čtení čeština

Překlad čtení francouzsky

Jak se francouzsky řekne čtení?

čtení čeština » francouzština

lecture

Příklady čtení francouzsky v příkladech

Jak přeložit čtení do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Chcete něco ke čtení?
Vous voulez de la lecture?
Tak končí dnešní čtení o úspěchu.
Ainsi s'achève l'histoire de la réussite de la semaine.
Zaměstnalo mě tohle čtení o Bryantovi.
Je lisais l'article sur Bryant.
Myslím, že dědici a rodinný právník jsou všichni shromáždění, aby slyšeli čtení závěti.
Je veux dire, les héritiers et notre avocat. se réuniront pour lire le testament.
Lehčí než čtení novin.
J'aime mieux les journaux.
Nebudu ti říkat, co jsem si myslel při čtení toho dopisu.
Je ne vous confierai pas ce que j'ai pensé en lisant votre lettre.
Zapomněl jsem si brýle na čtení.
J'ai oublié mes lunettes.
Na čtení.
Pour lire.
Čtení ze žalmu 91.
Je vais lire un extrait du Psaume 91.
To není čtení pro tebe.
Il vaut mieux que tu ne le lises pas.
Aby měla pořád kolem sebe spoustu knížek na čtení.
Elle me l'a dit. Comme ça, elle aura toujours largement de quoi lire.
Skočím vám pro něco ke čtení.
Je vais chercher de la lecture.
Co chvíli chtěla další láhev, pak zase radio, nebo něco na čtení.
Il aurait mieux valu une bouteille, une radio ou quelque chose à lire.
Jsou to knihy, ale moc ke čtení tam není.
Des livres mais. pas grand chose à lire.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Naše generace čínských novinářů se od tradičních komunistických idejí o žurnalistice odvrátila nejpozději v polovině 80. let 20. století prostřednictvím rozsáhlého čtení západního tisku.
Notre génération s'est distanciée de la conception communiste traditionnelle du journalisme au milieu des années 1980, par une lecture assidue de la presse occidentale.
Při čtení těchto děl však nenacházím žádné zřetelné a přesvědčivé vyhlášení jakékoli ekonomické doktríny, kromě základních pojmů poctivosti a křesťanské dobrotivosti.
Or, à la lecture de ces ouvrages, je ne puis identifier de passage clair ou persuasif en faveur de quelque doctrine économique, à l'exception de notions basiques d'équité et de charité chrétienne.
CAMBRIDGE - Při čtení vlivné nové knihy Thomase Pikettyho Capital in the Twenty-First Century (Kapitál ve dvacátém prvním století) by člověk mohl dospět k úsudku, že tak nerovný byl svět naposledy v době loupeživých rytířů a králů.
CAMBRIDGE - A la lecture du nouveau livre influent de Thomas Piketty Le capital au XXIe siècle, on pourrait conclure que le monde n'a jamais été aussi inégal depuis l'époque des barons et des rois voleurs.
Je to zvláštní, protože při čtení jiné výtečné knihy (již jsem nedávno recenzoval), The Great Escape (Velký únik) od Anguse Deatona, by člověk mohl dospět k mínění, že ve světě je víc rovnosti než kdy dřív.
Etrange, car la conclusion qui se dégage à l'issue de la lecture d'un autre excellent nouveau livre, The Great Escape de Angus Deaton (que j'ai récemment passé en revue), est que le monde aujourd'hui est plus égal que jamais.
Napříč muslimským světem jsou dobře známí lékaři organizující čtení písma v kroužcích lpících na doslovném výkladu i inženýři v čele islamistických politických stran.
Les médecins organisant des groupes de lectures littérales des Écritures et les ingénieurs à la tête de partis politiques islamistes sont monnaie courante dans le monde musulman.
V tomto dvojím odcizení jsem si znovu a znovu dokazoval, že čtení a psaní jsou pro mně nemocí i spásou.
Dans cette double aliénation, la lecture et l'écriture se montrèrent encore et toujours une affliction salvatrice.
UNESCO odhaduje, že nejméně 250 milionů dětí ve věku základní školní docházky dnes na celém světě neovládá čtení, psaní či základy aritmetiky.
L'UNESCO estime que 250 millions d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire ne savent ni lire, ni écrire, ni compter.
Palestinský zákonodárný sbor schválil volební zákon ve třetím čtení, ale Abbás ho odmítl, na kteréžto rozhodnutí má jako prezident právo.
La loi électorale a été votée en troisième lecture par le Parlement palestinien, mais elle a été rejetée par Abbas, une décision qui fait partie de ses prérogatives présidentielles.

Možná hledáte...