třídní čeština

Příklady třídní francouzsky v příkladech

Jak přeložit třídní do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Vlastně by každej umřel na svou třídní nemoc, kdybychom neměli válku, co smíří všechny mikroby.
En somme, chacun mourrait de sa maladie de classe. Si nous n'avions la guerre pour réconcilier tous les microbes.
Co to je? Třídní sraz?
C'est une réunion d'anciens élèves?
Ach, staromódní třídní veteš.
Ces préjugés sont démodés.
Například třídní rozdíly.
Vos différences de classe par exemple.
Chce se sejít a probrat třídní sraz.
Il veut nous voir.
První žena, do které jsem se zamiloval, byla moje třídní učitelka. - Slečna Marks.
La première dont je suis tombé amoureux était mon institutrice, Mlle Marks.
Vzpomíná paní Dorothy Lowryová, Virgilova třídní učitelka.
Sa maîtresse d'école se souvient de lui.
Rád bych viděl třídní knihu, prosím.
Je voudrais voir le registre.
Chyběl jste na poslední třídní schůzce.
Vous avez raté la dernière réunion.
Takže vy a můj manžel máte takovou soukromou třídní schůzku u nás doma?
Mon mari et vous tenez une petite réunion parents-professeurs privée?
Uvidíme se na příští třídní schůzce.
On se verra à la prochaine réunion.
Třídní?
Tu traies quoi?
Je čas na třídní fotku.
Une petite photo de famille.
Třídní boj je jaký druh boje?
La lutte classe contre classe est une lutte quoi?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Z velké části to vypadá tak, že tyto změny v ekonomice a společnosti nepřinesly víc bohatství, ale jen přerozdělování bohatství směrem nahoru - úspěšný pravicový třídní boj.
En grande partie, on dirait que ces changements dans l'économie et la société n'ont pas débouché sur davantage de richesses, mais seulement sur une redistribution de la fortune vers le haut, une lutte des classes de droite couronnée de succès.
Stejně jako zvolení Luly v roce 2002 přineslo moře změn do vysoce třídní a sociálně rozvrstvené společnosti, zvolení Silvové by otřáslo rasovým uspořádáním v zemi - a koneckonců i na kontinentu -, kde rasismus není vymýcený.
Tout comme l'élection de Lula en 2002 a opéré un changement radical dans une société et stratifiée soucieuse des classes sociales, l'élection de Silva transgresserait l'ordre racial d'un pays - d'un continent même - où le racisme n'a pas été éradiqué.
Všichni prosazují třídní zájmy toho či onoho ražení.
Tout un chacun veut promouvoir des intérêts de classe de toutes sortes.
Faktem je, že v USA už od jejich založení existuje přísná, byť poměrně proměnlivá třídní struktura.
Il est vrai que les Etats-Unis ont établi une structure de classe rigide, même si comparativement plutôt fluide, depuis leur fondation.
Avšak to, jak ženy genderově zakotvené reprodukční, sexuální a rodinné zájmy chápou, se liší podle jejich třídní příslušnosti a osobních možností mimo rodinu.
Mais la manière dont les femmes réagissent aux questions sexuelles, de reproduction et familiales dépend de leur position sociale et de leur choix personnels en dehors de la famille.

Možná hledáte...