, sexuální a rodinné zájmy chápou, se liší podle jejich třídní příslušnosti a osobních možností mimo rodinu.
Pero la manera en que las mujeres abordan los intereses reproductivos, sexuales y familiares en base al género varía según su posición social y sus opciones personales fuera de la familia.

Možná hledáte...