třídní čeština

Překlad třídní anglicky

Jak se anglicky řekne třídní?

třídní čeština » angličtina

class
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPráce a zaměstnání | Work and jobsPatnáct nejdůležitějších vět, které v angličtině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Příklady třídní anglicky v příkladech

Jak přeložit třídní do angličtiny?

Jednoduché věty

Třídní boj je vlastně dobrý.
Class conflict is good, actually.
Třídní boj je vlastně dobrý.
Class struggle is good, actually.

Citáty z filmových titulků

Student Dargelos byl třídní tyran.
The student Dargelos was the class tyrant.
Co to je? Třídní sraz?
Well, what is this, a class reunion?
V Americe, kupříkladu, nejsou překážkou třídní rozdíly.
In America, for instance, there's no barrier of class distinction.
Jsem tvoje třídní učitelka, slečna von Bernburg.
I'm your class teacher. Ms. v. Bernburg.
Oh, to je otřepané, všechny třídní kecy!
Oh, that's old fashioned, all that class stuff.
Ne, to nechápu. A nechápu řadu jiných věcí. Například třídní rozdíly.
In Italy there are many things I find confusing, especially the great class distinctions.
Chce se sejít a probrat třídní sraz.
He wants to talk about the reunion.
Už se nemohu dočkat na první třídní sraz.
I can't wait for my first class reunion.
První žena, do které jsem se zamiloval, byla moje třídní učitelka.
The first woman I had a crush on was my schoolteacher.
Je ve Švédsku třídní systém?
Is there a class system in Sweden?
Třídní systém?
A class system?
Má Švédsko třídní systém?
Does Sweden have a class system?
Má Švédsko třídní systém?
Is there a class system in Sweden?
Máme třídní systém?
Do we have a class system?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyJazyky | LanguagesTo nejdůležitější, co v angličtině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Nové třídní dělení jinými slovy nevede ani tak mezi bohatými a chudými jako spíše mezi vzdělanými městskými elitami a méně moderními, méně pružnými a ve všech směrech méně propojenými venkovany.
In other words, the new class divisions run less between the rich and the poor than between educated metropolitan elites and less sophisticated, less flexible, and, in every sense, less connected provincials.
Nešlo zde jen o nacionalismus, nýbrž i o třídní monopol, který se obával konkurence odjinud.
This was not a case of mere nationalism but of a class monopoly fearing competition from outside.
Z velké části to vypadá tak, že tyto změny v ekonomice a společnosti nepřinesly víc bohatství, ale jen přerozdělování bohatství směrem nahoru - úspěšný pravicový třídní boj.
For the most part, it looks like these changes in economy and society have not resulted in more wealth, but only in an upward redistribution of wealth-a successful right-wing class war.
Stejně jako zvolení Luly v roce 2002 přineslo moře změn do vysoce třídní a sociálně rozvrstvené společnosti, zvolení Silvové by otřáslo rasovým uspořádáním v zemi - a koneckonců i na kontinentu -, kde rasismus není vymýcený.
Just as Lula's 2002 election signified a sea of change in a highly class-conscious, socially stratified society, Silva's election would shake up the racial order in a country - and indeed continent - where racism has not been eradicated.
Jeho vliv na vládu Margaret Thatcherové přispěl k transformaci Británie z postindustriálního kocourkova, jemuž vévodil třídní zápas, v dominantní hospodářskou mocnost Evropy.
His influence on Margaret Thatcher's government helped transform Britain from a post-industrial basket case dominated by class struggle into Europe's dominant economic power.
Třebaže teoreticky komunismus usiloval o zavedení systému třídní spravedlnosti, Leninovi dědicové se drželi u moci prostřednictvím brutálního bezpečnostního aparátu, jehož součástí byly vražedné čistky, gulagy, široká cenzura a všudypřítomní informátoři.
Although in theory communism aimed to establish a system of class justice, Lenin's heirs maintained domestic power through a brutal security apparatus involving lethal purges, gulags, broad censorship, and ubiquitous informants.
Všichni prosazují třídní zájmy toho či onoho ražení.
Everyone is promoting class interests of one kind or another.
Nejde zde přitom o třídní boj, nýbrž o hospodářský růst.
This is not an issue of class struggle, but of economic growth.
Faktem je, že v USA už od jejich založení existuje přísná, byť poměrně proměnlivá třídní struktura.
True, the US has been home to a rigid, albeit comparably fluid, class structure ever since its founding.
Jak budou změny na trhu práce střední třídu tříštit, mohlo by to rozpoutat novou éru třídní řevnivosti (pokud už se tak nestalo).
As changes in the job market break down the middle class, a new era of class rivalry could be unleashed (if it has not been already).
Avšak to, jak ženy genderově zakotvené reprodukční, sexuální a rodinné zájmy chápou, se liší podle jejich třídní příslušnosti a osobních možností mimo rodinu.
But how women address gender-based reproductive, sexual, and family interests varies by their class position and their personal options outside the family.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickySourozenci | Brothers and sistersPatnáct vět, které se vám budou hodit, až se budete anglicky bavit o svých sourozencích.Naučit se 15vet.cz »