čtení čeština

Překlad čtení spanělsky

Jak se spanělsky řekne čtení?

čtení čeština » spanělština

lectura habilidad lectora comprensión lectora
Doporučujeme...Základy ekonomické španělštiny: Espaňol para economistasKoupit booktook.cz »

Příklady čtení spanělsky v příkladech

Jak přeložit čtení do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Tak končí dnešní čtení o úspěchu.
Bien, y así termina el repaso de esta semana.
Zaměstnalo mě tohle čtení o Bryantovi.
Estaba ocupado leyendo esto sobre Bryant.
Žádám, aby se odstoupilo od čtení zápisu ze zasedání a byl schválen rovnou.
Solicito que se prescinda de la lectura del periódico.
Pokračujte ve čtení prezenční listiny.
El administrativo seguirá leyendo.
Lehčí než čtení novin.
Es más fácil leer los diarios.
Dejte mi knihu ke čtení.
Mejor déme un libro, para que lo lea.
No dobrá, dám ti knihy ke čtení.
Bueno, está bien, comenzaré a darte libros.
Čtení je škodlivé a nebezpečné.
Leer es nocivo y peligroso.
Nebudu ti říkat, co jsem si myslel při čtení toho dopisu.
No te diré lo que yo mismo pensé cuando leí la carta.
Ne, pane. - Dohlédni, ať procvičuje počty a čtení.
Asegúrate de que estudie y lea.
Zapomněl jsem si brýle na čtení.
Me olvidé los lentes de leer.
Na čtení.
Para leer.
Čtení ze žalmu 91.
Voy a leer el Salmo 91.
Pokračujte ve čtení!
Siga leyendo.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Naše generace čínských novinářů se od tradičních komunistických idejí o žurnalistice odvrátila nejpozději v polovině 80. let 20. století prostřednictvím rozsáhlého čtení západního tisku.
Nuestra generación de periodistas chinos rompió con las ideas comunistas tradicionales sobre el periodismo a mediados de los años 1980 mediante una lectura amplia del periodismo occidental.
Kyselina ribonukleová (RNA) se chová jako tlumočník v procesu zvaném transkripce (čtení genů).
El ácido ribonucleico (ARN) hace de intérprete en un proceso llamado transcripción (la lectura de los genes).
Zákoník práce Duma přijala už při prvním čtení.
De hecho, se aprobó un nuevo Código Laboral después de su primera lectura en la Duma.
Napříč muslimským světem jsou dobře známí lékaři organizující čtení písma v kroužcích lpících na doslovném výkladu i inženýři v čele islamistických politických stran.
Los médicos que organizan grupos basados en lecturas literalistas de las escrituras y los ingenieros que lideran partidos políticos islamistas son figuras familiares en todo el mundo musulmán.
V tomto dvojím odcizení jsem si znovu a znovu dokazoval, že čtení a psaní jsou pro mně nemocí i spásou.
En ese duplicado distanciamiento, la lectura y la escritura probaron ser, una y otra vez, una enfermedad salvadora.
Toto svého druhu čtení myšlenek je základním předpokladem úspěšné interakce ve společnosti.
Esta habilidad para leer la mente es esencial para lograr una interacción social exitosa.
Knihu ke čtení začínáme číst na první straně, kde autor sděluje, že - dejme tomu - byla spáchána vražda.
Con los libros para leer se empieza en la página 1 donde, digamos, el autor explica que se ha cometido un crimen.
Konec knihy, konec čtení.
Fin del libro y de la experiencia lectora.
S příchodem počítačů se začal proces čtení radikálně měnit.
Las computadoras están comenzando a cambiar el proceso de la lectura.
UNESCO odhaduje, že nejméně 250 milionů dětí ve věku základní školní docházky dnes na celém světě neovládá čtení, psaní či základy aritmetiky.
La UNESCO estima que por lo menos 250 millones de niños del mundo en edad de escolaridad primaria no saben leer, escribir o hacer cálculos aritméticos básicos.
Výzkum však zatím ukazuje, že více než třetině všech dětí ve školním věku - což je celkově čtvrt miliardy - se zatím nedaří naučit ani základy čtení a matematiky.
Sin embargo, existen investigaciones que muestran que más de un tercio de los niños en edad escolar -250 millones en total- actualmente no aprenden siquiera los fundamentos de la lectura y la matemática.
Doporučujeme...Španělština (nejen) pro samoukyKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...